Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Poskytování posuvného simulátoru nárazu

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13599

Název zakázky: Poskytování posuvného simulátoru nárazu

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 9. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Státní zdravotní ústav

Sídlo zadavatele: Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MUDr. Pavel Březovský, MBA
 • Telefon: +420267082295
 • E-mail: zdravust@szu.cz

IČ zadavatele: 75010330

DIČ zadavatele: CZ75010330

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Kristýna Tlustošová, TenderPoint s.r.o. Se sídlem: Horáčkova 17, Praha 4 IČO: 05031354
 • Telefon: +420606835848
 • E-mail: tlustosova@tenderpoint.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 9. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje profilu zadavatele, a to v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě. Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=SZU Účastník podá nabídku prostřednictvím elektronického nástroje nejpozději do lhůty pro podání nabídek a do nabídky vloží všechny doklady požadované zadavatelem v této dokumentaci

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je přistavení a provozování posuvných simulátoru nárazu
pro realizaci Dnů zdraví a dalších preventivních akcí v rámci projektu zadavatele, včetně
zajištění dopravy na místo realizace a zpět, montáže a demontáže zařízení a včetně
zajištění proškolené obsluhy v počtu nejméně jedné osoby, přítomné po celou dobu
plnění k zajištění provozu zařízení a pojištění.
Posuvný simulátor nárazu je speciální technické zařízení- profesionální trenažér - které
slouží k simulaci nárazu v osobním automobilu v rychlosti cca 30 km/hod. Jedná se o
mobilní zařízení se šikmou plošinou, na níž jsou umístěna dvě sedadla, ve kterém
nedochází k další simulaci otáčení. 
Simulátor nárazu je technické zařízení, které názorně ukazuje možná rizika, která hrozí při
nevyužití prvků pasivní bezpečnosti ve vozidle, zejména zádržných systémů.
Simulátor funguje následujícím způsobem: osoby, které si do sedaček sednou, se
připoutají tříbodovými bezpečnostním pásy a poté sedačky sjedou po šikmé ploše dolů.
Tímto dojde k simulaci nárazu vozidla do překážky v rychlosti cca 30 km v hodině.     
Záměrem zadavatele je, aby poskytnutím tohoto zařízení vhodně doplnil aktivity v oblasti
prevence dopravních úrazů především na Dnech zdraví. Zranění, která se při dopravních
nehodách stávají, jsou často vážná a smrtelná. V souladu s prvky zážitkové pedagogiky je
proto důležité, aby si účastníci mohli vyzkoušet, proč je nezbytné se ve vozidle poutat
nebo umísťovat děti do autosedaček, aby mohly pocítit na vlastním těle, jaké jsou účinky
nárazu do překážky, i když se jedná pouze o náraz v malé rychlosti.
Výsledkem tohoto výběrového řízení bude uzavření rámcové dohody s jedním
dodavatelem.

 

Rozsah:
CPV: 34152000-7 Výcvikové simulátory

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1050000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve od září 2020 Předpokládané ukončení plnění: v souladu s dobou trvání projektu, do prosince 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Jihočeský kraj; Ústecký kraj; Pardubický kraj; Olomoucký kraj; Středočeský kraj; Jihomoravský kraj; Hlavní město Praha; Moravskoslezský kraj; Kraj Vysočina; Zlínský kraj; Královéhradecký kraj; Plzeňský kraj; Karlovarský kraj; Liberecký kraj. Bližší vymezení je uvedeno v Příloze č. 3 této Výzvy- Návrh rámcové dohody.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost
 Jediným dílčím kritériem hodnocení je nejnižší celková nabídková cena za vzorové
plnění . Vzorové plnění odpovídá příloze č. 4 Výzvy_ Vzorová cenová nabídka pro
účely hodnocení. Zadavatel seřadí nabídky dle výše jejich nabídkové ceny.
 Váha kritérií:
Nejnižší celková nabídková cena (bez DPH) = 100%
 V rámci tohoto kritéria hodnocení bude nejlépe hodnocena nabídka účastníka,
který nabídne celkovou nejnižší nabídkovou cenu bez DPH za vzorové plnění
veřejné zakázky.
V případě, že zadavatel obdrží nabídky se stejnou nabídkovou cenou, bude výběr
proveden losem.
Losování proběhne v souladu se zásadami zadávání veřejných zakázek dle ustanovení § 6
zákona. Losování se mají právo účastnit ti dodavatelé, kterých se bude losování týkat a
kteří budou zadavatelem písemně vyrozuměni a vyzvání k účasti na losování, a to nejméně
3 pracovní dny před termínem konání losování.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Kvalifikace
  Dodavatel je povinen prokázat kvalifikaci v rozsahu dále stanoveném zadavatelem:
  a) splnění základní způsobilosti,
  b) splnění profesní způsobilosti,
  c) splnění technické kvalifikace.

 • ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
  Způsobilým není dodavatel, který:
  a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení
  pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný
  čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
  b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
  nedoplatek,
  c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
  na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
  na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena
  nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního
  řádu země sídla dodavatele.
  Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická
  osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
  dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat
  a) tato právnická osoba,
  b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
  c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

  Způsob prokázání základní způsobilosti:
  Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ke dni podání nabídky předložením
  čestného prohlášení, které je nedílnou součástí této výzvy (příloha č. 2), které musí být
  podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

 • PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

 • Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice:
  a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
  pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

  Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ke dni podání nabídky předložením
  čestného prohlášení, které je nedílnou součástí této výzvy (příloha č. 2), které musí být
  podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

 • TECHNICKÁ KVALIFIKACE

  Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením:

  A. Seznamu významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s
  uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí:
  Dodavatel musí doložit seznam min. 5 poskytnutých služeb pro libovolný počet
  objednatelů, jejímž předmětem bylo poskytnutí posuvného simulátoru nárazu obdobného
  charakteru po dobu minimálně 1 dne (8 hodin), jako je předmět veřejné zakázky v
  libovolném finančním rozsahu za jednu tuto službu.
  Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria technické kvalifikace předložením seznamu
  významných služeb zpracovaného formou čestného prohlášení s následujícími údaji:

 •  Název významné služby, včetně popisu předmětu zakázky,
   Dobu realizace významné služby,
   Název objednatele včetně kontaktní osoby a telefonického kontaktu pro ověření
  referencí
  Způsob prokázání technické kvalifikace:
  Vzor čestného prohlášení je nedílnou součástí této výzvy (příloha č. 2) a musí být
  podepsán osobou oprávněnou zastupovat dodavatele
  Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím jiných osob:

  Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
  (s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku) požadované zadavatelem
  prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli
  předložit:
  a) výpis z obchodního rejstříku této osoby nebo výpis z jiné obdobné evidence,
  pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
  b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné
  osoby,

  c) doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou,
  d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné
  zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat
  v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala
  kvalifikaci za dodavatele.

  Zadavatel upozorňuje, že povinnost doložit veškeré doklady uvedené výše v tomto
  článku dle písmene a) až c) stačí prostřednictvím čestného prohlášení k prokázání
  kvalifikace.

  Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky (společné prokazování
  kvalifikace)

  Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto
  účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen
  prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti – výpisu z obchodního
  rejstříku v plném rozsahu. Splnění další kvalifikace musí prokázat všichni dodavatelé
  společně.

  V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou
  zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních
  předpokladů ve shora uvedeném smyslu písemný závazek, že všichni tito dodavatelé
  budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti
  s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání smlouvy
  na plnění veřejné zakázky.
  Prokázání způsobilosti mohou dodavatelé v tomto případě prokázat prostřednictvím
  čestného prohlášení.
  Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
  Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základní
  způsobilosti a profesní způsobilosti v rozsahu ve výpisu uvedeném.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

V tomto výběrovém řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě.

Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit
certifikovaný elektronický nástroj Tender arena, (dále jen
„Tender arena“) dostupný na internetové adrese
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný
návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontakty
na uživatelskou podporu.

Účastník výběrového řízení musí být pro možnost podání
nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji
Tender arena (odkaz „registrace Dodavatele“ na webové
stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí
pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“.
Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny)
po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky
na straně účastníka výběrového řízení. Zadavatel doporučuje
účastníkům výběrového řízení zohlednit zejména rychlostjejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tatobyla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

Součástí elektronicky podané a podepsané nabídky musí být
všechny zadavatelem nebo zákonem požadované doklady
a údaje, a to včetně dokladů ke kvalifikaci.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a nebude
obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést
v omyl.
Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu
pro písemný styk se zadavatelem.
Veškeré doklady či prohlášení obsažené v nabídce, u nichž
je vyžadován podpis účastníka, budou podepsány osobou
oprávněnou zastupovat účastníka. V případě, že budou
podepsány jinou osobou, musí nabídka obsahovat její
zmocnění k takovým úkonům. To neplatí, pokud zmocnění
vyplývá ze zákona nebo je zapsáno v obchodním rejstříku.
Listiny v jiném, než českém jazyce budou doplněny překladem
do českého jazyka.
Účastníkovi se doporučuje použít pořadí dokumentů
specifikované v následujících bodech těchto pokynů
pro zpracování nabídky:
 Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy,
podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka
 Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. Nabídka
bude obsahovat podepsané čestné prohlášení
k prokázání splnění kvalifikace (příloha č. 2)
 Podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 3). Pokud
zastupuje účastníka jiná osoba odlišná od osoby
oprávněné zastupovat, musí být součástí návrhu
smluv plná moc opravňující tuto osobu k zastupování.
 Technická specifikace zařízení předložená účastníkem
spolu s fotodokumentací v rozsahu 4 fotografií ze
všech stran zařízení. Ve specifikaci budou uvedeny
přesné rozměry zařízení (délka, šířka, výška)
 Vzorová cenová nabídka pro účely hodnocení
(příloha č. 4).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

V příloze č. 3- Návrhu rámcové dohody (dále také jako
„smlouvy“) dodavatel uvede nabídkovou cenu v následující
struktuře:
 Cena provozování simulátoru nárazu na 1 akci (tj. 8
hodin) bez DPH, sazba DPH, cena s DPH
 Cena za 1 km dopravy simulátoru nárazu bez DPH, sazba DPH, cena s DPH

Nabídková cena bude stanovena po celou dobu plnění jako
nejvýše přípustná se započtením všech poplatků, instalace,
přítomnosti zástupce dodavatele během celé doby akce,
započtení pohonných hmot a ostatních nákladů, rizik, zisku,
finančních vlivů (např. inflace), v souladu s podmínkami
uvedenými ve Výzvě k podání nabídek.

Nabídkovou cenu pro účely hodnocení dodavatel zpracuje jako
vzorovou nabídkovou cenu a uvede ji do přílohy č. 4 Výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
V tomto výběrovém řízení mohou být podány pouze nabídky v elektronické podobě.Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použitcertifikovaný elektronický nástroj Tender arena, (dále jen„Tender arena“) dostupný na internetové adresewww.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobnýnávod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v zápatí) a kontaktyna uživatelskou podporu.Účastník výběrového řízení musí být pro možnost podánínabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástrojiTender arena (odkaz „registrace Dodavatele“ na webovéstránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musípro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“.Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní dny)po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínkyna straně účastníka výběrového řízení. Zadavatel doporučujeúčastníkům výběrového řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tatobyla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídkyse rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahráníveškerých příloh!).Součástí elektronicky podané a podepsané nabídky musí býtvšechny zadavatelem nebo zákonem požadované dokladya údaje, a to včetně dokladů ke kvalifikaci.Nabídka bude zpracována v českém jazyce a nebudeobsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvéstv omyl.Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresupro písemný styk se zadavatelem.Veškeré doklady či prohlášení obsažené v nabídce, u nichžje vyžadován podpis účastníka, budou podepsány osobouoprávněnou zastupovat účastníka. V případě, že budoupodepsány jinou osobou, musí nabídka obsahovat jejízmocnění k takovým úkonům. To neplatí, pokud zmocněnívyplývá ze zákona nebo je zapsáno v obchodním rejstříku.Listiny v jiném, než českém jazyce budou doplněny překlademdo českého jazyka.Účastníkovi se doporučuje použít pořadí dokumentůspecifikované v následujících bodech těchto pokynůpro zpracování nabídky: Krycí list nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy,podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace. Nabídkabude obsahovat podepsané čestné prohlášeník prokázání splnění kvalifikace (příloha č. 2) Podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 3). Pokudzastupuje účastníka jiná osoba odlišná od osobyoprávněné zastupovat, musí být součástí návrhusmluv plná moc opravňující tuto osobu k zastupování. Technická specifikace zařízení předložená účastníkemspolu s fotodokumentací v rozsahu 4 fotografií zevšech stran zařízení. Ve specifikaci budou uvedenypřesné rozměry zařízení (délka, šířka, výška) Vzorová cenová nabídka pro účely hodnocení(příloha č. 4).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně nejpozději 4pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek prostřednictvím elektronickéhonástroje či datové schránky.Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění požadavku bude odesláno všemznámým dodavatelům a uveřejněno na profilu zadavatele, a to nejpozději do 2 pracovníchdnů ode dne doručení žádosti dodavatele.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, nakterý zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na profiluzadavatele a portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1. OBCHODNÍ PODMÍNKY (PLATEBNÍ, DODACÍ, ZÁRUČNÍ, SANKČNÍ)
Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 3 této výzvy – Návrh rámcové
dohody.
Účastník do návrhu rámcové dohody pouze doplní své identifikační údaje, údaje o
nabídkové ceně, a další jasně označené údaje pro doplnění. Účastník není oprávněn
smlouvu žádným způsobem měnit či doplňovat, s výjimkou těch částí, které zadavatel pro
doplnění určil a označil. Porušení této podmínky povede k vyloučení účastníka z účasti ve
výběrovém řízení.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Veškeré písemnosti v rámci výběrového řízení budou zadavatelem odesílány
prostřednictvím účtů zadavatele a účastníka výběrového řízení v elektronickém nástroji,
případně prostřednictvím jejich datových schránek.
Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel měl uzavřené pojištění s pojistným krytím škod
v souvislosti s provozováním jeho výdělečné činnosti ve výši nejméně 1 mil. Kč.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 9. 2020
 
Aktualizováno: 31. 8. 2020