Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Poradenské a vzdělávací služby v oblasti strategického řízení a fundraisingu pro Diecézní charitu Brno

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10831

Název zakázky: Poradenské a vzdělávací služby v oblasti strategického řízení a fundraisingu pro Diecézní charitu Brno

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 9. 2016

Název/obchodní firma zadavatele: Diecézní charita Brno

Sídlo zadavatele: třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černá Pole, 602 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Mgr. Oldřich Haičman, 545 426 610, dchb@charita.cz

IČ zadavatele: 44990260

DIČ zadavatele: CZ44990260

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Šárka Schmucková, DiS.
 • Telefon: 739 003 877
 • E-mail: sarka.schmuckova@charita.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 10. 2016 12:00

Místo pro podání nabídek:
Diecézní charita Brno třída Kpt. Jaroše 1928/9, Černá Pole, 602 00 Brno

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 614048,00 bez DPH

Soubory ke stažení:

Popis (specifikace) předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění poradenských a vzdělávacích služeb v oblasti strategického plánování a fundraisingu pro Diecézní charitu Brno, které povedou k naplnění projektu „SPOLEČNĚ a s NADHLEDEM – Kvalitní strategií k rozvoji Diecézní charity Brno“, reg. č. CZ.03.3.48/0.0/15_031/0001990, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Diecézní charita Brno se skládá z 10ti organizačních jednotek (9ti Oblastních charit a Služeb Brno včetně Správy DCHB). DCHB pracuje již od roku 2015 na zpracování celoorganizačního Strategického plánu a Vize na úrovni vrcholného vedení organizace. Dalším potřebným krokem je rozpracování celoorganizačního Strategického plánu DCHB do 10-ti Strategických plánů organizačních jednotek a vytvoření celoorganizačního fundraisingového plánu, který je potřeba opět rozpracovat do 10ti dílčích FR plánů organizačních jednotek. Zároveň už průběžně dochází k naplňování celoorganizačního Strategického plánu (k realizaci jeho dílčích cílů).

 

V textu předmětu zakázky jsou uvedeny následující zkratky:

DCHB = Diecézní charita Brno

OCH = Oblastní charita (tj. organizační jednotka DCHB)

FR = fundraiser, fundraising, fundraisingový

V rámci plnění zakázky budou zajištěny následující činnosti:

 

1)Strategické plánování

1a) Poradenství - Aktualizace stávající Strategie DCHB 2016 – 2022 – celkem 16 hodin (2 dny po 8mi hodinách)

-účastníci: 15 osob vrcholového managementu (Rada ředitelů skládající se z ředitelů oblastních charit, vedení DCHB a koordinátora projektu);

-v rámci dvoudenního setkání je nutné zhodnotit stávající proces naplňování Strategického plánu a aktualizovat jej na základě tohoto zhodnocení pro období 2016-2018:

1.metodické vedení při zhodnocení ročního zavádění nové strategie do praxe;

2.facilitace při aktualizaci nastavených cílů a opatření ve Strategickém plánu;

3.odborné vedení při zapracování nových podnětů do Strategického plánu;

-výstupem bude schválený aktualizovaný Strategický plán DCHB;

-požadujeme použití takových přístupů a metod, aby ke schválení aktualizovaného strategického dokumentu a případně k dalším základním rozhodnutím došlo na základě konsenzu všech zúčastněných;

-požadujeme přítomnost min. 2 expertů při realizaci této aktivity, aby byla zajištěna intenzivní práce ve skupinách;

 

1b) Poradenství – Seznámení vedoucích pracovníků na řídících/odborných pozicích s aktualizovaným Strategickým plánem DCHB a s jeho procesem implementace do organizačních jednotek – celkem 16 hodin (2dny po 8mi hodinách)

-účastníci: 60 osob vrcholového a středního managementu rozděleno do skupin po 30ti lidech (1 skupina 30ti osob absolvuje poradenskou podporu v rozsahu 1 dne)

-poradenství bude mířeno na pochopení a přijetí aktualizovaného strategického plánu a jeho převedení do praxe; požadujeme skupinovou práci 2x 15 účastníků, zážitková forma;

-vzhledem k počtu osob požadujeme, aby aktivita byla realizována min. 2 experty po oba dva dny;

 

1c) Vzdělávání – 8mi hodinový workshop pro 10 organizačních jednotek DCHB (celkem 10 workshopů) na téma tvorby dílčího strategického plánu – celkem 80 hodin

-8mi hodinový workshop na téma tvorby strategického plánu bude realizován v každé organizační jednotce DCHB (tzn. v každé oblastní charitě); bude celkem realizováno 10 workshopů; na každý workshop bude následně navazovat aktivita 1d);

-dodavatel vytvoří a zrealizuje vzdělávací aktivity formou workshopu zaměřeného na tvorbu dílčího strategického plánu prostřednictvím metod facilitace a moderátorství, uplatní metody interaktivního učení;

-požadujeme přítomnost min. 1 experta na každém workshopu;  

 

1d) Poradenství – 32 hodin (4 dny po 8mi hodinách) poradenství pro každou z 10ti organizačních jednotek DCHB v oblasti tvorby dílčího strategického plánu – celkem 320 hodin (40 dnů po 8mi hodinách)

-v každé organizační jednotce proběhne poradenství v rozsahu 4 dnů (32 hodin), které bude přímo navazovat na aktivitu 1c), poradenství bude zaměřeno na tvorbu dílčích strategických plánů, kterými bude rozpracován aktualizovaný celoorganizační Strategický plán a výstupem budou jednotlivé dílčí Strategické plány organizačních jednotek;

-poradenství bude poskytnuto formou odborného vedení při zpracování dílčího strategického plánu každé organizační jednotky, které budou vycházet z celoorganizačního Strategického plánu DCHB;

-požadujeme přítomnost min. 1 experta na každém poradenském dni;  

 

účastníci pro aktivitu 1c a 1d): klíčoví zaměstnanci (pracovníci na vedoucích a odborných pozicích) organizačních jednotek DCHB; každá organizační jednotka si určila počet osob, které se budou účastnit workshopu a následně tvorby dílčího strategického plánu; skupiny jsou naplánovány následovně:

1.Oblastní charita Blansko – 14 osob

2.Oblastní charita Břeclav – 9 osob

3.Oblastní charita Hodonín – 15 osob

4.Oblastní charita Jihlava – 25 osob

5.Oblastní charita Rajhrad – 5 osob

6.Oblastní charita Tišnov – 6 osob

7.Oblastní charita Třebíč – 6 osob

8.Oblastní charita Znojmo – 4 osoby

9.Oblastní charita Žďár – 15 osob

10.Správa DCHB a Služby Brno – 26 osob

Počet účastníků v každé skupině je orientační a dle aktuálního časového vytížení zaměstnanců předpokládáme, že bude ještě před nastavením termínů kolísat. Celkový počet účastníků může být nižší oproti plánu, nepřesáhne však max. 145 osob.

 

1e) Poradenství – pro vrcholový management DCHB jako podpora při naplňování Strategického  plánu DCHB a jeho aplikaci do organizačních jednotek – celkem 72 hodin (9 konzultačních dní po 8mi hodinách)

-účastníci: 15 osob vrcholového managementu (Rada ředitelů skládající se z ředitelů oblastních charit a vedení DCHB, koordinátor projektu);

-konzultační podpora bude mířena dle individuálních potřeb do vyšších pater struktury organizace a bude kombinovat individuální poradenské konzultace a facilitaci skupinových setkání vrcholového managementu;

-požadujeme přítomnost min. 1 experta na každém konzultačním dni

 

Pro bod 1a, 1b, 1c, 1d, 1e platí: 1 den = 8 hodin, 1 hodina = 60 minut

 

 

 

2)Fundraising

2a) Poradenství – podpora při tvorbě fundraisingových plánů – 32 hodin (4 dny po 8mi hodinách)

-účastníci: skupina 12ti fundraiserů z organizačních jednotek;

-podpora při sestavení FR strategie DCHB na 2017-2022 (zrealizováno do konce roku 2016),

-dodavatel bude realizovat poradenství formou metodického vedení při sestavování FR plánu DCHB;

-výstupem aktivity bude Fundraisingový plán DCHB;

-požadujeme přítomnost 2 expertů po celou dobu realizace aktivity;

 

2b) Vzdělávání – základy fundraisingu – v rozsahu 24hodin (3 dny po 8mi hodinách)

-účastníci: skupina 12ti fundraiserů z organizačních jednotek;

-vytvoření a realizace vzdělávacího programu zaměřeného na základy FR, používané metody pro firemní a individuální dárcovství a jejich aplikace v praxi ve vztahu k NNO, tvorba FR plánu NNO, přenos FR poznatků ze zahraničí, používání databáze pro práci s dárci;

-požadujeme přítomnost min. 1 experta na každém vzdělávacím dni;

 

2c) Vzdělávání – návazné vzdělávání pro fundraisery – v rozsahu 48 hodin (6 dní po 8mi hodinách)

-účastníci: skupina 12ti fundraiserů z organizačních jednotek;

-vytvoření a realizace vzdělávacího programu zaměřeného na specifické dovednosti a schopnosti fundraiserů, jejich praktický nácvik za použití interaktivních metod s důrazem na jejich aplikaci v praxi a zhodnocení jejich přínosu při implementaci FR plánu DCHB do organizačních jednotek;

-požadujeme přítomnost min. 1 experta na každém vzdělávacím dni;

 

2d) Poradenství – revize implementace fundraisingové strategie a FR plánu DCHB do organizačních jednotek – v rozsahu 16h (2 dny po 8mi hodinách)

-účastníci: skupina 12ti fundraiserů z organizačních jednotek;

-facilitace a metodické vedení při procesu revize implementace FR strategie a FR plánu DCHB do dílčích FR plánů každé organizační jednotky;

-výstupem bude aktualizovaná FR strategie a FR plán DCHB a revidované FR plány organizačních jednotek;

-požadujeme přítomnost min. 1 experta na každém poradenském dni;

 

Pro bod 2a, 2d platí: 1 den = 8 hodin, 1 hodina = 60 minut

Pro bod 2b, 2c  platí: 1 den =8 hodin, 1 hodina = 45 minut

 

Realizace všech aktivit bude probíhat prezenční formou.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH)

 

614 048,00 Kč bez DPH

 

Zadavatel stanovuje cenu jako maximální a nepřekročitelnou.

Překročení ceny povede k vyřazení nabídky.

Cena byla stanovena na základě obvyklých cen v oblasti poradenství a vzdělávání, které bylo realizováno v rámci DCHB jinými dodavateli.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky

 

1)Strategické plánování

1a) Poradenství - Aktualizace stávajícího strategického plánu DCHB – celkem 16 hodin (2 dny po 8mi hodinách), 2 experti;

Termín realizace: 10/2016

 

1b) Poradenství – Seznámení vedoucích pracovníků na řídících/odborných pozicích s aktualizovaným Strategickým plánem DCHB a s jeho procesem implementace do organizačních jednotek – celkem 16 hodin (2 dny po 8mi hodinách), 2 experti;

Termín realizace: v období 1. 11. 2016 – 10. 12. 2016

 

1c) Vzdělávání – 8mi hodinový workshop pro 10 organizačních jednotek DCHB (celkem 10 workshopů) na téma tvorby dílčího strategického plánu – celkem 80 hodin (10 dní po 8mi hodinách);

Termín realizace: průběžně v období 1 – 2/2017

 

1d) Poradenství – 32 hodin (rozděleno do 4 dnů) poradenství pro každou z 10ti organizačních jednotek DCHB v oblasti tvorby dílčího strategického plánu – celkem 320 hodin (40 dnů po 8mi hodinách)

Termín realizace: průběžně v období 1 – 7/2017

 

1e) Poradenství – 72 konzultačních hodin pro vrcholový management DCHB jako podpora při aplikaci strategického plánu (kombinace individuálních poradenských zásahů a facilitace skupinových setkání managementu) – celkem 72 hodin (9 dnů po 8mi hodinách)

Termín realizace: průběžně v období 1/2017 – 7/2018

 

 

2)Fundraising

2a) Poradenství – podpora při tvorbě fundraisingových plánů – 32 hodin (4 dny po 8mi hodinách), 2 experti;

Termín realizace: 10 – 12/2016

 

2b) Vzdělávání – základy fundraisingu – v rozsahu 24hodin (3 dny po 8mi hodinách)

Termín realizace: 10 – 11/2016

 

2c) Vzdělávání – návazné vzdělávání pro fundraisery – v rozsahu 48 hodin (6 dní po 8mi hodinách)

Termín realizace: v průběhu roku 2017

 

2d) Poradenství – revize implementace fundraisingových plánů a strategie – v rozsahu 16h (2 dny po 8mi hodinách)

Termín realizace: 1 - 2/2018

 

Místo dodání / převzetí plnění

Brno, Tišnov, Blansko, Jihlava, Břeclav, Hodonín, Žďár, Třebíč, Znojmo, Rajhrad dle charakteru části plnění, další vhodné objekty pro skupinovou práci dle dohody na území působnosti DCHB

Hodnotící kritéria

Základní hodnotící kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

 

Nabídka každého uchazeče se bude hodnotit dle následujících kritérií s ohledem na jejich váhu:

 

 

Dílčí hodnotící kritérium

Váha

1. 

 Nabídková cena

60 %

2. 

 Obsahová náplň vzdělávání a popis metody výuky

20 %

3. 

Návrh popisu metodické podpory poradenství v oblasti strategického plánování a fundraisingu

20 %

 

1.Nabídková cena – číselné kritérium s váhou 60%

Dle tohoto kritéria bude hodnocena jako nejvhodnější nabídka ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu. Posuzována bude nabídková cena bez DPH.

Pro hodnocení kritéria „nabídková cena“ bude použit vzorec:

 

                    Cena nejvýhodnější nabídky

100 x   -------------------------------------------------------   x váha (60%)

                    Cena hodnocené nabídky

 

2.Obsahová náplň vzdělávání a popis metody výuky – hodnocení nečíselného kritéria s váhou 20%

Předmětem hodnocení bude obsahová náplň výuky a popis metody výuky. Z hlediska rozsahu výuky bude lépe hodnoceno vzdělávání, které svým rozsahem poskytne možnost získání dostatečných znalostí v celé šíři problematiky a svými metodami bude umožňovat osvojení získaných dovedností pro jejich reálnou aplikaci v praxi.

 

3.Návrh popisu metodické podpory poradenství v oblasti tvorby strategického plánování a fundraisingu – hodnocení nečíselného kritéria s váhou 20%

Předmětem hodnocení bude popis metodické podpory v oblasti tvorby strategického plánu a fundraisingového plánu. Zadavatel bude hodnotit metody poradenství z hlediska toho, jak zohledňuji specifický charakter organizace, jak jsou přizpůsobeny individuálním potřebám účastníků a zda umožňují interaktivní a praktické zapojení účastníků. Lépe budou hodnoceny takové metody, které budou přizpůsobeny potřebám účastníků a umožní interaktivní a praktické zapojení účastníků.

 

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100.

 

Pro hodnocení kritéria „Obsahová náplň vzdělávání a popis metody výuky“ a „Návrh popisu metodické podpory poradenství v oblasti tvorby strategického plánování a fundraisingu“ bude použit vzorec:

 

                Hodnocená nabídka (body dle hodnocení viz. výše)

100 x   ------------------------------------------------------------------------------   x váha (20%)

                Nejvýhodnější nabídka (body dle hodnocení viz. výše)

 

Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

 

1.Dodavatel předloží analogicky dle § 53 odst. 1 zákona splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel požadované základní kvalifikační předpoklady splňuje. Vzor čestného prohlášení je součástí zadávací dokumentace (příloha č.3). Dodavatel použije pro prokázání základních kvalifikačních předpokladů přílohu č.3. Čestné prohlášení nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

 

2.Dodavatel předloží doklady o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (např. prostou kopii živnostenského listu) a prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku (tj. nesmí být starší než 90 kalendářních dní ke dni podání nabídky), pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán. Nevztahuje-li se oprávnění k podnikání na celý rozsah zakázky, musí prokázat oprávnění k podnikání i subdodavatelé.

3.Dodavatel musí mít prokazatelnou zkušenost s obsahem plnění této veřejné zakázky a musí prokázat odbornost prostřednictvím seznamu realizovaných referenčních zakázek. K prokázání referenčních zakázek použije uchazeč Přílohu č. 5 Referenční zakázky. Zkušenosti musí být prokázány v následujícím rozsahu:

 1. Podpora vytváření strategického plánu min. 8mi NNO organizacím působících v oblasti sociálních nebo zdravotních nebo humanitárních činností v České republice za poslední 3 roky
 2. Podpora vytváření strategického plánu min. 2ma NNO organizacím působících v oblasti sociálních nebo zdravotních nebo humanitárních činností v zahraničí za poslední 3 roky
 3. Podpora vytváření fundraisingové strategie min. 3 NNO organizacím působících v oblasti sociálních nebo zdravotních nebo humanitárních činností v České republice za poslední 3 roky

 

4.Dodavatel předloží seznam členů týmu expertů, který bude splňovat následující podmínky:

            Minimální počet členů týmu expertů jsou 3, z toho:

-1 garant:

 • min. VŠ vzdělání Mgr. – humanitní obor,
 • prokazatelná odborná zkušenost v podpoře pomáhajících neziskových organizací při tvorbě strategického nebo fundraisingové plánu v délce min. 5 let,
 • prokazatelná managerské zkušenosti při vedení vzdělávacích nebo konzultačních aktivit v délce min. 5 let

-další členové:

 • min. VŠ vzdělání Bc. – humanitní obor
 • prokazatelná odborná zkušenost v podpoře pomáhajících neziskových organizací při tvorbě strategického nebo fundraisingové plánu v délce min. 2 roky,

Minimálně 1 člen týmu expertů musí mít zkušenost při tvorbě strategického plánu a minimálně jeden člen týmu expertů musí mít zkušenost s tvorbou fundraisingového plánu. Požadujeme tedy zastoupení obou zkušeností v týmu expertů.

K předložení seznamu členů týmu expertů dodavatel závazně použije dokument Složení  týmu expertů, který je současně čestným prohlášením uchazeče o pravdivosti uvedených údajů (příloha č. 6). Dodavatel doloží podepsané CV členů týmu expertů, ze kterých musí jasně a viditelně vyplývat výše uvedené požadavky.

 

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě prostých kopií.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 127 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 134 zákona o veřejných zakázkách).

 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele:

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle §54 písm. a) zákona (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán).

 

Prokazování splnění kvalifikace při společném podání nabídky:

Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky podle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona (čestné prohlášení o splnění ZKP – příloha č. 3) a profesního kvalifikačního předpokladu podle §54 písm. a) (tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán) v plném rozsahu.

Splnění kvalifikace analogicky podle §50 odst. 1 písm b) zákona (tj. profesní kvalifikační předpoklady vyjma § 54 písm. a) zákona), a § 50 odst. 1 d) zákona (tj. technické kvalifikační předpoklady) musí prokázat všichni dodavatelé společně (doklad o oprávnění k podnikání, referenční zakázky, tým expertů).

Pokud má být předmět veřejné zakázky v případě podání společné nabídky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky (§ analogicky 51 odst. 6 zákona).

 

Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle §51 odst. 7 zákona zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka bude obsahovat níže uvedené dokumenty a doporučujeme uchazeči seřadit je dle následujícího seznamu:

1)krycí list nabídky – uchazeč použije přílohu č. 1

2)návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče - příloha č.2

3)doklady k prokázání kvalifikace a přílohy 3, 5 a 6

4)zpracování nabídkové ceny – příloha č. 4

5)Obsahová náplň vzdělávání a popis metody výuky v max. rozsahu 5ti stran

6)Návrh popisu metodické podpory poradenství v oblasti strategického plánování a fundraisingu v max. rozsahu 5ti stran

 

Obchodní podmínky zadavatele jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který předkládá zadavatel jako součást zadávací dokumentace (příloha č. 2 – Návrh smlouvy). Tento návrh smlouvy je pro uchazeče závazný a nelze jej měnit. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní žlutě vyznačené části a vymaže nevhodné varianty. Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče předloží uchazeč jako součást své nabídky.

Do nabídkové ceny zahrne dodavatel náklady na přípravu materiálů pro účastníky a zajištění činností uvedených v předmětu zakázky, náklady na dopravu na místa plnění. Prostory a občerstvení při realizaci aktivit bude zajišťovat objednatel.

Nabídka musí být podána v písemné formě a podepsána osobou oprávněnou podepisovat za uchazeče.

Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonu.

Každý uchazeč smí podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ale o veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákona“). Výběrové řízení se řídí Pravidly OPZ.

Součástí nabídky bude i kopie celé nabídky uchazeče včetně návrhu smlouvy v elektronické podobě, a to na CD-R ve formátu *doc v případě přílohy 2 - návrhu smlouvy a ve formátu *xls v případě Přílohy 4 Zpracování nabídkové ceny. Celá nabídka uchazeče bude pak ve formátu *.pdf nebo *jpg. V případě nesrovnalostí mezi elektronickou verzí a písemným originálem bude vzat v úvahu písemný originál.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č. 1 zadávací dokumentace). V případě společné nabídky budou na krycím listu uvedeni všichni uchazeči a krycí list bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazečů nebo všemi osobami oprávněnými jednat jménem každého z uchazečů. 

 

Uchazeč také zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky v členění dle požadavku zadavatele, které jsou uvedeny na formuláři v příloze č. 4.

Požadavek na písemnou formu nabídky

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče.

Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele

Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Pro uvedení kontaktní osoby použije dodavatel Krycí list (příloha č. 1)

Požadavek na jednu nabídku

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Informace o poskytování dodatečných informací

Zájemce je oprávněn po zadavateli písemně požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemné žádosti o dodatečné informace je možné zaslat emailem kontaktní osobě  zadavatele nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Šárka Schmucková, DiS., sarka.schmuckova@charita.cz.

 

Další požadavky na zpracování nabídky

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby jednotlivé listy byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím. Všechny listy nabídky vč. příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci.

 

Nabídky se doručují zadavateli následujícími způsoby:

a) Zasílají se doporučeně na adresu zadavatele.

b) Nabídky lze podat rovněž osobně na adrese zadavatele – na recepci v pondělí – pátek 9-11h a 13-15h.

 

Dodavatelé budou vyrozuměni o výsledku resp. zrušení výběrového řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz.

 

Zadávací řízení se řídí

Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

 

 

 

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 9. 2016
 
Aktualizováno: 19. 9. 2016