Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Provedení certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13796

Název zakázky: Provedení certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 4. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Tábor

Sídlo zadavatele: Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Václav Klecanda
 • Telefon: +420381486133
 • E-mail: vaclav.klecanda@mutabor.cz

IČ zadavatele: 00253014

DIČ zadavatele: CZ00253014

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Ladislav Renč - ELER
 • Telefon: +420605205420
 • E-mail: renc-eler@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 5. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
elektronický nástroj E-zakazky - profil zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je provedení certifikace dle ČSN EN ISO 50001:2019 za účelem spolehlivého zabezpečení systému managementu hospodaření s energií  a  naplnění  požadavku § 9 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Zavedení komplexního systému managementu hospodaření s energií by mělo zajistit trvalé zlepšování v oblasti hospodaření s energií, směřující ke snižování spotřeby energie a zvyšování energetické účinnosti a dodržování zákonných požadavků v oblasti související s hospodaření s energií.

Předmětem veřejné zakázky dále je prověření a vyhodnocení stavu dokumentace a zavedeného systému managementu dle požadavků ČSN EN ISO 50001:2019 vykonáním auditu a vypracování Zprávy z auditu o provedeném zjištění a udělení certifikátu na 3 roky a dále provedení I. a II. Dozorového auditu, tj. pravidelného ročního dohledu nad certifikovaným systémem managementu osvědčeným uděleným certifikátem.

Předmět veřejné zakázky je detailně vymezen v příloze č. 3 výzvy k podání nabídky č.j. R-08/02-2021 - Návrh smlouvy o dílo.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:

72220000-3 Systémové a technické poradenské služby

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 863000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
zahájení plnění: bez odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, provedení certifikačního auditu do 15. 9. 2021, provedení I. dozorového auditu do 12-ti měsíců od ukončeného certifikačního auditu, nejpozději však do 30. 11. 2022, provedení II. dozorového auditu do 12-ti měsíců od ukončeného I. dozorového auditu

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy v Kč bez DPH.

  Pravidla pro hodnocení nabídek:

  a) kritéria hodnocení - jediným kritériem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH,

  b)  metoda vyhodnocení nabídek v daném kritériu - nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší, přičemž ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH,

  c)  váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii - kritérium nabídkové ceny v Kč bez DPH je jediným kritériem hodnocení.

   Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

   1) Zadavatel požaduje k prokázání splnění základní způsobilosti předložit čestné prohlášení o splnění způsobilosti v rozsahu přílohy č. 2 výzvy k podání nabídky č.j. R-08/02-2021(dále jen "Výzva").

   2) K prokázání splnění profesní způsobilosti zadavatel požaduje předložit

   - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis nesmí být starší 3 měsíce ode dne zahájení výběrového řízení,

   - doklad prokazující oprávnění k podnikání (tj. výpis ze živnostenského rejstříku, popř. živnostenský list) a to pro živnost pokrývající předmět veřejné zakázky (poradenské služby v oblasti řízení projektů, administrativa rozvojových projektů a obdobné),

   -    doklad o akreditaci certifikačního orgánu dle ISO/IEC 17021-1:2017: „Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky“, v rozsahu posuzování shody a certifikace systémů managementu hospodaření s energií ve smyslu normy ČSN EN ISO 50001:2019.

   Výše uvedené doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti může dodavatel předložit i v neověřené kopii resp. může předložit výpisy pořízené z evidencí informačního systému veřejné správy (např. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstřík, https://or.justice.cz, http://www.rzp.cz).

   3) K prokázání splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje předložit formou čestného prohlášení seznam služeb provedených dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení s uvedením doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Doba posledních 3 let se považuje za splněnou v případě, kdy služba uvedená v seznamu byla v průběhu této doby dokončena. Zadavatel stanovuje tuto minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu - dodavatel doloží 3 služby obdobného charakteru (dále jen „referenční zakázka“), za které jsou považovány služby spočívající v kompletním zpracování tří akreditovaných certifikací systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2012 nebo dle ČSN EN ISO 50001:2019 organizací s více pracovišti ve smyslu mandatorního dokumentu ČIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.) pro audit a certifikaci systému managementu organizace s více pracovišti.

   Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, dokument Výzva.

   Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

   Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce. K cizojazyčným dokumentům je dodavatel povinen přiložit alespoň prostý překlad do českého resp. slovenského jazyka.

   Nabídka musí obsahovat věcný popis řešení jednotlivých požadovaných částí plnění a časovou návaznost jejich plnění s harmonogramem zadavatele. Dodavatel předloží vlastní harmonogram plnění, ve kterém uvede počet auditodnů u každé položky harmonogramu. Důvodem tohoto požadavku je, aby oprávněná osoba zadavatele měla možnost účasti u podstatných úkonů v rámci maticové kontroly.

    Nabídka musí dále obsahovat alespoň:

   a) návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Návrh smlouvy musí obsahovat smluvní úpravu všech obchodních podmínek, které bude dodavatel požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky;

   b) identifikační údaje dodavatele minimálně v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 - Krycí list nabídky;

   c) čestné prohlášení k prokázání způsobilosti a kvalifikace v rozsahu přílohy č. 2 podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele;

   d) prohlášení dodavatele, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou - vzor prohlášení je součástí přílohy č. 2 Výzvy;

   e) písemné prohlášení dodavatele, že dodavatel nemá žádné neuspokojené závazky vůči zadavateli a že pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu vůči třetím osobám pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky  - vzor prohlášení je součástí přílohy č. 2 Výzvy;

   f) prohlášení dodavatele o střetu zájmů  - vzor prohlášení je součástí přílohy č. 2 Výzvy;

   g) veškeré doklady k prokázání splnění kvalifikace;

   h) seznam poddodavatelů;

   i) případně další dokumenty požadované zadavatelem (doklady prokazující závazkový vztah v případě, kdy nabídku podává více dodavatelů společně apod.).

   Čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikace (příloha č. 2 Výzvy) a návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

   Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, dokument Výzva.

   1) Nabídky (včetně dokladů o kvalifikaci a ostatních požadovaných dokladů) budou podány pouze elektronicky prostřednictvím certifikovaného nástroje E-zakazky přes webovou stránku - profilu zadavatele

        https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/980f29ec-5398-44b7-bbb5-f2d6a600699c

   Dodavatel odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu v elektronickém nástroji E-zakazky. Podmínkou podání nabídky je bezplatná registrace dodavatele v systému, kterou lze provést na adrese:

        https://www.e-zakazky.cz/registrace-dodavatel

   2) Zadavatel doporučuje z důvodu předejití technickým problémům při otevírání nabídek vkládat do systému E-zakazky nabídky ve formátech pdf, jpg nebo docx (textové části nabídky), případně xlsx (cenová tabulka).

   3) Podání nabídek v listinné podobě není přípustné.

   Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, dokument Výzva.

    

   Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

   1) Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu příslušné části veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě při dohodnutém způsobu úhrady služeb.
   2) Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky a podle specifikace předmětu veřejné zakázky, tj. zejména zpracování potřebných dokumentací, podkladů pro vydání příslušných rozhodnutí, pojištění, úhradu licencí, bankovní poplatky, zajištění všech potřebných dokladů, cestovné atd. Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění zakázky.
   3) Celková nabídková cena za splnění veřejné zakázky bude uvedena v návrhu smlouvy v Kč s vyčíslením ceny bez DPH, výše DPH a ceny včetně DPH. Ceny jednotlivých služeb budou uvedeny v čl. 5 odst. 5.1 návrhu smlouvy (příloha č. 3 Výzvy).

   4)    Nabídková cena je platná až do termínu dokončení plnění sjednaného podle smlouvy. Ceny uvedené ve smlouvě jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.

   Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, dokument Výzva.

   Požadavek na písemnou formu nabídky:
   Nabídky (včetně dokladů o kvalifikaci a ostatních požadovaných dokladů) budou podány pouze elektronicky prostřednictvím certifikovaného nástroje E-zakazky přes webovou stránku https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/980f29ec-5398-44b7-bbb5-f2d6a600699cNabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce. K cizojazyčným dokumentům je dodavatel povinen přiložit alespoň prostý překlad do českého resp. slovenského jazyka.Veškeré doklady musí být naskenovány kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.Čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikace (příloha č. 2 Výzvy) a návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Podepsané prohlášení a podepsaný návrh smlouvy musí být součástí nabídky. Prohlášení a návrh smlouvy nemusí být samostatně podepsány, pokud dodavatel podepíše celou elektronickou nabídku platným uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele. Pokud oprávnění k jednání za dodavatele nebude vyplývat z výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné evidence, předloží dodavatel v nabídce alespoň kopii platné plné moci, z níž přímo vyplývá oprávnění jednat za dodavatele.Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, dokument Výzva.

   Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
   Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu - vyplní přílohu č. 1 Výzvy - Krycí list

   Požadavek na jednu nabídku:
   Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Nabídku může podat více dodavatelů společně za podmínek stanovených v této dokumentaci.

   Vysvětlení zadávacích podmínek:
   Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě písemné žádosti doručené zadavateli. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na profilu zadavatele, ale nejméně 2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Nebude-li žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, není zadavatel povinen vysvětlení zadávací dokumentace poskytnout.Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace se doručují zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-zakazky - profilu zadavatele.Vysvětlení zadávací dokumentace, změny nebo doplnění zadávací dokumentace (zadávacích podmínek) zadavatel uveřejní na profilu zadavatele a též na portálu www.esfcr.cz.Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, dokument Výzva.

   Další požadavky na zpracování nabídky:

   Varianty nabídek ani dílčí plnění veřejné zakázky zadavatel nepřipouští.

   Obchodní podmínky

   1) Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou uvedeny ve vzorovém návrhu smlouvy o dílo (dále jen „vzorová smlouva“), který tvoří přílohu č. 3 Výzvy. Dodavatel může pro zpracování nabídky použít vzorovou smlouvu, přičemž je povinen doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy a nevyplněné údaje vzorové smlouvy. Obchodní podmínky (tj. zejména platební, záruční a sankční podmínky) uvedené ve vzorové smlouvě jsou minimálními podmínkami požadovanými zadavatelem.

   2) Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude hrazena ve třech splátkách po jednotlivých částech plnění. Podrobně viz čl. 5 odst. 5.1. návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy.

   3) Zadavatel požaduje záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí poslední dílčí části díla objednatelem dle předávacího protokolu.

   4) Pokud dodavatel předpokládá plnit veřejnou zakázku nebo její část prostřednictvím poddodavatele, zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam všech těchto poddodavatelů a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

   5) Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil čestné prohlášení, ve kterém prohlásí, že nemá žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti ani jiné závazky vůči Městskému úřadu Tábor, městu Tábor a společnostem a organizacím městem Tábor zřízených nebo založených a prohlášení, že pojištění odpovědnosti dodavatele za škodu vůči třetím osobám pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky a že není ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 2 Výzvy

   Lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, se stanovuje do 30. 7. 2021.

   Další požadavky zadavatele a ostatní podmínky výběrového řízení jsou podrobně uvedeny ve výzvě (viz příloha) a její příloze č. 3 Výzvy - Návrh smlouvy o dílo.

   Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, dokument Výzva a vzorový návrh smlouvy.

   Zadávací řízení se řídí:
   Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek. Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím profilu zadavatele a uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.Zadávací dokumentace je v kompletní podobě vč. všech příloh uveřejněna na profilu zadavatele, webová adresa uvedená v Seznamu profilů zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek:https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/980f29ec-5398-44b7-bbb5-f2d6a600699c se shodným názvem předmětné veřejné zakázky.

   Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


    
   Uveřejněno: 28. 4. 2021
    
   Aktualizováno: 9. 6. 2021