Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v MÚ Jeseník

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11652

Název zakázky: Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v MÚ Jeseník

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 9. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Jeseník

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jana Konvičková, starostka města
  • Telefon: +420584498151
  • E-mail: starosta@mujes.cz

IČ zadavatele: 00302724

DIČ zadavatele: CZ00302724

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Petr Vala
  • Telefon: +420607452292
  • E-mail: info@green-dot.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 10. 2017 11:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Vzdělávání zaměstnanců úřadu.

Detailní popis předmětu plnění je uveden v Zadávací dokumentaci (ZD), která je přílohou této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1500000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.10.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

Pravidla pro hodnocení nabídek:

1. Kritéria hodnocení. Základním hodnoticím kritériem pro zadání příslušné části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii:

 

KritériumVáha dílčího kritéria
Nabídková cena bez DPH

60%

Metodika organizace kurzů  40%
 

 

2. Váha kritérií. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100.

 

Metoda hodnocení.

3. Hodnoticí kritérium nabídková cena

 

Při hodnocení ceny bude za nejvhodnější nabídku považována ta, která nabídne nejnižší hodnotu.

Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, jež vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

 

Vzorec pro výpočet:

 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

-----------------------------------------------------------------------  x 100 x 0,6

nabídková cena hodnocené nabídky v Kč bez DPH

 

4. Hodnoticí kritérium  Metodika organizace kurzů  

 

Pro hodnocení tohoto subjektivního (nečíselného) kritéria bude použita bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním body odpovídající výsledku jejich porovnáni s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnotící kritérium bude posuzovat zadavatel dle svých odborných znalostí a zkušeností získaných během realizace zakázek obdobného charakteru.

Dodavatel v nabídce předloží návrh realizace plnění zakázky dle požadované struktury, který bude hodnocen podle podkritérií dle následující tabulky:

 

 
Podkritérium

Popis podkritéríí a způsobu hodnocení

(minimálni počet bodů za každé podkritérium = 1)
Max.  počet bodů
1Obsah, struktura a náplň nabízených vzdělávacích aktivit, způsob hodnocení výsledků školení, návrh zpětné vazby40
 Nejlépe bude hodnocena nabídka, u které budou jednotlivé části osnov kurzů v nejlogičtější obsahové posloupnosti, budou nejvhodněji strukturovány, aby nejvíce odpovídaly plánovaným cílům výuky a zároveň byly adekvátní z hlediska potřeb a schopností účastníků v celkové časové dotaci určené pro daný kurz. Lépe bude hodnocena nabídka, která dále nejvhodněji nastaví systém hodnocení výsledků školení a nejlépe popíše návrh realizace zpětné vazby, která definuje dopady kurzů na rozvoj osobních i profesních kompetencí účastníků a bude nejlépe využitelná zadavatelem pro další rozvoj zaměstnanců. 
2Metody a formy výuky s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe40
 Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejlépe definuje metody vzdělávání u realizace vzdělávacích aktivit, tyto metody budou zajišťovat co největší efekt pro nabytí nových znalostí či osvojení nových dovedností účastníků, budou nejlépe motivovat účastníka k aktivitě během kurzu a nejvíce povedou k rozvoji jejich kompetencí. 
3Vhodnost způsobu komunikace se zadavatelem20
 

Uchazeč popíše způsob komunikace se zadavatelem, nastaveni komunikačních kanálů a předloží plán reportingu o průběhu zakázky s ohledem na provázanost s navrženým detailním harmonogramem. Nejlépe bude hodnocena nabídka, která bude obsahovat profesionální, flexibilní a efektivní způsob komunikace se zadavatelem, tzn. model komunikace který, zajistí rychlou informovanost o všech zásadních krocích při plněni předmětu veřejné zakázky s minimálními časovými a administrativními nároky vůči zadavateli.

 
 

Vzorec pro výpočet:

 

  počet bodů hodnocené nabídky

--------------------------------------------------------   x 100 x   0,4

  počet bodů nejvýše ohodnocené nabídky

 

Sestavení celkového pořadí

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí. Vítěznou se stane ta nabídka, která dostane nejvyšší počet bodů.

 

V případě rovnosti celkových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí v prvním dílčím hodnotícím kritériu – nabídková cena. V případě, že bude rovna i nabídková cena bude vítězná nabídka vybrána losem.

 

Hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií proběhne v souladu s pravidly uvedenými Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zák. č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek. Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokumentů stanovených v § 75 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

Dodavatel musí dále v rámci prokázání profesní způsobilosti předložit:

•           výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

•           doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávněni či licenci;

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

odst. 2 písm b) zákona – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží Seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení. Minimální požadovaná úroveň je realizace:

•           alespoň 4 významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech s uvedením informací alespoň v rozsahu Přílohy č. 4, zadávací dokumentace.

Významnou službou se rozumí taková služba, jejímž předmětem plnění byla realizace vzdělávacích aktivit .

              Pro významné služby dále platí:

-            z toho alespoň 2 služby, jejichž finanční rozsah byl  v součtu min. 1 000 000,- Kč bez DPH

 

•           alespoň 2 významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 5 letech s uvedením informací alespoň v rozsahu Přílohy č. 4, zadávací dokumentace.

Významnou službou se rozumí taková služba, jejímž předmětem plnění byla realizace individuálního koučinku zaměstnanců v oblasti vedení a řízení týmů nebo motivace zaměstnanců.

              Pro významné služby dále platí:

-            z toho alespoň 1 služba, jejichž finanční rozsah byl min. 100 000,- Kč bez DPH 

 

odst. 2 písm. c) zákona – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží Seznam techniků (členů realizačního týmu) uchazeče a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto osob.

Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku zadavatel určuje minimální úroveň takto:

•           uchazeč předloží Seznam techniků (členů realizačního týmu) – 1 osoba garant projektu, odpovědný za poskytování komplexních služeb. A dále minimálně 2 odborných osob, které budou odpovědné za poskytování příslušných odborných služeb. Pro všechny osoby zadavatel požaduje prokázat dosažené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně. Uchazeč dále předloží profesní životopisy výše uvedených osob.

-            Profesní životopis bude obsahovat tyto údaje:

             •             Jméno, příjmení a titul;

             •             Dosažené vzdělání

             •             Role v realizačním týmu;

             •              Zkušenosti /praxe v oblasti bezprostředně související s úlohou v realizačním týmu v souladu s požadavky na členy realizačního týmu;

            •               Další údaje podstatné pro plnění svěřené role

 

Součástí profesního životopisu bude rovněž Čestné prohlášení podepsané členem realizačního týmu o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v příslušném profesním životopise.

 

-             Všechny odborné osoby musejí splňovat požadavek délky praxe v oblasti poskytování poradenských a vzdělávacích služeb spojených s oblastí veřejné správy v délce minimálně 6 let u odborného garanta a min. 3 roky praxe u dalších 2 členů týmu.

 

Přílohou seznamu budou doklady o vzdělání členů realizačního týmu a potvrzení či certifikáty osvědčující další vzdělávání lektorů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.

Přílohou výzvy je Smlouva (Příloha č.2),  která je pro uchazeče závazná a není možné jí měnit vyjma míst k tomu určených. Případné změny by byly důvodem pro vyloučení uchazeče pro nesplnění podmínek zadavatele.

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.  V případě osoby odlišné od dodavatele, bude součástí přílohy i originál plné moci nebo její úředně ověřená kopie.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu v souladu s Přílohou č. 3 této Výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána v 1 (jednom) originále.Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem“Neotevírat”, na níž bude uvedena kontaktní adresa dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem, či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.Všechny listy originálu nabídky budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1na první straně (např. ručně psané).Nabídka uchazeče bude mít následující strukturu:•Krycí list s identifikačními údaji dodavatele a uvedením nabídkové ceny za zakázku v členění bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH v Kč.•Doklady k prokázání kvalifikace dodavatele.•Návrh smlouvy viz Příloha č.2 •Případné přílohy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) veřejné zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/12016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Změna ukončení termínu realizace projektu

Datum ukončení: 24. 7. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 9. 2017
 
Aktualizováno: 25. 7. 2018