Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání ve společnosti LN GROUP s.r.o.-II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12639

Název zakázky: Podnikové vzdělávání ve společnosti LN GROUP s.r.o.-II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 1. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: LN GROUP s.r.o.

Sídlo zadavatele: Dolany 683, 783 16 Dolany

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Roman Souček, jednatel
 • Telefon: +420777715406
 • E-mail: roman.soucek@gustopervita.cz

IČ zadavatele: 25815105

DIČ zadavatele: CZ25815105

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Bc. Iveta Prášková
 • Telefon: +420739547265
 • E-mail: praskova@grantika.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 1. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je poskytnutí služeb zaměřených na zvýšení odborné úrovně, dovedností a kompetencí zaměstnanců společnosti LN GROUP s.r.o. blíže specifikovaných touto zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.

Zakázka je rozdělena na 2 dílčí části, a to následujícím způsobem:

Část 1 – Odborné vzdělávání – zbožíznalství

Část 2 – Odborné vzdělávání – obsluha strojů

Podrobná specifikace požadovaných školících aktivit je v souladu s čl. III odst. 2) výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace, která je přílohou této výzvy.

Účastník je oprávněn podat nabídku na obě či některou část zakázky. Zadavatel tak umožňuje účastníkům, aby podali nabídky na obě části zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku, pokud účastník hodlá podat nabídku na obě části zakázky, podá dvě samostatně zabalené nabídky obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část zakázky.

Nabídky ke každé z částí této zakázky budou zadavatelem, resp. k tomu pověřenou hodnotící komisí, otevírány, posuzovány a hodnoceny samostatně a v souladu s tím bude i každá z částí zakázky samostatně zadána.

Předmět zakázky je podrobně specifikován v těchto dokumentech:

a) v příloze č. 4.1 této zadávací dokumentace, kterou tvoří specifikace předmětu zakázky pro část 1,
b) v příloze č. 4.2 této zadávací dokumentace, kterou tvoří specifikace předmětu zakázky pro část 2,
c) v závazném vzoru smlouvy o plnění předmětu zakázky, který je přílohou č. 5.1 této zadávací dokumentace pro část 1 a

d) v závazném vzoru smlouvy o plnění předmětu zakázky, který je přílohou č. 5.2 této zadávací dokumentace pro část 2.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 572544,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termíny plnění zakázky jsou uvedeny v přílohách č. 4.1 a 4.2 této výzvy dle dané části zakázky.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je sídlo zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena  -  váha 80%
 • Metodika vzdělávání - váha 20%
 • Metodika vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení je v souladu s čl. V výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace, která je přílohou této výzvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele jsou v souladu s čl. IV výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumetnace, která je přílohou této výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Požadavky na zpracování nabídky jsou v souladu s čl. IX výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumetnace, která je přílohou této výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Požadavky na zpracování nabídkové ceny jsou v souladu s čl. VI výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace, která je přílohou této výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na danou dílčí část zakázky.Účastník je oprávněn podat nabídku na obě či některou část zakázky. Zadavatel tak umožňuje účastníkům, aby podali nabídky na obě části zakázky. V takovém případě jsou účastníci povinni pro každou část zakázky, o jejíž zadání se chtějí ucházet, podat samostatnou nabídku, pokud účastník hodlá podat nabídku na obě části zakázky, podá dvě samostatně zabalené nabídky obsahujících veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Požadavky na obsah nabídky jsou v souladu s čl. VIII výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace, která je přílohou této výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 572544.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1 - BüroKomplet, s.r.o., se sídlem: Šárka 1907/21, 796 01 Prostějov, IČO: 258 20 761

  Datum podpisu smlouvy: 8. 2. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 2 - BüroKomplet, s.r.o., se sídlem: Šárka 1907/21, 796 01 Prostějov, IČO: 258 20 761

  Datum podpisu smlouvy: 8. 2. 2019

Datum ukončení: 8. 2. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 1. 2019
 
Aktualizováno: 22. 2. 2019