Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Další vzdělávání zaměstnanců firmy EuroAgentur Hotels & Travel

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13531

Název zakázky: Další vzdělávání zaměstnanců firmy EuroAgentur Hotels & Travel

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: EuroAgentur Hotels & Travel a.s.

Sídlo zadavatele: Praha 1, Václavské náměstí 820/41, PSČ 11000

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Josef Bára
  • Telefon: +420271090883
  • E-mail: bara@euroagentur.cz

IČ zadavatele: 27361861

DIČ zadavatele: CZ27361861

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Václav Burda
  • Telefon: +420245008690
  • E-mail: vaclav.burda@akdb.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 8. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
EuroAgentur Hotels & Travel a.s. Na Královce 31/4, 101 00, Praha 10 – Vršovice sekretariát - 2. patro

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve školení a vzdělání zaměstnanců zadavatele v oblastech specifikovaných níže v této Výzvě.

 

Předmět zakázky je rozdělen na 2 části:

Část I.   Měkké a manažerské dovednosti

Část II.  Obecné IT

Bližší popis předmětu zakázky je uveden dále v této Výzvě a jejích přílohách.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1965100,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
28.2.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání jednotlivých dílčích plnění se rozumí různá místa na území celé ČR uvedená vždy v konkrétní výzvě zadavatele k dílčímu plnění. Bližší podmínky jsou pak uvedeny v Příloze č. 3 výzvy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem je Nabídková cena.

 

Předmětem hodnocení bude cena celkem nabídnutá dodavatelem za tu kterou část zakázky bez DPH.

 

Jedná se tak o číselné kritérium, kdy nejvhodnější nabídkou je ta, která nabídne pro toto kritérium nejnižší hodnotu (nejnižší cenu).

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Informace jsou uvedeny ve výzvě.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka dodavatele musí obsahovat krycí list nabídky (příloha č. 2), prokázání splnění kvalifikace dodavatele způsobem a listinami stanovenými v této výzvě, dodavatelem podepsaný návrh smlouvy ve znění přílohy č. 3 této výzvy s doplněnými těmi údaji, které jsou v příloze č. 3 označeny jako údaje pro doplnění (podbarveny žlutě).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenu je dodavatel povinen uvést ve formě vyplnění přílohy č. 2 (krycí list) této výzvy. Nabídková cena musí být uvedena jako cena maximální za celý předmět plnění té které části zakázky, na níž podává dodavatel svoji nabídku. Kromě toho dodavatel uvede i jednotkovou cenu za jeden kurz. Podává-li dodavatel nabídku na obě části zakázky, vyplní tuto přílohu pro každou část zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v českém jazyce v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a části zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Podává-li uchazeč nabídku na obě části zakázky, podává nabídku na každou z částí v samostatné obálce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Nejsou

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 7. 2020
 
Aktualizováno: 1. 12. 2020