Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Rekvalifikace IT pro Prahu II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12489

Název zakázky: Rekvalifikace IT pro Prahu II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 9. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: ÚP ČR Krajská pobočka pro hl. m. Prahu

Sídlo zadavatele: Domažlická 1139/11, Praha 3-Žižkov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: PhDr. Ladislav Hazuka
  • E-mail: ladislav.hazuka@uradprace.cz

IČ zadavatele: 72496991

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: PhDr. Věra Prokopová
  • Telefon: +420950178316
  • E-mail: vera.prokopova@uradprace.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 10. 2018 23:59

Místo pro podání nabídek:
pouze elktronicky pomocí portálu NEN

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
VZ je zaměřena na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti cílové skupiny, prostřednictvím efektivního a cíleného využití rekvalifikačních kurzů jako nástroje aktivní politiky zaměstnanosti pro zvýšení upltnitelnosti na tru práce. Základy obsluhy osobního počítače a obsluha osobního počítače. Tvorba www stránek a Programátor www aplikací. počítačová gramotnost ECDL Core

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 10000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
36 měsíců

Místo dodání / převzetí plnění:
Praha

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uvedeny v zadávací dokumentaci

Požadavek na písemnou formu nabídky:
ne,pouze přes portál NENu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Uvedeno v zadávací dokumentaci.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeny v zadávací dokumentaci

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 9. 2018
 
Aktualizováno: 6. 9. 2018