Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání ve společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13462

Název zakázky: Podnikové vzdělávání ve společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 6. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: RUDOLF JELÍNEK a.s.

Sídlo zadavatele: Razov 472, 763 12 Vizovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Dominika Walterová
 • Telefon: +420604674925
 • E-mail: walterova@rjelinek.cz

IČ zadavatele: 49971361

DIČ zadavatele: CZ49971361

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Dominika Walterová
 • Telefon: +420604674925
 • E-mail: walterova@rjelinek.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 7. 2020 08:00

Místo pro podání nabídek:
Razov 472, 763 12 Vizovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytování vzdělávacích služeb ve vztahu k zaměstnancům zadavatele, a to v rámci jednotlivých vzdělávacích kurzů realizovaných v níže uvedených oblastech, které tvoří samostatné části zakázky:

Část A – Obecné IT a specializované IT

Část B – Měkké a manažerské dovednosti

Část C – Účetní, ekonomické a právní kurzy

Část D – Jazykové vzdělávání

Část E – Technické a jiné odborné vzdělávání

Obsah jednotlivých částí zakázky, jakož i další podmínky účasti ve výběrovém řízení, jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1644498,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba plnění zakázky je určena s ohledem na nabití účinnosti smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, přičemž předpokládaný začátek poskytování plnění je plánován na září 2020. Vybraný dodavatel je povinen zahájit plnění zakázky bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy, a to vždy na základě předchozí písemné objednávky jednotlivého vzdělávacího kurzu ze strany dodavatele. Dodavatel je povinen realizovat příslušný vzdělávací kurz do 14 dnů ode dne doručení písemné objednávky, přičemž termín konání vzdělávacího kurzu je dodavatel povinen sdělit zadavateli nejpozději 7 dnů před jeho konáním. Vzdělávací kurzy budou probíhat jednotlivě v samostatných termínech, a to v souladu s požadavky a potřebami zadavatele (vždy však musí být naplněn minimální počet zúčastněných osob). Veškeré vzdělávací kurzy přitom musejí být realizovány nejpozději 28. února 2022.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo plnění zakázky je určeno individuálně ve vztahu k jednotlivým vzdělávacím kurzům. Obecné určení místa plnění je uvedeno v zadávací dokumentaci, bližší místo plnění bude mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem sjednáno nejméně 7 dní před zahájením vzdělávacího kurzu, a to vždy v souladu s oprávněnými požadavky zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídky budou hodnoceny na základě kritéria ekonomické výhodnosti, přičemž za ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel bude hodnotit výši nabídkových cen v Kč bez DPH, přičemž za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to vždy ve vztahu k jednotlivé části zakázky zvlášť. V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne o jejich pořadí doba doručení nabídky a vybraným dodavatelem se tak stane dodavatel, který doručil nabídku zadavateli dříve.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Požadavky, které musí dodavatel splnit za účelem prokázání kvalifikace, jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Požadavky, které musí dodavatel splnit při zpracování nabídky, jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Požadavky, které musí dodavatel splnit při zpracování nabídky, jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Požadavky, které musí dodavatel splnit při zpracování nabídky, jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou z částí zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Další podmínky podání žádosti o vysvětlení jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky zadavatele na zpracování nabídky jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, verze dokumentu č. 12, která je účinná ode dne 1. května 2020. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 958894.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): MARLIN s.r.o., se sídlem: Města Mayen 1536, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 607 33 306

  Datum podpisu smlouvy: 11. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o., se sídlem: Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČO: 250 14 650

  Datum podpisu smlouvy: 11. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o., se sídlem: Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČO: 250 14 650

  Datum podpisu smlouvy: 11. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta, s.r.o., se sídlem: Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČO: 250 14 650

  Datum podpisu smlouvy: 11. 8. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Ideal education s.r.o., se sídlem: Prokešovo náměstí 634/5, 702 00 Ostrava, IČO: 017 58 985

  Datum podpisu smlouvy: 11. 8. 2020

Datum ukončení: 11. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 6. 2020
 
Aktualizováno: 12. 8. 2020