Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pořízení kiosku a elektronické úřední desky pro město Starý Plzenec

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13926

Název zakázky: Pořízení kiosku a elektronické úřední desky pro město Starý Plzenec

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 11. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Starý Plzenec

Sídlo zadavatele: Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Vlasta Doláková
 • Telefon: +420602107779
 • E-mail: starosta@staryplzenec.cz

IČ zadavatele: 00257257

DIČ zadavatele: CZ00257257

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Bc. Lucie Soukupová
 • Telefon: +420602469038
 • E-mail: soukupova@domoza-projekt.eu

Lhůta pro podání nabídek: 29. 11. 2021 09:00

Místo pro podání nabídek:
DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks informačního kiosku (informační panel) a 1 ks elektronické úřední desky pro potřeby města Starý Plzenec. Bližší specifikace viz příloha č. 5 Technická specifikace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 554000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Instalace požadovaného vybavení bude provedena do 4 týdnů od podpisu Kupní smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení je ekonomická výhodnost nabídek, přičemž je hodnocena pouze nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH uvedená v kupní smlouvě. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých účastníků tak, že sestaví pořadí účastníků od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny v Kč. Nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH. V případě, že budou podány dvě a více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou (jejich nabídková cena bude nejnižší a shodná), bude vítězný uchazeč vybrán pomocí náhodného výběru. Výběr bude v takové případě proveden co nejtransparentnějším způsobem (např. losem). Uchazeči, kterých se takový výběr týká, se budou moci tohoto výběru zúčastnit.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

- základní způsobilost
- profesní způsobilost
- technické kvalifikační předpoklady

Více informací viz Výzva k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka může být předložena v plném rozsahu pouze v prosté kopii. Zadavatel si však vyhrazuje právo na doložení originálních dokladů na vyžádání. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce ve všech jejích částech, včetně případných prospektů apod. V případě předložení dokladů v jiném, než v českém jazyce je dodavatel povinen připojit překlad dokladu. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Nabídka bude zpracována v souladu s touto výzvou k podání nabídek. Zadavatel jako součást výzvy předkládá závazný vzor Kupní smlouvy (viz příloha č. 3). Dodavatel doplní do návrhu smlouvy své identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (tj. žlutě označená pole).

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa dodavatele. Dodavatelé mohou využít vzor obálky, který je přílohou č. 4 této výzvy k podání nabídek. Nabídka (resp. Krycí list nabídky, který je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek) musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Členění nabídky:

 1. Krycí list
 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
 3. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
 4. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů
 5. Doplněný vzor Kupní smlouvy vč. řádně vyplněné přílohy Technická specifikace
 6. Data sheet, ze kterého bude patrné splnění technických požadavků na dodávané vybavení

Zmocnění osoby oprávněné jednat za dodavatele (v případě podpisu dokladů jinou osobou, než je osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele dle obchodního či jiného rejstříku).

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné a bude zahájeno bez zbytečného odkladu po konci lhůty pro podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatelé v souladu s touto Výzvou k podání nabídek stanoví nabídkovou cenu, a to v Kč bez DPH, DPH a v Kč vč. DPH, včetně všech poplatků a cestovného. Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě, a to v případě změny zákonné sazby DPH. Jiný důvod překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to na email zástupce zadavatele soukupova@domoza-projekt.eu. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Dodavatel je vázán svou nabídkou 90 dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
 • Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
 • Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení i bez udání důvodů. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoli nárok.
 • Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázk
 • Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 11. 2021
 
Aktualizováno: 2. 12. 2021