Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

SMART MMR

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13775

Název zakázky: SMART MMR

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 3. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj

Sídlo zadavatele: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Bc. Radmila Outlá, MBA, ředitelka odboru projektového řízení
 • E-mail: radmila.outla@mmr.cz

IČ zadavatele: 66002222

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Aneta Šťastná
 • Telefon: +420224861827
 • E-mail: aneta.stastna@mmr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 4. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
NEN

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Dodavatel v rámci veřejné zakázky vytvoří dokumenty strategického charakteru vč. zpracování dílčích procesů a jejich optimalizaci. Dále bude provádět školení a workshopy pro zaměstnance zadavatele v oblasti strategického řízení a řízení kvality, tak aby byly do přípravy dokumentů zapojeny zainteresované strany/příslušné útvary zadavatele.

Podrobněji viz ZD v příloze.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 7434710,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.6.2023

Místo dodání / převzetí plnění:
ČR

Pravidla pro hodnocení nabídek:

viz ZD v příloze

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz ZD v příloze

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Pokud budou některé doklady nebo dokumenty v nabídce předloženy v jiném jazyce, musí být, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce a dokladů o vzdělání v latinském jazyce, předloženy společně s překladem do českého jazyka. Překlady nemusí být úředně ověřené. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

 

Požadavky na strukturu nabídky

Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka byla strukturována následujícím způsobem:

 1. Krycí list nabídky
 2. Obsah nabídky
 3. Návrh smlouvy včetně jejích příloh
 • Nabídková cena, vyplněná tabulka
 • Přístup dodavatele k realizaci plnění VZ vč. doplněného Směrného plánu
 • Seznam členů realizačního týmu
 • Seznam poddodavatelů, jsou-li dodavateli známi
 1. Doklady k prokázání splnění kvalifikace

 2. Případné další dokumenty výše neuvedené a zadavatelem požadované

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz ZD v příloze

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Požadavek na elektronickou komunikaci: Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje NEN dostupného na https://nen.nipez.cz/profil/MMR, který je zároveň profilem zadavatele. Nabídka dodavatele může být podána pouze písemně v elektronické podobě v rámci tohoto elektronického nástroje. Veškeré úkony včetně předložení dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky, a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje NEN.Za okamžik doručení se v případě elektronického doručování považuje doručení elektronické zprávy do sféry dispozice adresáta.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz ZD v příloze

Požadavek na jednu nabídku:
viz ZD v příloze

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz ZD v příloze

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz ZD v příloze

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 6382000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Moore Advisory CZ s.r.o., IČO: 09692142, adresa: Karolinská 661/4, Praha 8, Karlín, 186 00 Praha 86, Hlavní město Praha,

  Datum podpisu smlouvy: 6. 9. 2021

Datum ukončení: 6. 9. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 3. 2021
 
Aktualizováno: 17. 9. 2021