Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategické rozvojové dokumenty: 4. část: Strategie rozvoje eCulture, sportu a cestovního ruchu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12814

Název zakázky: Strategické rozvojové dokumenty: 4. část: Strategie rozvoje eCulture, sportu a cestovního ruchu

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Milevsko

Sídlo zadavatele: Milevsko 1, nám. E. Beneše 420, PSČ 399 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Ivan Radosta, starosta města
  • Telefon: +420602384405
  • E-mail: ivan.radosta@milevsko-mesto.cz

IČ zadavatele: 00249831

DIČ zadavatele: CZ00249831

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Vít Král, vedoucí OSŽM
  • Telefon: +420775292951
  • E-mail: kral@zivemilevsko.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 6. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, PSČ 399 01 Milevsko 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo ZZVZ. Postup tohoto zadávacího řízení je upraven dokumentem OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST číslo vydání 9. Účelem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnější nabídky, která bude vybrána podle kritérií stanovených v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel realizuje projekt „Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region”, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007341, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (Výzva č. 058 pro územní samosprávné celky).

Vzhledem k rozmanitosti předmětu veřejné zakázky se zadavatel rozhodl rozdělit a zadat tuto zakázku do 4 samostatných částí:

1. část: Strategický rozvojový dokument Rozvoj Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region – tato část zakázky byla zadána v samostatné výzvě

2. část: Strategie rozvoje podnikatelského parku Milevsko současně se strategií podpory malého a středního podnikání v Milevsku a strategie inkubačního a akceleračního programu v Milevsku  - tato část zakázky byla zadána v samostatné výzvě

3. část: Strategie rozvoje dopravy a veřejného prostoru - tato část zakázky byla zadána v samostatné výzvě

4. část: Strategie rozvoje eCulture, sportu a cestovního ruchu

Vymezení předmětu plnění 4. části: Strategie rozvoje eCulture, sportu a cestovního ruchu

Předmětem veřejné zakázky je zpracování strategického rozvojového dokumentu Strategie rozvoje eCulture, sportu a cestovního ruchu.

Plnění bude rozděleno do tří logických celků:

Analytická část
Strategická část (návrhová) vč. stanovení finanční náročnosti
Implementace Strategie rozvoje cestovního ruchu a časový plán, monitorování

Podrobný popis a specifikace předmětu zakázky pro tuto část je uveden jako Bližší specifikace předmětu plnění zakázky - viz Příloha č. 6 této Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 377777,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.11.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, PSČ 399 01 Milevsko 1

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je ekonomická výhodnost nabídky.
Ekonomickou výhodnost bude zadavatel hodnotit pouze na základě „NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY“, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč s DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1.Základní způsobilost

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal základní způsobilost v rozsahu:

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla,

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů podepsaným čestným prohlášením. Vzorové čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti poskytuje zadavatel v Příloze č. 2 této ZD.

2.Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce doložil:

Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího jak 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tzn. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

3.Technická kvalifikace

K zakázce Strategické rozvojové dokumenty: 4. část: Strategie rozvoje eCulture, sportu a cestovního ruchu

1.            Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace doložením přehledu složení řešitelského týmu, kterými jsou odborníci, kteří se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky. V tomto přehledu musí být uvedeny osoby splňující minimálně níže uvedené požadavky:

– minimálně jednu (1) osobu –„Vedoucí řešitelského týmu“ splňující následující požadavky:

řádně ukončené vysokoškolské vzdělání;
praktickou zkušenost s řízením alespoň 3 projektů v oblasti zpracování strategických dokumentů pro územněsprávní celky (město, obec, kraj,..);
minimálně 5 let trvalé praxe v oblasti implementace strategického plánování;

–minimálně jednu (1) osobu – „Konzultant pro sport“ splňující následující požadavky:

řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Management sportu;

–minimálně jednu (1) osobu „Konzultant cestovního ruchu“ splňující následující požadavky:

řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Management cestovního ruchu nebo Cestovní ruch

–minimálně jednu (1) osobu „Konzultant kultury“ splňující následující požadavky:

•       řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Management v kultuře nebo Kulturní management

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením:

-jmenného seznamu řešitelského týmu včetně uvedení jejich pozice v týmu (originál)

-profesních životopisů všech členů řešitelského týmu s uvedením praxe (prostá kopie)

-dokladů prokazujících příslušné vzdělání, autorizaci či oprávnění členů týmu (prostá kopie).

Zadavatel požaduje, aby se osoby, které účastník uvede do seznamu řešitelského týmu, skutečně podíleli na realizaci předmětu veřejné zakázky v rozsahu své odbornosti. Nahrazení těchto osob lze pouze s přechozím souhlasem zadavatele, přičemž nový člen řešitelského týmu musí splňovat stejnou odbornou způsobilost jako člen původní.

Řešitelský tým pro prokázání kvalifikace bude uveden v Příloze 4 této ZD.

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu významných zakázek v posledních 3 letech:

-minimálně 1 služby v oblasti tvorby strategického dokumentu se zaměřením na kulturu;

–minimálně 1 služby v oblasti tvorby strategického dokumentu se zaměřením na sport;

–minimálně 1 služby v oblasti tvorby strategického dokumentu se zaměřením na cestovní ruch,

Zadavatel dále uvádí, že 1 prokazovanou službou je možné splnit i 2 či 3 požadavky, pokud to z popisu zaměření realizované zakázky vyplívá, přičemž alespoň jedna zakázka bude v min. hodnotě 200 tis. Kč bez DPH.

Seznam významných zakázek, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění všech výše uvedených požadavků na minimální úroveň kritéria. Seznam bude zpracovaný dle vzoru, který zadavatel poskytuje v Příloze č. 5 této ZD.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění 4. části zakázky, včetně všech souvisejících činností a nákladů nezbytných k plnění zakázky. Tato cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Její překročení bude mít za následek vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná pro uzavření smlouvy
a platná po celou dobu realizace.

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH (viz Příloha č. 1 - Krycí list nabídky).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenu je dodavatel povinen stanovit jako celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky, a to v členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč a cena v Kč s DPH. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají vždy v řádně uzavřené obálce, kterou zadavatel doporučuje na všech uzavřeních opatřit přelepením. Všechna přelepení doporučuje zadavatel opatřit razítkem nebo podpisem dodavatele nebo podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz. přiložená ZD.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 209000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Akademie digitální ekonomiky, s.r.o., Praha 22, Hájek, Blažkova 186, 148 00 Praha 4 -Kunratice, IČ: 05610761

    Datum podpisu smlouvy: 9. 7. 2019

Datum ukončení: 9. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 6. 2019
 
Aktualizováno: 15. 7. 2019