Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení obecných a specializovaných IT ve společnosti DBS-Die Besten Service, s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13244

Název zakázky: Školení obecných a specializovaných IT ve společnosti DBS-Die Besten Service, s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: DBS-Die Besten Service, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Na nivách 1043/16, Michle, 141 00 Praha 4

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Ševid
 • Telefon: +420776202031
 • E-mail: petr.sevid@elmoz-czech.cz

IČ zadavatele: 26729598

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Helena Kordová
 • Telefon: +420734654404
 • E-mail: helena.kordova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 31. 1. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o., Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4 - Krč mezi 9.00-15.00hod

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „zakázka“) je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti obecných a specializovaných IT.

 

blíže viz ZD

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 660000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31. 10. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Černoleská 2326/1, Benešov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena v Kč bez DPH 60 %

  Kvalita odborného týmu 40 %

blíže viz ZD

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

blíže viz ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v následující struktuře:

Svazek č. 1 – nabídka:

vyplněný krycí list nabídky včetně prohlášení o vázanosti zadávací dokumentací dle přílohy č. 1 ZD;
dokumenty prokazující splnění základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace;
podepsaný a vyplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele dle přílohy č. 3 ZD; smlouva zůstává součástí nabídky z důvodu nezbytné archivace;
seznam poddodavatelů dle přílohy č. 6 ZD;
případné další dokumenty (řazení dle uvážení dodavatele).

Svazek č. 2 – návrh smlouvy:

Podepsaný návrh smlouvy osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (v počtu vyhotovení dle návrhu smlouvy).

 

blíže viz ZD

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za předpokládaný počet školících dnů v Kč bez DPH v rozsahu a sktruktuře dle přílohy č. 8 ZD. Nabídka nesmí obsahovat nulové položky ceny bez DPH za předpokládaný počet školících dnů.

 

blíže viz ZD

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.blíže viz ZD

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.blíže viz ZD

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz ZD

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 660000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Byznys software, s.r.o., Žižkova 708, 261 01 Příbram, IČ: 18608001

  Datum podpisu smlouvy: 20. 2. 2020

Datum ukončení: 20. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 1. 2020
 
Aktualizováno: 25. 3. 2020