Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Mentoring a školení Age managementu pro PME spol. s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12740

Název zakázky: Mentoring a školení Age managementu pro PME spol. s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: PME spol. s.r.o.

Sídlo zadavatele: Kojetínská 3298/83, 750 02 Přerov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Tomáš Boráň
 • Telefon: +420602894836
 • E-mail: borant@pme.eu

IČ zadavatele: 42866472

DIČ zadavatele: CZ42866472

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Renata Hvězdová
 • Telefon: +420737521163
 • E-mail: rena.hvezdova@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 29. 4. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Kojetínská 3298/83, 750 02 Přerov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance společnosti
PME spol. s.r.o., které jsou klíčové pro zavedení Age managementu a související systémové práce s lidskými zdroji pro udržení konkurenceschopnosti společnosti.

Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen do následujících 5 aktivit, které se navzájem doplňují:

Nastavení personální strategie
Standardizace personálních procesů
Oblast řízení a reorganizace práce
Školení zaměřená na předávání znalostí a dovedností
Školení pro zvládání mezigeneračních vztahů

Konkrétní specifikace a obsah aktivit je uvedena v Příloze č. 1 této výzvy.

Dodavatel poskytne účastníkům vzdělávacích aktivit studijní materiály. Počet účastníků každé aktivity je uveden v Příloze č. 1 Specifikace aktivit, která je součástí této výzvy.

Dodavatel zajistí na všech vzdělávacích aktivitách, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezentace, prezenční listiny, evaluační dotazníky, atd.) dodržení pravidel pro informování a komunikaci a vizuální identitu Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost kap. 19.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné, stravné a ubytování nebo školící pomůcky, materiály či prezentační technika. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

Všichni účastníci mentoringu a školení budou po skončení podpory od vybraného dodavatele skládat test k probíraným tématům. Všem účastníkům, kteří splní test minimálně na 85 %, bude potvrzeno certifikátem, že získali kvalifikaci po ukončení své účasti na projektu. Test bude sestaven tak, aby prověřil získané znalosti v rámci školení, se zaměřením na klíčové poznatky k dané pozici zaměstnance.

Nabídka účastníka výběrového řízení musí obsahovat všechna uvedená témata školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá témata nebo pouze části.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 812000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
květen 2019 – leden 2021 Jednotlivé aktivity budou realizovány dle předpokládaného harmonogramu (viz Příloha č. 1 této výzvy). Přesné termíny se budou odvíjet od předpokládaného harmonogramu a budou doporučeny dodavatelem dle aktuálních možností zaměstnanců po podpisu smlouvy. Realizace konkrétní vzdělávací aktivity proběhne do 10 kal. dní od doručení požadavku zadavatele na provedení této aktivity.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je sídlo zadavatele, Kojetínská 3298/83, 750 02 Přerov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených dílčích hodnotících kritériích:

  Celková nabídková cena (váha 60 %)
  Kvalita nabízených služeb (váha 40 %)

  Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů, tedy součet bodových ohodnocení získaných v dílčích hodnotících kritériích vynásobených vahou příslušného kritéria.

  Hodnotící kritérium Celková nabídková cena (váha 60 %)

  Bude hodnocena celková nabídková cena veřejné zakázky. Hodnocena bude cena bez DPH.

  Pro hodnocení bude použit následující vzorec:

  Počet bodů =   100       

     nabídka s nejnižší cenou

  x    ---------------------------------------  x   60 %

        hodnocená nabídka

  Pro hodnocení celkové nabídkové ceny je rozhodná částka bez DPH, kterou účastník uvede v návrhu smlouvy.

  Hodnotící kritérium Kvalita návrhu realizace služeb (váha 40 %)

  V rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria budou hodnoceny nabídky z pohledu kvality realizace zvolených aktivit veřejné zakázky. Účastník v rámci tohoto kritéria předloží nabídku obsahující dokument s názvem „Návrh realizace plnění veřejné zakázky“ (dále jen „Návrh realizace“). Předložený Návrh realizace bude rozdělen na dvě části a bude obsahovat následující povinné údaje:

  Část 1: Návrh realizace vybrané aktivity č. 2 Standardizace personálních procesů

  Struktura a osnova: účastník navrhne a popíše strukturu a osnovu vybrané aktivity včetně výčtu všech relevantních vzdělávacích aktivit ve shodě s předmětem vybrané aktivity veřejné zakázky vymezeným v této Výzvě k podání nabídek a v Příloze č. 1 Specifikace aktivit, přičemž zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu struktury, osnovy a návrhu obsahu vybrané aktivity. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které bude nejvyšší míra relevance struktury, osnovy a návrhu obsahu vybrané aktivity (tzn. kvalita, obsah a přehlednost zpracování struktury a osnovy účastníkem).
  Metodologie: účastník detailně popíše použití výukových metod, postupů a procesů, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle vybrané aktivity (cíle aktivit jsou uvedeny v Příloze č. 1 Specifikace aktivit), účastník předloží návrh použití školících pomůcek, popis aplikace poznatků v praxi, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zadavatele. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníka mentoringu, tj. lépe bude hodnocena nabídka účastníka, který navrhne vhodnější interaktivní metody mentoringu, tzn., v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníka mentoringu do problematiky age managementu. Dále bude jako nejvhodnější hodnocena taková nabídka, v rámci které účastník zohlední v největší míře práci s modelovými příklady z praxe.

   

  Část 2: Návrh realizace vybrané aktivity č. 4 Školení zaměřená na předávání znalostí a dovedností

  Struktura a osnova: účastník navrhne a popíše strukturu a osnovu vybrané aktivity včetně výčtu všech relevantních vzdělávacích aktivit ve shodě s předmětem vybrané aktivity veřejné zakázky vymezeným v této Výzvě k podání nabídek a v Příloze č. 1 Specifikace aktivit, přičemž zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu struktury, osnovy a návrhu obsahu vybrané aktivity. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které bude nejvyšší míra relevance struktury, osnovy a návrhu obsahu vybrané aktivity (tzn. kvalita, obsah a přehlednost zpracování struktury a osnovy uchazečem).
  Metodologie: účastník detailně popíše použití výukových metod, postupů a procesů, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle vybrané aktivity (cíle aktivit jsou uvedeny v Příloze č. 1 Specifikace aktivit), účastník předloží návrh použití školících pomůcek, popis aplikace poznatků v praxi, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zadavatele. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků školení, tj. lépe bude hodnocena nabídka účastníka, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn., v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do výuky. Dále bude jako nejvhodnější hodnocena taková nabídka, v rámci které účastník zohlední v největší míře práci s modelovými příklady z praxe.

  Zadavatel pro hodnocení subjektivního kritéria, resp. Návrhu realizace vybraných aktivit veřejné zakázky klade důraz na srozumitelnost a jasnost navrženého způsobu realizace. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny pouze na základě informací a podkladů uvedených v nabídce a v navrženém způsobu realizace.

  Vybraný dodavatel bude realizovat předmět veřejné zakázky v souladu s předloženým Návrhem realizace.

  Účastník, v jehož nabídce nebude uveden žádný podklad pro hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria Kvalita nabízených služeb (podkladem se rozumí Návrh realizace), bude vyloučen z důvodu neúplnosti nabídky.

  Způsob hodnocení kritéria Kvalita návrhu realizace služeb:

  Pro hodnocení tohoto subjektivního (nečíselného) kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním budou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou. Hodnotící komise do zápisu dostatečně zdůvodní své hodnocení tak, aby bylo přezkoumatelné.

  Při hodnocení nabídek bude hodnotící komise postupovat tak, že při hodnocení budou nabídky seřazeny dle celkové kvality dle stanovených požadavků v pořadí od nejlépe posouzené k nejhůře posouzené. Poté bude nejlépe posouzené nabídce přiřazeno 100 bodů a každé další pak takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce. Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, subjektivní body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoli jednotlivě za každého člena. Pro hodnocení tohoto subjektivního kritéria bude použit následující vzorec, kdy nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nevyšší Výslednou bodovou hodnotu (tj. nejvyšší Výsledek):

  Počet bodů =   100       

     subjektivní bodová hodnota hodnocené nabídky

  x    ---------------------------------------------------------------------

     nejvyšší subjektivní bodová hodnota z nabídek

  Takto stanovené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria (40%) a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

  Předpokládaný způsob, jakým bude hodnotící komise postupovat při přidělování bodů v rámci tohoto kritéria je uveden níže:

  Parametry nabídky, které bude zadavatel hodnotit jako nejvhodnější (nejlépe hodnocená nabídka (100 bodů) by pak měla splňovat tato kritéria nebo se jim případně nejvíce přibližovat):

  •plně vyhovující a vysoce profesionálně zpracovaný návrh realizace vybrané aktivity s porozuměním hlavní problematice zadání a aktivním pro-klientským přístupem;

  •účastník zcela správně identifikoval veškeré nutné kroky, postupy a procesy, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova vybraných aktivit zcela pokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;

  •účastník splňuje požadavky zadavatele, co do předmětu veřejné zakázky resp. vybrané aktivity, struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace;

  •účastník podává precizní výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, odůvodňuje jejich použití;

  •jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky navazují a tvoří celek, navržený postup je jasný a přehledný;

  •způsob nastavení komunikace se zadavatelem a posluchači je vysoce profesionální a zaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je maximálně efektivní, plynulý a flexibilní, bez zbytečných průtahů a přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele a používá moderní metody komunikace a různé styly komunikace za účelem maximálního zajištění potřeb zadavatele a posluchačů;

  •propracovaný, adekvátní a proveditelný navrhovaný způsob získávání zpětné vazby, nadstandardní výstupy ze školení;

  •navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnotící komise je schopna posoudit, že účastník bude plnit předmět zakázky resp. vybrané aktivity v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas;

  •navržený způsob řešení obsahuje drobné a/nebo nevýznamné nedostatky, popř. nesrovnalosti (např. v ohledu srozumitelnosti, nejasností atd.), které nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky resp. vybrané aktivity.

  Vyhovující a profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání, návrh však nelze označit za nejvhodnější (nabídka získá oproti nejvhodnější nabídce o 1 – 30 bodů méně, podle nedostatků zjištěných při srovnání s nejvhodnější nabídkou):

  •navržený způsob řešení obsahuje oproti nejvhodnější nabídce méně významné nedostatky, nesrovnalosti, které však nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky;

  •navržený způsob řešení zcela splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky resp. vybrané aktivity i z pohledu požadavků zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace, avšak mírou zpracování jde o mírně rutinní nabídku a/nebo nabídku bez aktivního pro-klientského přístupu, která zcela splňuje požadavky zadavatele;

  •navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnoticí komise je v obecné rovině schopna posoudit, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas.

   

  Návrh realizace kurzů vyhovující avšak s výhradami (nabídka získá oproti nejvhodnější nabídce o 31 – 60 bodů méně, podle nedostatků zjištěných při srovnání s nejvhodnější nabídkou):

  •navržený způsob řešení obsahuje oproti nejvhodnější nabídce větší množství nedostatků, nesrovnalostí, popř. trpí určitou obecností a schematičností;

  •navržený způsob řešení obecně splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky resp. vybrané aktivity i z pohledu požadavků zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace;

  •navržený způsob řešení je méně srozumitelný, ale lze z něj obecně dovodit, že bude předmět zakázky plněn řádně a včas;

   

  Návrh realizace kurzů nevyhovující (nabídka získá oproti nejvhodnější nabídce o 61 – 99 bodů méně, podle nedostatků zjištěných při srovnání s nejvhodnější nabídkou):

  •navržený způsob řešení obsahuje oproti nejvhodnější nabídce podstatné nedostatky;

  •účastník neporozuměl hlavní problematice zadání a neidentifikoval minimum nutných kroků, postupů a procesů, které bude třeba v rámci účastníka nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky resp. vybrané aktivity, struktura a osnova jednotlivých vzdělávacích aktivit nepokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky nebude plněn řádně a včas;

  •účastník nepodává výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, neodůvodňuje jejich použití, jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky nenavazují, netvoří celek, navržené postupy jsou nejasné, popř. nepřehledné;

  •způsob nastavení komunikace se zadavatelem a účastníkem je zmatečný, nezaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je neefektivní, neflexibilní, není přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele;

  •navržený způsob řešení je jinak nesrozumitelný nebo neúplný a nesplňuje formální požadavky zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace, jak jsou vyžadovány výše, popř. je s nimi v rozporu a/nebo hodnotící komise není schopna dovodit, že účastník bude plnit předmět zakázky resp. vybrané aktivity v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas.

   

  Sestavení celkového pořadí

  Pořadí bude sestaveno na základě součtu výsledných hodnot, které účastník získá v jednotlivých hodnotících kritériích. Vítěznou se stane ta nabídka, která získá nejvyšší počet bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Zadavatel požaduje po dodavateli předložení dokladů prokazujících základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci. Kvalifikovaným pro plnění výše uvedené zakázky je účastník, který splní:

  1.Základní způsobilost,

  2.Profesní způsobilost a

  3.Technickou kvalifikaci.

  v rozsahu stanoveném zadavatelem níže:

  Ad 1. Základní způsobilost

  Splnění základní způsobilosti prokáže účastník předložením čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna zastupovat účastníka a nesmí být starší 3 měsíců před zahájením výběrového řízení.

  Ad 2. Profesní způsobilost

  Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník předložením:

  a)výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Tento doklad nesmí být starší 3 měsíců před zahájením výběrového řízení.

  b)dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. (např. výpis ze živnostenského rejstříku, obor činnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; Poradenská a Konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků).

  Ad 3. Technická kvalifikace

  Splnění technické kvalifikace prokáže účastník předložením:

  a)Seznamu lektorů  - dodavatel předloží seznam lektorů (realizačního týmu), kteří se na plnění zakázky budou podílet a budou zajišťovat výuku vzdělávacích aktivit. Z tohoto seznamu musí být jasně patrný vztah lektora v

  Přílohou tohoto seznamu musí být profesní životopisy všech lektorů, podílejících se na plnění předmětu zakázky. Z profesních životopisů či seznamu lektorů musí být jasně zřejmé naplnění požadavků na realizační tým uvedených níže (vzdělání, délka praxe v požadovaném oboru).

  Realizační tým se bude skládat min. z následujících osob:

  Oblast personálního managementu - zakázku budou realizovat min. 2 lektoři. Min. 1 z těchto lektorů bude mít vysokoškolské vzdělání 2. stupně nebo profesní titul MBA, min. 1 další lektor bude mít alespoň SŠ vzdělání s maturitou. Min. 1 z těchto lektorů bude mít praxi v oblasti personálního managementu v délce alespoň 5 let, ostatní konzultanti budou mít praxi v oblasti personálního managementu v délce alespoň 2 roky.

  Oblast řízení a reorganizace práce - zakázku budou realizovat min. 2 lektoři. Min 2 z těchto lektorů budou s vysokoškolským vzděláním 2. stupně. Min 1 lektor bude mít praxi v oblasti řízení a reorganizace práce v délce alespoň 5 let, další lektoři budou mít praxi v oblasti řízení a reorganizace práce v délce alespoň 2 roky.

  Oblast školení - zakázku budou realizovat min. 3 lektoři. Min. 2 z těchto lektorů bude mít vysokoškolské vzdělání 2. stupně nebo MBA, min. 1 další lektor bude mít alespoň SŠ vzdělání s maturitou. Min. 1 z těchto lektorů bude mít praxi v oblasti školení osob v délce alespoň 5 let, ostatní konzultanti budou mít praxi v oblasti školení osob v délce alespoň 2 roky.

  b)Seznam referenčních služeb – dodavatel předloží seznam referenčních zakázek , které byly poskytnuté dodavatelem v posledních 3 letech.

  Zadavatel požaduje předložení:

  1)min. 2 referencí o poskytnutí poradenských a konzultačních službách v oblasti Personálního managementu v minimální výši 250 tis Kč bez DPH pro každou z nich.

  2)min. 2 referencí o poskytnutí poradenských a konzultačních službách v oblasti řízení a reorganizace práce v minimální výši 100 tis Kč bez DPH pro každou z nich.

  3)Min. 2 referencí o poskytnutí vzdělávacích služeb v oblasti měkkých a manažerských dovedností v minimální výši 250 tis Kč bez DPH pro každou z nich.

  Z tohoto seznamu musí být zřejmý stručný předmět plnění referenčních zakázek, jejich objednatel, hodnota, doba realizace a kontaktní osoba objednavatele včetně kontaktních údajů (tel, email).

  Zadavatel účastníkům doporučuje, aby použili vzor splnění technické kvalifikace, který je přílohou č. 3 této výzvy.

  Doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v prostých kopiích.

  Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti (bod 1 a 2) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení.

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách), jednotným evropským osvědčením nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

  Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky účastníka je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kvalifikačních kritérií může být účastník vyloučen z výběrového řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Celá nabídka bude předložena v listinné podobě v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.
Součástí nabídky bude na digitálním datovém nosiči, který bude obsahovat celou nabídku také v elektronické podobě. Listinná i elektronická verze nabídky musí být totožná (tzn. na digitálním datovém nosiči bude naskenovaná i s podpisy).
Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat a podepisovat za dodavatele podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka byla zajištěna způsobem znemožňujícím neoprávněnou manipulaci s jednotlivými listy a všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Vybraný dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu realizace předmětu plnění.

Požadovaná struktura předložené nabídky:

Vyplněný formulář "Krycí list nabídky" (příloha č. 4 této výzvy) obsahující identifikační údaje účastníka a podpis oprávněné osoby (osob) dodavatele.
Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy – součástí nabídky musí být i návrh smlouvy dle vzoru, který je přílohou č. 5 této výzvy, podepsaný oprávněnou osobou. V návrhu smlouvy účastník vyplní pouze k tomu vyznačená pole, do ostatního textu účastník nesmí zasahovat.
Dokument „Návrh realizace“, který bude zpracován dle pokynů uvedených v kapitole „Pravidla pro hodnocení nabídek“.
Cenovou nabídku strukturovanou dle tabulky, která je uvedena v Příloze č. 1. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu za předmět plnění části absolutní částkou v českých korunách (CZK).
Doklady a informace prokazující splnění požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele (viz bod Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cenová nabídka bude zpracována dle Přílohy č. 1 této výzvy, která obsahuje cenovou kalkulaci za plnění VZ.
Do krycího listu dodavatel vyplní celkovou cenu za plnění zakázky.
Cena bude uvedena vždy v českých korunách.
Celková nabídková cena bude uvedena v členění – nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatná DPH a nabídková cena celkem včetně DPH.
V ceně budou zahrnuty studijní, výukové materiály, osvědčení účastníků vzdělávacích aktivit o jeho splnění a další podklady související s výukou; odměna lektora včetně nákladů na dopravu lektora na místo výuky; organizační zabezpečení vzdělávacích kurzů.
Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní a platební podmínky jsou vymezeny ve formě a struktuře návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 5 této výzvy. Účastník do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.
Účastník podáním nabídky souhlasí se zněním návrhu smlouvy, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace a tento návrh je podáván jako příloha nabídky.
Nabídkovou cenu ve smlouvě s vybraným dodavatelem je možné překročit v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.
Požadavky na formu nabídky: zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení v listinné podobě a v 1 kopii v elektronické podobě na digitálním datovém nosiči (kompletní naskenovaná nabídka i s podpisy ve formátu .pdf). V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou nabídky je rozhodující listinná podoba nabídky.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

V případě, že se při posouzení a hodnocení nabídky účastníka vyskytnou nějaké nejasnosti, vyhrazuje si zadavatel právo požádat účastníka o objasnění/doplnění této nabídky obdobně s § 46 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Byly zjištěny vážné nesrovnalosti v zadávací dokumentaci. Z tohoto důvodu je nutné nesrovnalosti odstranit a výzvu přepracovat.

Datum ukončení: 9. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 4. 2019
 
Aktualizováno: 10. 7. 2019