Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání ve společnosti GUMOTEX Coating, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13671

Název zakázky: Podnikové vzdělávání ve společnosti GUMOTEX Coating, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: GUMOTEX Coating, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Mládežnická 3062/3a, 690 02 Břeclav

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. František Řezáč
 • Telefon: +420519314111
 • E-mail: andrea.jurcekova@gumotex.cz

IČ zadavatele: 07417659

DIČ zadavatele: CZ07417659

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Jindráková
 • Telefon: +420607820330
 • E-mail: jana.jindrakova@roedl.com

Lhůta pro podání nabídek: 25. 11. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&rwr=podnikove-vzdelavani-ve-spolecnosti-gumotex-coating-s-r-o

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb.

Zadavatel postupuje v tomto zadávacím řízení dle ust. § 35 ZZVZ a rozděluje veřejnou zakázku na 2 dílčí části, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou jednotlivou dílčí část veřejné zakázky zvlášť, na jejich libovolné kombinace či na všechny dílčí části veřejné zakázky včetně možnosti využití poddodavatele. Podrobná specifikace jednotlivých dílčích částí této zakázky tvoří nedílnou Přílohu č. 5a) a 5b).

Zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci platí pro všechny dílčí části veřejné zakázky, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 4250000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.9.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Břeclav

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti nabídky zadavatel dále stanovil následující kritéria hodnocení, jejich sub-kritéria a jejich váhy, přičemž kritéria hodnocení pro dílčí část 1 jsou:

  Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH....................................................................... 40 %
  Kvalita realizačního týmu dodavatele.................................................................... 30 %
  Cíle vzdělávacího programu.................................................................................. 20 %
  Realizace ucelených vzdělávacích či výcvikových programů................................... 10 %

  Kritéria hodnocení pro dílčí část 2 jsou:

  Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH....................................................................... 40 %
  Kvalita realizačního týmu dodavatele.................................................................... 40 %
  Cíle vzdělávacího programu.................................................................................. 20 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Viz Zadávací dokumentace část 3

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Viz Zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Viz Zadávací dokumentace část 5

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky je možné podat pouze písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&rwr=podnikove-vzdelavani-ve-spolecnosti-gumotex-coating-s-r-o

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každé dílčí části VZ.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně přes elektronický nástroj https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/gumotex-akciova-spolecnost nebo datovou schránku (uzxizhx) nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti účastníků.Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas.Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna nebo oznámena účastníkům stejným způsobem jako zadávací dokumentace, tedy na profilu zadavatele.V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nemohou být vysvětlení zadávací dokumentace poskytována telefonicky.

Zadávací řízení se řídí:
Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 10. 2020
 
Aktualizováno: 22. 10. 2020