Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání členů zaměstnanců OHK Opava - Měkké manažerské dovednosti

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11959

Název zakázky: Vzdělávání členů zaměstnanců OHK Opava - Měkké manažerské dovednosti

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 12. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Okresní hospodářská komora Opava

Sídlo zadavatele: Nádražní okruh 695/27, 764 01 Opava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Zuzana Lindovská
 • Telefon: +420720033015
 • E-mail: reditelka.ohk@opava.cz

IČ zadavatele: 47673320

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Zuzana Lindovská
 • Telefon: +420720033015
 • E-mail: reditelka.ohk@opava.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 1. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nádražní okruh 695/27, 746 01 Opava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů Okresní hospodářské komory Opava. Jedná se o kurzy v oblasti Měkké a manažerské dovednosti. Osnovy kurzů jsou uvedeny v samostatné příloze č. 1 výzvy - Obsahy kurzů

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 630000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
od podpisu smlouvy - leden 2019. Od podpisu smlouvy – leden 2019 Začátek plnění bude po podpisu smlouvy o poskytnutí služeb. Konkrétní termíny kurzů budou domlouvány s dodavatelem vzdělávání individuálně dle aktuálních vzdělávacích potřeb zaměstnanců členů OHK a možností zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávací kurzy budou probíhat v prostorách zapojených členů OHK do projektu, anebo v pronajatých prostorách v Opavě s dobrou dostupností MHD v okrese Opava (max. 15 minut od zastávky pěší chůze).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality vymezené níže uvedenými kritérii hodnocení a jejich vahami:

Nabídková cena bez DPH – váha 60 %

Kvalita nabízených služeb – váha 40 %

 

Obsah a hodnocení kritéria Nabídková cena bez DPH – váha 60 %

Při hodnocení kritéria Nabídková cena bez DPH bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH stanovená jako cena celková za kompletní realizaci předmětu zakázky definované touto Výzvou a podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o realizaci vzdělávacích služeb.

Toto kritérium hodnocení, u něhož je nejvýhodnější minimální hodnota, se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky.

Obsah a hodnocení kritéria Kvalita nabízených služeb – váha 40 %

Podkladem pro hodnocení následujících 4 subkritérií bude vyplněná Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu (viz Příloha č. 5), ukázka školících materiálů (max. 5 normostran), ukázka způsobu ověření (otázky testu) nebo jiného modelu pro ověření získaných znalostí a dovedností, popis způsobu získávání zpětné vazby.

Subkritérium I. Obsahová náplň vzdělávacích kurzů (váha 10 %): popis obsahové náplně jednotlivých kurzů ve shodě s předmětem zakázky vymezeným touto Výzvou, přičemž zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu návrhu obsahové náplně jednotlivých kurzů. Obsahová náplň vzdělávacích kurzů bude hodnocena na základě vyplněné Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, především v oblasti: Anotace kurzu, Obsah kurzu.

Nejvýhodněji bude hodnocena taková nabídka s komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracovanou obsahovou náplní vzdělávacích kurzů.

Subkritérium II. Metodika vzdělávacích kurzů (váha 10 %): popis použití vyučovacích metod, postupů a procesů, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu zakázky, účastník předloží návrh použití školicích pomůcek, podkladů a studijních materiálů, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zapojených členů. Metodika vzdělávacích kurzů bude hodnocena na základě vyplněné Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, především oblasti: Cíl vzdělávání, Postupy výuky = metody a formy vzdělávání, Seznam doporučené studijní literatury, Výukové materiály a pomůcky.

Nejvýhodněji bude hodnocena taková nabídka, která bude:

v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. lépe bude hodnocena nabídka dodavatele, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn., v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do výuky.
současně bude nejvýhodněji hodnocena taková nabídka, která prokáže nejvyšší míru individuálního přístupu k účastníkům vzdělávacích kurzů ve vazbě na jejich dosavadní úroveň znalostí a dovedností (tzn. taková nabídka, která zohlední skutečnost, že část účastníků vzdělávacích kurzů již disponuje alespoň základními zkušenostmi v příslušné oblasti vzdělávání).
dále bude jako nejvýhodnější hodnocena taková nabídka, v rámci které dodavatel zohlední v největší míře práci s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám zaměstnanců členů OHK Opava a jejich podnikatelské činnosti. 

Subkritérium III. Zpětná vazba (váha 10 %): účastník popíše a vysvětlí:

způsob zjišťování požadavků účastníků vzdělávacích kurzů,
postup při zpracování těchto požadavků a zapracování do studijních podkladů,
potřebnou dobu pro případnou modifikaci podkladů dle požadavků účastníků vzdělávacích kurzů nebo zadavatele.
dodavatel dále detailně popíše metodiku zjišťování a hodnocení zpětné vazby od účastníků školení, konkrétních výstupů ze školení a jejich zapracování do programu dalších kurzů a způsob předávání zpětné vazby účastníků školení zadavateli.

Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která nabídne nejvhodnější model získání zpětné vazby a komunikace z hlediska výše uvedených aspektů. 

Subkritérium IV. Způsob ověření získaných znalostí a dovedností (váha 10 %): účastník popíše a vysvětlí: způsob ověření získaných znalostí a dovedností. Pokud se rozhodne pro ověření formou testu nebo ústního přezkoušení, předloží ukázku testu nebo ústních otázek pro ověření získaných znalostí a dovedností u účastníků. Pro ověření 8hodinového kurzu předloží účastník max. 10 otázek a pro ověření 16hodinového kurzu předloží max. 20 otázek. Doba ověření znalostí by v rámci kurzu neměla přesáhnout u 8hodinového kurzu 30 minut, u 16hodinového kurzu 1 hodinu.

Jako nejvýhodnější bude hodnocena taková nabídka, která nabídne nejvhodnější model způsobu ověření s ohledem na nejmenší časové zatížení účastníků kurzu, bez ztráty interaktivity a aktivní zapojení účastníků.

Každý člen komise bude klasifikovat jednotlivá výše uvedená subkritéria přidělením bodů podle následující bodové stupnice:

Vynikající100 bodůPředložený návrh splňuje požadavky zadavatele stanovené pro příslušné subkritérium bez výhrad. Předložený návrh bez výhrad směřuje k řádnému naplnění cíle veřejné zakázky
S výhradami

50 bodů

Předložený návrh je z hlediska požadavků v daném subkritériu stanovených Zadavatelem akceptovatelný s podstatnými výhradami. Předložený návrh je k naplnění cíle veřejné zakázky použitelný s nezanedbatelnými úpravami.

Neuspokojivé0 bodů

Předložený návrh je z hlediska požadavků zadavatele zcela nepřijatelný. Předložený návrh nesměřuje k řádnému naplnění cíle veřejné zakázky.

 

Bodové hodnocení nabídky v rámci každého subkritéria provede každý jednotlivý člen hodnotící komise. Body přirazené nabídce v rámci každého subkritéria každým členem hodnotící komise budou následně sečteny a bude vypočítán bodový průměr každé nabídky (celkový počet bodů nabídky ve všech subkritérií od všech členů hodnotící komise vydělený počtem členů hodnotící komise). Z takto dosaženého počtu bodů bude následně určen počet bodů nabídky získaný v dílčím hodnotícím kritériu „Kvalita nabízených služeb“

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Dodavatel doloží:

  Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán (prostá kopie),
  Výpis z živnostenského rejstříku dokládající oprávnění k předmětu plnění zakázky (prostá kopie),
  Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (viz příloha č. 3 – Krycí list, prohlášení),
  Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace – dodavatel doloží minimálně 3 reference na obdobné zakázky (školení měkkých manažerských kurzů), které v minulosti realizoval (v posledních 3 letech před podáním nabídky) včetně uvedení ceny, doby poskytnutí služby a identifikace objednatele včetně uvedení kontaktu pro ověření reference). Každá z poskytnutých referencí musí alespoň činit 200 000 Kč bez DPH.
  Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace - seznam osob (lektorů), kteří budou realizovat předmět zakázky včetně jejich strukturovaného životopisu dokládající lektorskou praxi v oblasti vzdělávání dospělých pro danou oblast vzdělávání v délce nejméně 5 let, lektorská praxe bude uvedena na začátku strukturovaného životopisu a životopis bude podepsán lektorem. Každý lektor bude mít minimálně střední školu s maturitou. Na každý kurz doloží dodavatel CV od 3 lektorů z důvodu možnosti konání kurzů najednou a z důvodu zastupitelnosti.

   

  Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou  základní a profesní způsobilost výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 234 zákona č. 134/2016 Sb.).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude čitelná, bez škrtů a přepisů. Nabídka bude pevně spojena způsobem, aby z ní nebylo možné vyjmout listy. Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

 

Dokumenty v nabídce budou seřazeny následujícím způsobem:

-Krycí list nabídky (Příloha č. 3 – Krycí list, prohlášení) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka1,

-Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 3 – Krycí list, prohlášení),

-Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace (Příloha č. 3 – Krycí list, prohlášení),

-Doložení seznamu osob podílejících se na zakázce, včetně jejich životopisů. Pro každý kurz budou doloženy 3 životopisy lektorů podílejících se na zakázce.

-Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán,

-Výpis z živnostenského rejstříku anebo Výpis ze seznamu kvalifikovaných/certifikovaných dodavatelů,

-Návrh smlouvy,

-Předmět zakázky – vypracovaná dokumentace k obsahu kurzu ke každému poptávanému školení (vzor Dokumentace je přílohou č. 5) – za každou dokumentací bude přiložena ukázka skript, popř. test/testové otázky, toto příloha bude sloužit jako podklad pro hodnocení kritéria „Kvalita nabízených služeb“.

-Popis získávání zpětné vazby od účastníků.

Ostatní náležitosti nabídky.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena bez DPH, částka DPH a celková cena včetně DPH u plátců DPH a celková nabídková cena u neplátců DPH za služby v požadovaném rozsahu dle kapitoly Popis (specifikace) předmětu zakázky.

Nedodržení stanovené limitní ceny za veřejnou zakázku, tj. překročení výše uvedené předpokládané hodnoty, znamená nesplnění podmínek stanovených zadavatelem.

Struktura podrobné cenové kalkulace je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek – Rozpočet zakázky a účastník je povinen tuto strukturu dodržet. Cenová kalkulace je sestavena položkově pro jednotlivé vzdělávací kurzy – účastník vyčíslí nabídkovou cenu za každý kurz samostatně a následně jako celek.

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. Cena bez DPH je však konečná a neměnná za daný předmět zakázky.

 

Nabídková cena bez DPH bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, jeho ubytování, jeho stravu, školící materiály, apod.). Nabídková cena bude zahrnovat také náklady na pronájem prostor.

 

Vítězný dodavatel, pokud bude využívat školící prostory zapojených členů do projektu, je povinen uhradit členům min. 100 Kč/hod za pronájem školicí místnosti.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky, a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka a kontaktní e-mail. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Jeden dodavatel může podat pouze jednu nabídku na veřejnou zakázku, zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může účastníkům poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek i bez předchozí žádosti.Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bez identifikace tazatele bude odesláno a uveřejněno do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude účastník plnit určitou část zakázky.

 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude probíhat pouze písemnou formou (e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

 

V případě zrušení výběrového řízení nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí ve výběrovém řízení. Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

 

Dodavatel předkládá jeden originál nabídky v listinné podobě a kopii na elektronickém nosiči (např. CD, flash disk, apod.).

 

Dodavatel předloží se svou nabídkou také písemný návrh smlouvy, kdy tento návrh musí být podepsán dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupovaní dodavatele).

 

Ostatní podmínky

-Dodavatel školení poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

-V případě, že účastník školení absolvuje alespoň 70 % docházky, obdrží od vzdělávací agentury potvrzení o absolvování vzdělávacího kurzu, které bude splňovat požadavky poskytovatele dotace (vzor potvrzení na www.esfcr.cz)

-Dodavatel školení z každého kurzu doručí zadavateli prezenční listinu, která bude splňovat požadavky poskytovatele dotace (vzor prezenční listiny na www.esfcr.cz).

-Dodavatel školení poskytne zadavateli ke každému kurzu dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu dle podmínek poskytovatele dotace (viz Příloha č. 5)

-Jednoho uzavřeného kurzu se může zúčastnit maximálně 12 osob. Počty osob ve skupinách jsou vymezeny v příloze č. 2 Rozpočet zakázky).

-U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů, viz příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek.

-Jedna hodina výuky znamená 60 minut.

 

Podmínky osobního předání nabídky:

Nabídky budou přijímány poštou anebo osobně. Osobní doručení je možné jen po telefonické domluvě s kontaktní osobou ve věci zakázky, neboť v období svátků bude budova, kde OHK Opava sídlí, zavřena. Osobní doručení bez předchozí domluvy lze pouze 2. a 3. ledna 2018, kdy budova bude znovu otevřena.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 582245.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): POE EDUCO, spol. s r.o., Divadelní 946/9, 741 01 Nový Jičín, IČ: 64 089 398, Ing. Jiří Čmucha (jednatel)

  Datum podpisu smlouvy: 29. 1. 2018

Datum ukončení: 29. 1. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 12. 2017
 
Aktualizováno: 1. 2. 2018