Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Sociální podnik Chleba se solí

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12981

Název zakázky: Sociální podnik Chleba se solí

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 9. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Chleba se solí s.r.o.

Sídlo zadavatele: Lesní kolonie 245, 373 82 Včelná

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Zuzana Fuková
 • Telefon: +420736748211
 • E-mail: info@chlebasesoli.cz

IČ zadavatele: 28101693

DIČ zadavatele: CZ28101693

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Martina Dušková Bremová
 • Telefon: +420608863154
 • E-mail: bremova@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 9. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
- osobně do sídla společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností: Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice v termínech dle telefonické dohody (kontaktní tel. 602 485 277) nebo zasláním na adresu sídla společnosti pověřené výkonem zadavatelských činností: Česká vodohospodářská s.r.o., Hlinská 456/2, 370 01 České Budějovice tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka sestavy 2 ks etážových elektrických pecí s příslušenstvím, kopisťového hnětače s kapacitou 50 kg těsta, kopisťového hnětače s kapacitou 30 kg těsta, 2 ks odkládacích vozíků pro pekařské produkty se 2 ks vaků a kynutí, plošinové pekařské váhy a 2 ks dvoudvéřových lednic pro uchování pekařských produktů a zrání těst dle technické specifikace, která tvoří samostatnou přílohu zadávací dokumentace.

Veškeré pořizované zboží bude nové a nepoužité. Součástí předmětu plnění je také dodání požadovaného vybavení do místa plnění, jeho instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a veškeré další činnosti spojené s jeho užíváním.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1250000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
v co nejkratším termínu, dle nabídky dodavatele (termín dodání je předmětem hodnocení podaných nabídek)

Místo dodání / převzetí plnění:
- provoz Včelná, třída 5. května 5, 373 82 Včelná, ZUJ 545228 Včelná, NUTS CZ0311545228, okres České Budějovice aprovoz Česká 154/36, 370 01 České Budějovice, ZUJ 544256 České Budějovice, NUTS CZ0311544256, okres České Budějovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost na základě následujících kritérií:

  výše celkové nabídkové ceny bez DPH – váha 50%
  záruka za dodávku – váha 30%
  termín dodání – váha 20%

  Kritérium č. 1: Předmětem hodnocení bude výše celkové nabídkové ceny za celý rozsah předmětu plnění bez DPH

  Kritérium č. 2: Předmětem hodnocení bude délka záruční lhůty za jednotlivé části předmětu plnění.

  Kritérium č. 3: Předmětem hodnocení bude termín dodání kompletního předmětu plnění v týdnech od podpisu smlouvy.

  Podrobnosti o způsobu hodnocení nabídek včetně vzorců pro výpočet bodů v jednotlivých kritériích hodnocení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této výzvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

základní způsobilost – čestné prohlášení dle vzoru, který tvoří příloh zadávací dokumentace
profesní způsobilost – výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je zápis do takovéto evidence vyžadován jiným právním předpisem
technická kvalifikace – seznam min. 3 realizovaných dodávek obdobného charakteru, tj. dodávek zařízení pro pekařské provozy (jako např. pece, stroje a zařízení pro výrobu a zrání těst, zařízení pro uchování pekařských produktů apod.),  poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána v jednom vyhotovení v listinné podobě. Součástí nabídky budou minimálně tyto doklady:

vyplněný krycí list nabídky,
doklady, jimiž dodavatel prokazuje způsobilost a splnění kvalifikace,
doplněný návrh kupní smlouvy (jednostranně podepsaný osobou oprávněnou jedna jménem či za účastníka),
potvrzená technická specifikace (podepsaná osobou oprávněnou jedna jménem či za účastníka),
ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník výběrového řízení je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena na krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a dalších výdajů spojených s plněním veřejné zakázky (jako např. náklady na dopravu, balné, clo, kursové rozdíly, sestavení a instalace v místě dodání, zaškolení obsluhy, případné náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, správní poplatky, zabezpečení prohlášení o shodě,  elektrických zařízení a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu zakázky).

Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána v jednom vyhotovení v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce, označené nápisem: „Sociální podnik Chleba se solí“ NABÍDKA – NEOTEVÍRAT.Na obálce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele (název – obchodní jméno, identifikační číslo, bylo-li přiděleno a korespondenční adresa).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (viz krycí list nabídky).

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré požadavky zadavatele jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této výzvy. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou uvedeny v závazném návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Nabídka bude předložena v 1 vyhotovení v listinné podobě, dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): TEN ART STROJE s.r.o. sídlo: Husova 389, Příbram IV, 261 01 Příbram IČ: 07763646

  Datum podpisu smlouvy: 8. 10. 2019

Datum ukončení: 8. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 9. 2019
 
Aktualizováno: 22. 10. 2019