Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka nástrojů pro komunikaci Městského úřadu Aš s veřejností

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13446

Název zakázky: Dodávka nástrojů pro komunikaci Městského úřadu Aš s veřejností

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 5. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Aš

Sídlo zadavatele: Kamenná 52, 352 01 Aš

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Dalibor Blažek
  • Telefon: +420354524258
  • E-mail: starosta@muas.cz

IČ zadavatele: 00253901

DIČ zadavatele: CZ00253901

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Radka Muhrová
  • Telefon: +420354524263
  • E-mail: muhrova.radka@muas.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 6. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Výhradně elektronicky prostřednictvím NEN, elektronická adresa pro podání nabídek : https://nen.nipez.cz/profil/00253901

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Dodávka nástrojů pro komunikaci Městského úřadu Aš s veřejností

   

- rozšíření stávajícího informačního systému o modul, který umožní občanům vyřizovat svoje záležitosti s městským úřadem pomocí internetu

 

- aplikace pro mobilní telefon, která umožní městskému úřadu komunikovat s určitými skupinami občanů a získávat od nich zpětnou vazbu.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2660643,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.11.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
MěÚ v Aši, Kamenná 52, 352 01 Aš

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nejnižší nabídková cena bez DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  • Další požadavky jsou uvedeny ve výzvě.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

Identifikační údaje účastníka (bude použit formulář, který je přílohou výzvy – krycí list)
Prokázání kvalifikačních předpokladů (budou doloženy doklady požadované v čl. 7 této výzvy a Čestné prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 4 této ZD)
Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení – tzv. Čestné prohlášení (bude použit formulář, který je přílohou výzvy)     
Cenová nabídka
Podepsaný návrh smlouvy (pro příslušnou část VZ)
Případné další přílohy a doplnění nabídky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě.

Nabídkové ceny budou zahrnovat veškeré práce, dodávky, licence a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla dané povahy díla třeba. Platební podmínky přímo vyplývají z návrhů smluv, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Výhradně elektronicky prostřednictvím NEN, elektronická adresa pro podání nabídek : https://nen.nipez.cz/profil/00253901

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku na jednu část nebo na obě části.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace mohou účastníci zasílat výhradně po registraci účastníka v systému NEN přes tento systém a to nejpozději do 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky mohou být podány výhradně elektronicky prostřednictvím NEN. Nabídka musí být šifrována prostřednictvím certifikátu veřejného klíče, který je zadavatelem poskytovánna profilu zadavatele v NEN spolu se zadávací dokumentací. Dodavatel je povinen zašifrovat svou nabídku výhradně prostřednictvím klíče poskytnutého zadavatelem v elektronickém nástroji dle tam uvedených podmínek a pokynů.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek budou považovány za nepodané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nebude přihlížet.

Účastník již ve fázi podání nabídky musí vědět, zda podá nabídku na jednu část nebo na obě části, jelikož lze do systému NEN podat pouze jednu nabídku a to buď na obě části, nebo na jednu. Pokud by účastník podal nabídku na jednu část, a následně se rozhodl podat nabídku na další část, nebude nu to umožněno, pokud neprovede zpětvzetí nabídky a nepodá nabídku znovu na obě části.

Zadávací řízení se řídí:
Na toto zadávací řízení se aplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Usnesení RM Aš č. 08/365/20 ze dne 10.8.2020

Datum ukončení: 12. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 5. 2020
 
Aktualizováno: 12. 8. 2020