Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení pro zaměstnance firmy KONTRAKTPRODUKTION s. r. o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11357

Název zakázky: Školení pro zaměstnance firmy KONTRAKTPRODUKTION s. r. o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: KONTRAKTPRODUKTION s. r. o.

Sídlo zadavatele: Rumburská 743, 407 53 Jiříkov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Josef Mlejnek
 • Telefon: +420739013772
 • E-mail: holtex.mlejnek@seznam.cz

IČ zadavatele: 25667718

DIČ zadavatele: CZ25667718

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lenka Prokopová
 • Telefon: +420775258948
 • E-mail: PROKOP.L@EMAIL.CZ

Lhůta pro podání nabídek: 14. 8. 2017 09:30

Místo pro podání nabídek:
Petr Otáhal, a. s. Jiráskova 490 738 01 Frýdek-Místek

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání pro zaměstnance firmy KONTRAKTPRODUKTION, s. r. o., aby zvýšili svou odbornou úroveň vzdělání a dovedností a posílili tak svou efektivitu práce, udržitelnost pracovních míst a podpořili svůj osobní potenciál a spokojenost.

Zakázka obsahuje tyto části:

Část č. 1: Obecné IT

Část č. 2: Měkké a manažerské dovednosti

Část č. 3: Účetní, ekonomické a právní kurzy

Ćást č. 4: Technické a jiné odborné vzdělávání

Ćást č. 5: Jazykové vzdělávání

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek pro všechny části:

Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz písemné výukové a podpůrné materiály.
Harmonogram může být před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem pro každou část zakázky přizpůsoben dle aktuálních potřeb zadavatele.
U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů.
Výukové hodiny jsou v délce 60 minut u části 1, 2, 3, 4. U části 5 je vyučovací hodina 45 minut.
Je požadována prezenční forma výuky, která bude probíhat po skupinách max. 12 účastníků.
Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost.
Dodavatel je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.
Dodavatel vypracuje a dodá studijní materiály na všechna školení a pro všechny účastníky, zpracuje seznam doporučené literatury pro případné samostudium, obsahovou náplň a strukturu všech kurzů.
Dodavatel dodá vzor dokladu o absolvování kurzu.
Dodavatel popíše metody a formy vzdělávání v rámci jednotlivých školení a výčet školicích materiálů a pomůcek.
Školení bude doloženo prezenčními listinami, dokladem o absolvování a ověřením zpětné vazby (dotazník, test ověření problematiky nebo jiný způsob ověření dle povahy kurzu).
V rámci všech informačních a komunikačních aktivit a na výstupech týkajících se projektu dá vybraný dodavatel najevo podporu z ESF tím, že použije povinné prvky vizuální identity OPZ, které jsou obsaženy v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

Část 1: Obecné IT

Cíl školení: Zvýšit odbornou úroveň obecných IT znalostí a dovedností.

Formy a metody školení: Uzavřené kurzy

Dodavatel zajistí v potřebném počtu počítače nebo notebooky vybavené potřebným softwarem pro každý kurz. Budou využívány kurzy využívající moderní vyučovací metody, řešení individuálních cvičení a praktických příkladů.

Celkový počet účastníků: 39 osob

 

Část 2: Měkké a manažerské dovednosti

Cíl školení: Zvýšit a rozvinout měkké a manažerské dovednosti zaměstnanců/zaměstnankyň firmy KONTRAKTPRODUKTION.

Formy a metody školení: Uzavřené a otevřené kurzy

Budou vyžadovány kurzy využívající moderní vyučovací metody a interaktivní výuku, řešení individuálních a týmových cvičení, nácvik modelových situací (s videozáznamem) s následnou zpětnou vazbou.

Celkový počet účastníků: 38 osob

 

Část 3: Účetní, ekonomické a právní kurzy

Cíl školení: Zvýšit odbornost znalostí a kompetencí zaměstnanců/zaměstnankyň firmy KONTRAKTPRODUKTION v ekonomické oblasti, účetnictví a práva

Formy a metody školení: Otevřené kurzy

Budou vyžadovány kurzy využívající moderní vyučovací metody a interaktivní výuku, řešení individuálních a týmových cvičení, rozbor konkrétních praktických příkladů.

Celkový počet účastníků: 2 osoby

 

Část 4: Technické a jiné odborné vzdělávání

Cíl školení: Zvýšit odborné a technické znalosti a dovednosti zaměstnanců/zaměstnankyň firmy KONTRAKTPRODUKTION.

Formy a metody školení: Otevřené kurzy

Budou vyžadovány kurzy využívající moderní vyučovací metody a interaktivní výuku, důraz na praktickou výuku a nácvik získaných znalostí.

Celkový počet účastníků: 4 osoby

 

Část 5: Jazykové vzdělávání

Cíl školení: Rozšířit jazykové znalosti účastníka především o získání větší jistoty v písemném a mluveném projevu.

Formy a metody školení: Uzavřené kurzy

Budou vyžadovány kurzy využívající moderní vyučovací metody a interaktivní výuku, řešení individuálních a týmových cvičení, nácvik modelových situacích. Důraz bude kladen na nácvik písemného a mluveného projevu, rozšíření slovní zásoby a gramatických struktur.

Celkový počet účastníků: 1 osoba

Požadovaná specifikace jednotlivých kurzů a časový harmonogram je uveden v Příloze č. 5, která je nedílnou součástí této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1179955,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané plnění pro všechny části zakázky je od září 2017 – prosinec 2018. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy na danou část veřejné zakázky s vybraným dodavatelem. Doba plnění zakázky pro každou část musí být upravena dle potřeb zadavatele. Předpokládaný harmonogram plnění pro jednotlivé části zadávacího řízení je uveden v Příloze č. 5 této výzvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Kurzy budou realizovány buď v prostorách uchazeče, případně realizovány formou externích otevřených kurzů. Realizace kurzů bude probíhat ve školících prostorách zajištěných dodavatelem. Realizace externích otevřených kurzů musí být zajištěna tak, aby doba trvání kurzu včetně doby strávené účastníkem takového kurzu na cestě ze sídla zadavatele do místa kurzu a zpět do sídla zadavatele nepřekročila denní pracovní dobu účastníka kurzu rozvrženou do pětidenního pracovního týdne o více než 1 hodinu denně. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné, stravné a ubytování lektora, školící pomůcky, studijní materiál apod. U uzavřených kurzů, které budou probíhat ve školící místnosti zadavatele (Rumburská 743, 407 53 Jiříkov), hradí zadavatel náklady na školící místnost, vybavení a prezentační techniku v případě části 2 a 5. Účastník proto tyto náklady nebude zahrnovat do nabídkové ceny. U uzavřených kurzů v části 1 bude do nabídkové ceny zahrnuta částka na technické vybavení školící místnosti zadavatele (notebooky s požadovaným softwarem – mobilní učebna).

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je ekonomická výhodnost nabídek - nejnižší nabídková cena. Hodnotí se celková nabídková cena uvedená v Kč bez DPH, samostatně u každého dílčího plnění. Zadavatel při hodnocení u každé části seřadí nabídky od nejnižší nabídnuté ceny po nejvyšší, přičemž nevhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídnutou cenou bez DPH.

V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí (den) v jakém byly doručeny. V případě rovnosti celkových bodových hodnot i stejného času doručení, rozhoduje o celkovém pořadí los.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace pro každou část v tomto rozsahu:

  - základní způsobilost;

  - profesní způsobilost;

  - technická kvalifikace.

  Nabídka účastníka zadávacího řízení nesplňujícího následující kvalifikační předpoklady může být vyloučena.

   

  1. Základní kvalifikační předpoklady pro všechny části

  Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal základní způsobilost podle § 74 odst. 1,2 a 3 ZZVZ. Účastník prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, není v likvidaci a nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Účastník může použít vzor čestného prohlášení, které je Přílohou č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka. Pokud za účastníka jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.

   

  2. Profesní kvalifikační předpoklady pro všechny části

  Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal splnění profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ předložením:

  a) výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v něm dodavatel zapsán;

  b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro obor podnikání „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“, „Mimoškolní výchova

  a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“, nebo jejich ekvivalent.

  Doklad prokazující splnění profesní způsobilosti musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

   

  3. Technické kvalifikační předpoklady pro všechny části

  Technickým kvalifikačním požadavkem je seznam lektorů (realizační tým) v jednotlivých částech zakázky, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Seznam musí mít podobu vyplněného čestného prohlášení v Příloze č. 3, které bude podepsáno oprávněnou osobou účastníka veřejné zakázky.

  Účastník zadávacího řízení musí pro část 1 dále splňovat níže uvedené požadavky: Předložení seznamu osob, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky; ze seznamu musí vyplývat, že uchazeč o veřejnou zakázku má k dispozici pro plnění veřejné zakázky následující pracovníky:

  Vedoucí projektu má ukončené VŠ vzdělání (alespoň 1. stupně), praxi alespoň 3 roky v oblasti obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, tj. zejména s přípravou a realizací školení a vzdělávání dospělých (dokládá dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání a životopisem s uvedením údajů o pracovním zařazení a o délce této praxe), prokázat odbornou praxi v oblasti IT v délce nejméně 5 let, znalost českého jazyka na komunikační úrovni.
  Účastník zadávacího řízení doloží jména a charakteristiky minimálně 2, kteří budou zajišťovat vzdělávání, a kteří musí mít tříletou praxi v poskytování v oblasti IT služeb (lektorské činnosti apod.) a tříletou praxi vlastního výkonu práce v přednášené tematice a v oblasti IT (dokládá dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání a životopisem s uvedením údajů o pracovním zařazení a o délce této praxe), znalost českého jazyka na komunikační úrovni.

  Určený profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění doplněním formuláře v čestném prohlášení uvedeném v Příloze č. 3 v minimálním rozsahu:

  - jméno a příjmení;

  - označení pozice v realizačním týmu;

  - nejvyšší dosažené vzdělání;

  - přehled praxe v potřebném počtu let;

  - seznam kurzů, které bude lektor školit;

  - přehled profesní praxe formou přehledu vzdělávání (v požadovaném minimálním počtu referencí) v relevantním oboru pro danou dílčí část předmětu zakázky, tj. kurzy, který školí a to povinným vyplněním všech částí Přílohy č. 3: vzdělávaný objekt – téma - počet proškolených hodin v uvedeném tématu – rok vzdělávání – kontakt na vzdělávaný objekt); Vedoucí projektu může být současně i lektorem.

   

  Účastník zadávacího řízení musí pro část 2 dále splňovat níže uvedené požadavky: Předložení seznamu osob, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky; ze seznamu musí vyplývat, že uchazeč o veřejnou zakázku má k dispozici pro plnění veřejné zakázky následující pracovníky:

  Vedoucí projektu má ukončené VŠ vzdělání (alespoň 1. stupně), praxi alespoň 3 roky v oblasti obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, tj. zejména s přípravou a realizací školení a vzdělávání dospělých (dokládá dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání a životopisem s uvedením údajů o pracovním zařazení a o délce této praxe), prokázat odbornou praxi v oblasti manažerských dovedností v délce nejméně 5 let, znalost českého jazyka na komunikační úrovni
  Účastník zadávacího řízení doloží jména a charakteristiky minimálně 2 lektorů, kteří budou zajišťovat vzdělávání, a kteří musí mít tříletou praxi v poskytování služeb v oblasti manažerských dovedností (lektorské činnosti apod.) a tříletou praxi vlastního výkonu práce v přednášené tematice v oblasti manažerských dovedností (dokládá dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání a životopisem s uvedením údajů o pracovním zařazení a o délce této praxe), znalost českého jazyka na komunikační úrovni

  Určený profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění doplněním formuláře v čestném prohlášení uvedeném v Příloze č. 3 v minimálním rozsahu:

  - jméno a příjmení;

  - označení pozice v realizačním týmu;

  - nejvyšší dosažené vzdělání;

  - přehled praxe v potřebném počtu let;

  - seznam kurzů, které bude lektor školit;

  - přehled profesní praxe formou přehledu vzdělávání (v požadovaném minimálním počtu referencí) v relevantním oboru pro danou dílčí část předmětu zakázky, tj. kurzy, který školí a to povinným vyplněním všech částí Přílohy č. 3: vzdělávaný objekt – téma - počet proškolených hodin v uvedeném tématu – rok vzdělávání – kontakt na vzdělávaný objekt); Vedoucí projektu může být současně i lektorem

   

  Účastník zadávacího řízení musí pro část 3 dále splňovat níže uvedené požadavky: Předložení seznamu osob, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky; ze seznamu musí vyplývat, že uchazeč o veřejnou zakázku má k dispozici pro plnění veřejné zakázky následující pracovníky:

  Vedoucí projektu má ukončené VŠ vzdělání (alespoň 1. stupně), praxi alespoň 3 roky v oblasti obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, tj. zejména s přípravou a realizací školení a vzdělávání dospělých (dokládá dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání a životopisem s uvedením údajů o pracovním zařazení a o délce této praxe), prokázat odbornou praxi v oblasti v ekonomické nebo technické oblasti v délce nejméně 5 let, znalost českého jazyka na komunikační úrovni
  Účastník zadávacího řízení doloží jména a charakteristiky minimálně 2 lektorů, kteří budou zajišťovat vzdělávání, a kteří musí mít tříletou praxi v poskytování služeb v ekonomické nebo finanční oblasti (lektorské činnosti apod.) a tříletou praxi vlastního výkonu práce v přednášené tematice v ekonomické nebo finanční oblasti (dokládá dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání a životopisem s uvedením údajů o pracovním zařazení a o délce této praxe), znalost českého jazyka na komunikační úrovni

  Určený profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění doplněním formuláře v čestném prohlášení uvedeném v Příloze č. 3 v minimálním rozsahu:

  - jméno a příjmení;

  - označení pozice v realizačním týmu;

  - nejvyšší dosažené vzdělání;

  - přehled praxe v potřebném počtu let;

  - seznam kurzů, které bude lektor školit;

  - přehled profesní praxe formou přehledu vzdělávání (v požadovaném minimálním počtu referencí) v relevantním oboru pro danou dílčí část předmětu zakázky, tj. kurzy, který školí a to povinným vyplněním všech částí Přílohy č. 3: vzdělávaný objekt – téma - počet proškolených hodin v uvedeném tématu – rok vzdělávání – kontakt na vzdělávaný objekt); Vedoucí projektu může být současně i lektorem

   

  Účastník zadávacího řízení musí pro část 4 dále splňovat níže uvedené požadavky: Předložení seznamu osob, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky; ze seznamu musí vyplývat, že uchazeč o veřejnou zakázku má k dispozici pro plnění veřejné zakázky následující pracovníky:

  Vedoucí projektu má ukončené VŠ vzdělání (alespoň 1. stupně), praxi alespoň 3 roky v oblasti obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, tj. zejména s přípravou a realizací školení a vzdělávání dospělých (dokládá dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání a životopisem s uvedením údajů o pracovním zařazení a o délce této praxe), znalost českého jazyka na komunikační úrovni
  Účastník zadávacího řízení doloží jména a charakteristiky minimálně 2 lektorů, kteří budou zajišťovat vzdělávání, a kteří musí mít tříletou praxi v poskytování služeb v odborné technické oblasti (lektorské činnosti apod.) a tříletou praxi vlastního výkonu práce v přednášené tematice v odborné technické oblasti (dokládá dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání a životopisem s uvedením údajů o pracovním zařazení a o délce této praxe), znalost českého jazyka na komunikační úrovni

  Určený profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění doplněním formuláře v čestném prohlášení uvedeném v Příloze č. 3 v minimálním rozsahu:

  - jméno a příjmení;

  - označení pozice v realizačním týmu;

  - nejvyšší dosažené vzdělání;

  - přehled praxe v potřebném počtu let;

  - seznam kurzů, které bude lektor školit;

  - přehled profesní praxe formou přehledu vzdělávání (v požadovaném minimálním počtu referencí) v relevantním oboru pro danou dílčí část předmětu zakázky, tj. kurzy, který školí a to povinným vyplněním všech částí Přílohy č. 3: vzdělávaný objekt – téma - počet proškolených hodin v uvedeném tématu – rok vzdělávání – kontakt na vzdělávaný objekt); Vedoucí projektu může být současně i lektorem

   

  Účastník zadávacího řízení musí pro část 5 dále splňovat níže uvedené požadavky: Předložení seznamu osob, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky; ze seznamu musí vyplývat, že uchazeč o veřejnou zakázku má k dispozici pro plnění veřejné zakázky následující pracovníky:

  Vedoucí projektu má ukončené VŠ vzdělání (alespoň 1. stupně), praxi alespoň 3 roky v oblasti obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, tj. zejména s přípravou a realizací školení a vzdělávání dospělých (dokládá dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání a životopisem s uvedením údajů o pracovním zařazení a o délce této praxe), prokázat odbornou praxi v oblasti jazykového vzdělávání v délce nejméně 5 let, znalost českého jazyka na komunikační úrovni
  Účastník zadávacího řízení doloží jména a charakteristiky minimálně 2 lektorů, kteří budou zajišťovat vzdělávání, a kteří musí mít tříletou praxi v poskytování služeb v jazykovém vzdělávání (lektorské činnosti apod.) a tříletou praxi vlastního výkonu práce v přednášené tematice v jazykovém vzdělávání (dokládá dokladem o nejvyšším dosaženém vzdělání a životopisem s uvedením údajů o pracovním zařazení a o délce této praxe), znalost českého jazyka na komunikační úrovni

  Určený profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění doplněním formuláře v čestném prohlášení uvedeném v Příloze č. 3 v minimálním rozsahu:

  - jméno a příjmení;

  - označení pozice v realizačním týmu;

  - nejvyšší dosažené vzdělání;

  - přehled praxe v potřebném počtu let;

  - seznam kurzů, které bude lektor školit;

  - přehled profesní praxe formou přehledu vzdělávání (v požadovaném minimálním počtu referencí) v relevantním oboru pro danou dílčí část předmětu zakázky, tj. kurzy, který školí a to povinným vyplněním všech částí Přílohy č. 3: vzdělávaný objekt – téma - počet proškolených hodin v uvedeném tématu – rok vzdělávání – kontakt na vzdělávaný objekt); Vedoucí projektu může být současně i lektorem

   

  4. Společná ustanovení ke kvalifikaci pro všechny části

  Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky je splnění kvalifikace. V případě nesplnění kteréhokoliv kvalifikačního kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) může být  účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné

  objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky.

  Účastník prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného účastníka předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

  Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce účastníka u třetích osob, účastník je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

  Základní kvalifikační předpoklady a profesní kvalifikační předpoklad dle bodu 2 písm. a) tohoto článku nemohou být prokázány prostřednictvím poddodavatele.

  Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení o kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Čestná prohlášení, ostatní prohlášení a seznamy musí být podepsány osobou oprávněnou účastníka zastupovat a opatřeny datem. Oprávnění k zastupování musí být doloženo plnou mocí, nevyplývá-li oprávnění k zastupování z výpisu z obchodního rejstříku nebo podobné evidence.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Závazné požadavky zadavatele:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem případného vyloučení účastníka z další účasti na zadávacím řízení.

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Každý účastník může podat maximálně jednu nabídku do každé části veřejné zakázky. Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené v této výzvě. Nabídka účastníka musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo dílčí kurzy jednotlivých částí plnění.

Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí. Účastníka, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře pro všechny části:

 - Krycí list nabídky (Příloha č. 1) podepsaná osobou oprávněnou jednat za dodavatele a obsahující nabídkovou cenu

- Dokumenty prokazující splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace

- Podepsaný návrh smlouvy o poskytnutí služeb podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, který bude zahrnovat veškeré požadavky zadavatele uvedené ve výzvě včetně obchodních podmínek. Vzor smlouvy je Přílohou č. 4 této výzvy. Smlouva o poskytnutí služeb vymezuje budoucí rámec smluvního vztahu a účastník zadávacího řízení proto musí smlouvu respektovat, nesmí ji v žádné části měnit či doplňovat nad rámec požadovaných údajů (údaje o dodavateli, navrhovaná cena díla v požadovaném členění). V případě, že účastník zadávacího řízení změní, či jinak upraví návrh smlouvy, než jak je požadováno zadavatelem, může být nabídka účastníka zadávacího řízení vyřazena a účastník může být vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou jednat za účastníka zadávacího řízení a bude uveden odkaz na emailovou adresu osoby, pověřené jednat o obsahu smlouvy o poskytnutí služeb.

Nepodepsaná smlouva může mít za následek, že účastník zadávacího řízení může být v takovém případě vyloučen z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění podmínek zadání.

- Ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení účastníka) 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za realizaci těch částí zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH, jednotlivě za ty části, na které podává nabídku. Taktéž doplnit do návrhu smlouvy.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami uveřejněnými ve výzvě k podání nabídky, a to absolutní částkou v Kč v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

Nabídková cena bude obsahovat kalkulaci ceny jednotlivých typů školení.

Nabídková cena bude výslovně označena v návaznosti na stanovené zadávací podmínky jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku účastníka zadávacího řízení a bude pokrývat veškerá plnění účastníka zadávacího řízení, která jsou nezbytná pro řádné poskytnutí plnění a dosažení jeho účelu.

Součástí ceny jsou i náklady na školící prostory, pokud školení neprobíhá v prostorách zadavatele. Součástí ceny za certifikované kurzy jsou i náklady na zajištění certifikační zkoušky včetně nákladů na prostory a vydání příslušného certifikátu.

Nabídková cena bude předložena dle specifikace tak, jak je uvedeno v příloze.

Veškeré platby budou provedeny v Kč na základě daňových dokladů vystavených dle obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Daňové doklady podléhají kontrole zadavatele. Při zjištění chyby bude daňový doklad vrácen zhotoviteli k opravě a bude běžet nová lhůta splatnosti.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené výrazným nápisem,„Školení pro zaměstnance firmy KONTRAKTPRODUKTION, s. r. o.“ Část 1– NEOTEVÍRAT „Školení pro zaměstnance firmy KONTRAKTPRODUKTION, s. r. o.“ Část 2 – NEOTEVÍRAT „Školení pro zaměstnance firmy KONTRAKTPRODUKTION, s. r. o.“ Část 3 – NEOTEVÍRAT „Školení pro zaměstnance firmy KONTRAKTPRODUKTION, s. r. o.“ Část 4 – NEOTEVÍRAT „Školení pro zaměstnance firmy KONTRAKTPRODUKTION, s. r. o.“ Část 5 – NEOTEVÍRAT opatřené na přelepu razítkem a názvem účastníka zadávacího řízení. Na obálce musí být uvedena také kontaktní adresa účastníka zadávacího řízení. Nabídku pro každou část je možné učinit pouze v listinné podobě, na papíře ve formátu A4 a v českém jazyce. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce pro každou část. Všechny listy písemné nabídky včetně všech příloh budou očíslovány průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Všechny listy nabídky včetně všech příloh musí být svázány nebo jinak zabezpečeny proti volné manipulaci s jednotlivými listy.Účastník dodá celou nabídku pro každou část také na CD/DVD ve formátu „pdf.“ a to tak, že obsahem CD/DVD budou skeny všech listů nabídky tak, jak je podávána (tj. naskenovaná kopie nabídky a návrhu smlouvy i s podpisy). Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci projektu, viz Příloha č. 4, který je pro účastníka závazný. Účastník doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“). Nabídky pro každou část musí být podepsány účastníkem či osobou oprávněnou zastupovat účastníka. V případě podpisu pověřenou osobou doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii udělené plné moci od statutárního orgánu. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek a nejasných informací obsažených ve výzvě a přílohách. Žádost o vysvětlení musí být zadavateli doručena písemnou formou a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace mohou být doručeny elektronicky e-mailem na adresu kontaktní osoby. Zadavatel odešle vysvětlení nejpozději do 2 pracovních dní od doručení dotazu a zároveň dotaz a vysvětlení zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Zadavatel může dodatečné informace poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel výslovně upozorňuje, že nebude vysvětlení poskytovat telefonicky nebo osobně.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro zadávací řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto zadávacím řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení zadávacího řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje. Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Podáním nabídky přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad veškeré podmínky zadávacího řízení v této výzvě, včetně všech dodatečných informací. Pokud účastník zadávacího řízení neposkytne v termínu pro podání nabídek ve své nabídce všechny požadované informace, razítka, podpisy a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, nebude možné, aby účastník zadávacího řízení tyto informace doplňoval. Důsledkem může být vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení (dodavatel podávající nabídku) nesmí být podle § 107 odst. 4 zákona současně osobou (poddodavatelem), jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel umožňuje, aby účastník zadávacího řízení realizoval zakázku za pomoci poddodavatelů. V případě, že části zakázky budou plněny formou poddodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí účastník zadávacího řízení v souladu s ust. § 105 odst. 1 zákona ve své nabídce uvést, jakou část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou (u poddodavatele je účastník zadávacího řízení povinen uvést jeho identifikační údaje dle ust. § 28 odst. 1 písm. g) zákona). Učiní tak prohlášením, k němuž využije Přílohu č. 6 zadávací dokumentace, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat s uvedením druhu dodávek, služeb a s uvedením finančního podílu na veřejné zakázce.

Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud účastník zadávacího řízení pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění kvalifikace. Pokud však účastník zadávacího řízení prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 775080.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 1 - Obecné ITECOdate, s. r. o.Klášterecká 964432 01 KadaňIČ 47780681Ing. Miroslav Řepa

  Datum podpisu smlouvy: 12. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 2 - Měkké a manažerské dovednostiHertin, s. r. o.Nádražní 707742 85 VřesinaIČ 48395617Ing. Martin Pešat, MBA

  Datum podpisu smlouvy: 7. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část 5 - Jazykové vzděláváníEveresta, s. r. o.Mimoňská 3223470 01 Česká LípaIČ 25014650Mgr. Ladislav Buček

  Datum podpisu smlouvy: 12. 9. 2017

Zrušené části zakázky: Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky pro tyto části:Část č. 3: Účetní, ekonomické a právní kurzy Ćást č. 4: Technické a jiné odborné vzdělávání byly tyto části výběrového řízení zrušeny.

Datum ukončení: 12. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 7. 2017
 
Aktualizováno: 12. 9. 2017