Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení managementu společnosti Conectart s.r.o. – část 3. a 4.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13098

Název zakázky: Školení managementu společnosti Conectart s.r.o. – část 3. a 4.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 7. 11. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Conectart s.r.o.

Sídlo zadavatele: K Žižkovu 851/4, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Studnička

IČ zadavatele: 24728055

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Helena Kordová
 • Telefon: +420734654404
 • E-mail: helena.kordova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 11. 2019 11:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o., Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4 - Krč mezi 9.00-15.00hod

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Vymezení předmětu 3. a 4. části zakázky je zajištění realizace školení zaměstnanců společnosti Conectart s.r.o:

 

Rozvojová školení pro teamleadery a MNG pracovníky
Leadership v telemarketingu

 

blíže viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 4100000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30. 9. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Pro vyhodnocení nabídek jsou stanovena v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek tato kritéria hodnocení:

Nabídková cena bez DPH - 60 %

Kvalita odborného týmu - 40 %

Hodnocení provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

 

blíže viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za školící hodinu v Kč bez DPH v tomto rozsahu a sktruktuře dle přílohy č. 8 ZD. Nabídka nesmí obsahovat nulové položky ceny za hodinu školení bez DPH.

 

blíže viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.blíže viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.blíže viz Výzva

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každé části zakázky, a to písemně v českém jazyceblíže viz Výzva

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.blíže viz Výzva

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): INSTITUT PROFESNÍHO ROZVOJE Mgr. Barbora PuchýBolzanova 1896/58669 02 ZnojmoIČ: 72305231

  Datum podpisu smlouvy: 12. 3. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 1.INSTITUT PROFESNÍHO ROZVOJE Mgr. Barbora PuchýBolzanova 1896/58669 02 ZnojmoIČ: 72305231

  Datum podpisu smlouvy: 12. 3. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 2.Openone a.s.Sanderova 1366/26170 00 Praha 7 – HolešoviceIČ: 26460980

  Datum podpisu smlouvy: 9. 3. 2020

Datum ukončení: 12. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 7. 11. 2019
 
Aktualizováno: 16. 5. 2020