Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Generace Preciosa

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12782

Název zakázky: Generace Preciosa

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: PRECIOSA a.s.

Sídlo zadavatele: Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Ludvík Karl
 • Telefon: +420488115555
 • E-mail: ludvik.karl@preciosa.com

IČ zadavatele: 00012556

DIČ zadavatele: CZ00012556

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Bc. Milan Konečný
 • Telefon: +420605201156
 • E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 5. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
VIA Consult, a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je kompletní zajištění vzdělávacích aktivit, tedy řešení plánu školení, zajištění lektorů, zajištění výukových materiálů, případně didaktických pomůcek, pro zaměstnance společnosti PRECIOSA a.s. v následujících oblastech:

A.Prezenční školení pro oblast age management

B.Koučování v oblasti age management v top manažerské praxi

C.Konzultace pro systémovou revizi HR procesů, tvorbu e-learningu a implementaci do praxe formou workshopů a e-learningu

 

Obecné požadavky na dodavatele:

Vždy se bude jednat o uzavřené (firemní) kurzy, které budou probíhat ve firemním vzdělávacím středisku Minkovice, koučování a konzultace v místě pracoviště Preciosa, a.s. Prostory pro školení zajišťuje na své náklady zadavatel. Zadavatel zajistí také dataprojektor, flipchart, magnetické tabule a interaktivní tabule.
Každé téma prezenčního školení, koučinku i konzultací bude s vybraným dodavatelem detailně rozpracováno.
Jedna skupina účastníků prezenčních školení může mít maximálně 12 účastníků.
Pracovní doba v Preciosa a.s. je 7,5 h, tomu bude odpovídat délka prezenčních školení (školení bude probíhat 8:00 – 16:00 h, 30 minut přestávka na oběd).
V některých případech může probíhat v jednom termínu více vzdělávacích aktivit.

 

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU - Operační program Zaměstnanost (OPZ) - proto musí být dodrženy podmínky tohoto operačního programu. Podpora z OPZ je poskytována výhradně na prezenční vzdělávání s přesně vymezenou dobou výuky (jednoznačně odlišitelnou od běžného výkonu pracovních povinností účastníka kurzu) v učebně nebo na pracovišti za účasti lektora (resp. kouče, instruktora apod.).

 

Dodavatel garantuje vést ke každému vzdělávacímu kurzu dokumentaci, která obsahuje min.:

název vzdělávacího kurzu,
název vzdělávacího subjektu,
typ kurzu – uzavřený kurz,
obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu,
forma vzdělávání: prezenční forma,
časovou dotaci kurzu/počet hodin výuky ve vyučovacích hodinách,
vymezení, jaký podíl docházky musí každý úspěšný absolvent minimálně splnit, pokud je takový podíl stanoven v rozsahu větším než 70 % délky daného kurzu,
výčet případných školicích (výukových) materiálů a pomůcek,
seznam doporučené studijní literatury,
způsob ověření znalostí/dovedností (vzor dokladu o absolvování zveřejněném na portálu www.esfcr.cz).

Touto dokumentací k obsahu vzdělávacího kurzu může být sylabus, anotace, akreditace, program kurzu, norma, vyhláška anebo jiný obdobný dokument, nebo dokumenty, které budou obsahovat výše uvedené náležitosti. Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu musí být podepsána statutárním zástupcem vzdělávacího subjektu, resp. osobou oprávněnou jednat za tento subjekt, a v případě externě zajišťovaných kurzů také statutárním zástupcem externího vzdělávacího subjektu, resp. osobou oprávněnou jednat za tento subjekt. V případě, že na straně dodavatele podpis připojuje zmocněnec, musí mít příjemce k dispozici (pro účely kontroly) originál či ověřenou kopii příslušné plné moci. K dokladování počtu absolvovaných hodin účastníků vzdělávacích kurzů slouží prezenční listiny, jejichž vzory jsou zveřejněny na portálu www.esfcr.cz.

Vzorová dokumentace se může v průběhu realizace projektu měnit, aktualizovat, apod. dle podmínek poskytovatele dotace www.esfcr.cz.

Rozsah a požadavky na jednotlivé části předmětu zakázky jsou stanoveny v příloze č. 1 výzvy, k nacenění poskytovaného plnění uchazečům slouží příloha č. 2.

Součástí předmětu této zakázky není zajištění ubytování účastníků vzdělávání, ani jejich doprava na místo školení. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele vzdělávacích služeb spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, výukové materiály pro účastníky kurzů – písemné podklady (graficky upravené v jednotném designu), prezentační technika.

Bližší podrobnosti k jednotlivým kurzům jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy - Rozsah a specifikace školení.

Uchazeči musí nabídnout kompletní plnění zakázky, tzn., že musí v nabídce nacenit veškeré části zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1254000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
červenec 2019 - říjen 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory pro školení zajišťuje na své náklady zadavatel – kurzy budou probíhat ve firemním vzdělávacím středisku Minkovice – Sklářská 120, 463 12 Liberec 24, koučování a konzultace v místě pracoviště Preciosa a.s.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

  Nabídková cena                                                                     50%        
  Kvalita nabízených služeb                                                      30%
  Praxe členů týmu                                                                   20%

   

  Ad 1) – Nabídková cena v Kč bez DPH

  Hodnotící komise bude posuzovat celkovou nabídkovou cenu za požadovaná školení bez DPH. Tato cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodávkou předmětu zakázky a bude formulována jako cena konečná a nejvýše přípustná.

  Kritérium bude hodnoceno dle následujícího vzorce:

                           nejvýhodnější nabídka (tzn. nejnižší cena)

            100 x    -------------------------------------------------------------  x váha vyjádřená v procentech

                                cena (hodnota) hodnocené nabídky

  Nabídky budou seřazeny od nejvýhodnější po nejméně výhodnou, přičemž pro hodnocení bude použit uvedený vzorec.

   

  Ad 2) Kvalita nabízených služeb  

  V rámci tohoto kritéria bude jako nejvýhodnější hodnocena nabídka, která bude ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a požadavkům na zadavatele uvedeným v této výzvě obsahovat komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracované požadavky dle písm. a) až c) tohoto hodnotícího kritéria.

  V rámci tohoto hodnotícího kritéria se dle předložené nabídky účastníka bude hodnotit:

  obsah, struktura a náplň nabízených vzdělávacích aktivit, způsob hodnocení výsledků školení, návrh zpětné vazby;

  Hlavními aspekty hodnocení tohoto dílčího kritéria jsou: obsah a struktura nabízených vzdělávacích aktivit, jejich náplň a dále způsob hodnocení výsledků školení, návrh zpětné vazby.

  Zadavatel bude u tohoto dílčího kritéria hodnotit především: obsah a struktura - přehlednost a logickou návaznost témat; náplň – fáze přípravy a realizace aktivit a jejich ukončení, aktuálnost témat; způsob hodnocení výsledků, návrh zpětné vazby – nejefektivnější a nejjednodušší systém sběru zpětné vazby, která bude zajišťovat vyšší komplexnost získaných dat, více motivovat účastníky k jejich vyplnění a nastaví lepší systém odchycení nerelevantních odpovědí; způsob hodnocení – testy, přínos a vzestup znalostí, doporučení dalšího rozvoje.

   

  Hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 0-40 pomocných bodů.

   

  metody a formy výuky s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe;

  Hlavními aspekty hodnocení tohoto dílčího kritéria jsou: návrh metod výuky, návrh forem s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe.

   

  Zadavatel bude u tohoto dílčího kritéria hodnotit především: rozsah teorie a praxe, užití praktických výukových metod (akční plány, úkoly, hry), aktuálnost, vhodnost výukové metody ve vztahu ke konkrétním tématům, využitelnost v praxi.

  Hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 0-40 pomocných bodů.

   

  ukázky studijních materiálů:

  Pro část A + B
  Pro část C

  Hlavními aspekty hodnocení tohoto dílčího kritéria jsou: interaktivní zapojení účastníka školení, shrnutí látky, praktická použitelnost, strukturovanost testu, odkazy na další zdroje. Studijní materiály mají znaky vycházející z didaktických doporučení při práci s cílovou skupinou,

   

  Zadavatel bude u tohoto dílčího kritéria hodnotit především: strukturovanost, zaměření na firemní praxi, grafické zpracování (poutavost materiálu), informační přínos, interaktivní zapojení účastníků školení.

  Hodnotící komise přidělí nabídce účastníka 0-20 pomocných bodů.

   

  Způsob hodnocení:

  Nabídce, která získá v rámci tohoto hodnotícího kritéria nejvíce pomocných bodů, tzn. nejlépe splňuje požadavky zadavatele stanovené tímto hodnotícím kritériem – je přiřazena hodnota 100 bodů. Dalším nabídkám jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s nejvhodnější nabídkou.

   

  Kritérium bude dále hodnoceno dle následujícího vzorce:

  Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech

   

  Ad 3) – Praxe členů týmu

  V rámci tohoto kritéria bude hodnocen počet let praxe u členů týmu (8 členů), kteří se budou podílet na plnění zakázky:

  Počet let praxe členů týmu:

  min. 5 let lektorských zkušeností v oblasti měkkých dovedností (5 lektorů)
  min. 5 let praxe u HR konzultanta  - praxe na vedoucí pozici v HR ve firmě s více než 1 000 zaměstnanci (3 konzultanti)

  Maximální počet let, které zadavatel zohlední u jednotlivých členů týmu, bude 20 let. Za každý rok bude účastníkovi přidělen 1 bod, tzn., že u jednoho člena týmu je možné získat max. 20 bodů, celkově až 160 bodů. Všechny body za jednotlivé členy týmu budou sečteny a dle výsledku bude stanoveno pořadí uchazečů, nejvýhodnější nabídka obdrží nejvíce bodů.

  Kritérium bude dále hodnoceno dle následujícího vzorce:

                                      součet bodů hodnocené nabídky

            100 x    -------------------------------------------------------------  x váha vyjádřená v procentech

               nejvýhodnější nabídka (nabídka s nejvyšším počtem bodů)

  Pozn.: Uchazeči vyplní přílohu č. 5 – Délka praxe členů týmu

                     

  Na základě součtu výsledných hodnot všech dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí výhodnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

  V případě shody získaných bodů v nabídkách, které se umístily po provedeném hodnocení na prvním místě, určí zadavatel vítěznou nabídku losem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost

  Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

   

  Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:

  který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
  který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením:

  výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
  potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
  písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
  písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
  potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
  výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

   

  Pozn.: Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

  tato právnická osoba,
  každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
  osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

   

  Pozn.: Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

  zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
  české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

   

  Profesní způsobilost

  Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:

  výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
  oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci)  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

   

  Ekonomická kvalifikace

  Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval 2.500.000,- Kč za 3 bezprostředně předcházející účetní období (v každém z těchto období).

  Způsob prokázání je stanoven doložením výkazů zisků a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. Zadavateli dostačuje i předložení stran účetních dokumentů, ze kterých vyplývá celkový obrat uchazeče, není nutné dokládat kompletní dokumenty.

  V případě, že dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

   

  Technická kvalifikace

  Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením:

   

  seznamu významných služeb provedených uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, včetně popisu náplně služby a kontaktní osoby objednatele;

   

  Uchazeč prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením:

  min. 2 referenčních zakázek obdobných projektů z oblasti měkkých dovednosti v minimální hodnotě 600 000,- Kč bez DPH za každou zakázku,

   

  osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům;

   

  Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky:

   

  Tým koučů

  min. 3 osoby,
  každý kouč musí mít min. vysokoškolské vzdělání,
  každý kouč prokáže účast na realizaci min. 3 obdobných zakázek – v životopise bude doloženo uvedením referenčních zakázek v oblasti koučováním vyššího/top managementu, na kterých se člen týmu v pozici kouče podílel,
  každý kouč musí prokázat 3 roky manažerských zkušeností nebo Certifikaci kouče získanou v Profesní organizaci koučů a 6 let koučovací praxe.

   

  Lektorský tým

  min. 5 osob,
  každý lektor musí mít min. vysokoškolské vzdělání,
  každý lektor musí mít min. 5 let lektorských zkušeností v oblasti měkkých dovedností - účastník v životopise uvede počet let praxe v oblasti měkkých dovedností (hodnotící kritérium),
  každý lektor prokáže účast na realizaci min. 3 obdobných zakázek – v životopise bude doloženo uvedením referenčních zakázek v oblasti měkkých dovedností, na kterých se v pozici lektora v posledních 5 letech podílel.

   

  Tým HR konzultantů

  min. 3 osoby,

  každý HR konzultant musí mít min 5 let praxe na vedoucí pozici v HR ve firmě s více než 1 000 zaměstnanci (hodnotící kritérium),
  každý HR konzultant ve svém životopise prokáže:

  praxi ze všech klíčových oblastí HR, tzn. nábor a nástupy, rozvoj a vzdělávání, odměňování a hodnocení, talent management a plánování nástupnictví, řízení znalostí, strategické HR,
  zkušenosti s výrobními procesy,
  zkušenost s mezinárodními HR projekty,
  konzultantská praxe – účast min. na 3 projektech.

   

  V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného člena realizačního týmu následující dokumenty:

  osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci (VŠ diplom, certifikát);
  profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby minimálně:
  jméno a příjmení,
  nejvyšší dosažené vzdělání,
  přehled a dobu profesní praxe,
  referenční zakázky, na kterých se dotyčná osoba podílela – (je-li požadováno) u každé zakázky bude uveden objednatel, předmět zakázky, pozice, kterou dotyčná osoba na zakázce zastávala a doba realizace,
  součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky.

   

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

 • Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.), pokud obsahují požadované informace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel jako přílohu výzvy předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře návrhu smlouvy. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na zakázce.

Jako přílohu návrhu smlouvy uchazeč vloží do nabídky přílohy této výzvy - Rozsah a specifikace školení a Cenovou tabulku.

 

Další požadavky zadavatele:

Uchazeč v nabídce doloží ukázku školících materiálů a ukázku materiálů pro konzultaci HR témat (dílčí hodnotící kritérium).

Uchazeč v nabídce doloží seznam členů realizačního týmu – seznam bude obsahovat minimálně jména osob, kterými uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady s uvedením pozice, na které se budou na zakázce podílet. Tento seznam bude přílohou smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za služby kalkulovaná na základě předmětu veřejné zakázky a cenové tabulky, která je přílohou této výzvy. Uchazeč doplní cenu do příslušné tabulky.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, nestanoví-li tato výzva jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy v předepsaném členění. Celková nabídková cena bude uvedena v tabulce, která je přílohou této výzvy.

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.  

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zadavatel uznává i doklady ve slovenském jazyce bez překladu a doklady o vzdělání v latinském jazyce bez překladu) a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Svazek nabídky by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení.Účastník je povinen nabídku doručit v listinné podobě v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem, případně razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem:NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Generace Preciosa“Na obálce nabídky musí být uvedeny identifikační údaje účastníka. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení/doplnění zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

V případě, že účastník využije při plnění zakázky poddodavatele, je povinen předložit zadavateli v nabídce seznam poddodavatelů s identifikačními údaji poddodavatelů a informacemi o části zakázky, kterou bude poddodavatel realizovat.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1204900.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): OTTIMA s.r.o., Thámova 21/34, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 04279727

  Datum podpisu smlouvy: 9. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 5. 2019
 
Aktualizováno: 7. 11. 2019