Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA 04: Tvorba strategických dokumentů – Plán udržitelné městské mobility

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13659

Název zakázky: SRUB - Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+ KA 04: Tvorba strategických dokumentů – Plán udržitelné městské mobility

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 10. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: město Uherský Brod

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 100 Uherský Brod 68801

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
  • Telefon: +420572805200
  • E-mail: ferdinand.kubanik@ub.cz

IČ zadavatele: 00291463

DIČ zadavatele: CZ00291463

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Petr Velecký
  • Telefon: +420572805233
  • E-mail: petr.velecky@ub.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 11. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
https://josephine.proebiz.com

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zpracování Plánu udržitelné městské mobility města Uherský Brod. Cílem zpracování plánu udržitelné mobility města Uherský Brod (dále jen SUMP) je komplexní řešení mobility ve městě ve vazbě na potřeby obyvatel města, návštěvníků a podnikatelské sféry.
Tvorba plánu udržitelné mobility města Uherský Brod bude probíhat v souladu s metodikou SUMP 2.0. Práce bude rozdělena celkem na 4 části, které budou dále členěny na další aktivity:
SUMP: 1. Přípravná fáze a analytická etapa a) Vymezení zájmového území
2. Analytická část (fáze A)

a) Aktualizace generelu dopravy města včetně dopravního modelu města b) Zpracování generelu cyklistické dopravy c) Analýza výchozích podkladů a strategických dokumentů d) Vymezení cílových skupin a hlavních aktérů v oblasti mobility e) Komunikační strategie f) Provedení analýzy územního a dopravního plánování (využití a rozmístění funkcí v území a jejich vliv na mobilitu) g) Analýza dopravního chování, prostorového rozložení cest, účely cest, dělba přepravní práce, průměrný počet cest na den/obyvatele, čas strávený cestami na obyvatele, členěno dle druhů dopravy. h) Analýza a prognóza demografie i) Analýza existujících dokumentů vztahujících se k území (studie, průzkumy, probíhající projekty, informace o životním prostředí,….) j) Analýza bezpečnosti dopravy (nehodovost, nebezpečné místa a úseky, bezpečnostní opatření,..)
k) Analýza současného stavu a nulového scénáře (predikční dopravní model s indikátory udržitelné mobility, podle kterých budou opatření l) Hluková měření na vybraných místech (10 míst ve městě – specifikováno objednatelem)

3. Návrhová část (fáze B) a) Vize mobility b) Stanovení strategických cílů z oblasti dopravy, životního prostředí a zdraví v souvislosti s vizí mobility c) Stanovení specifických cílů d) Stanovení indikátorů a kontrolních termínů ke specifickým cílům e) Návrh opatření k naplňování specifických cílů a jejich prioritizace f) Modelování scénáře s implementací navrhovaných opatření a srovnání s nulovým scénářem

4. Akční plán (fáze C) a) Stanovení priorit, rozpočtů, časových harmonogramů naplňování, stanovení možných rizik pro realizaci (technická, ekonomická,…) b) Zohlednění výsledků procesu SEA

5. Realizace, monitoring a evaluace (fáze D) a) Na základě stanovení a průběžného hodnocení: indikátorů výstupů, indikátorů dopadů, procesních indikátorů jestliže není v příloze č. 1 uvedeno jinak
 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 2000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
01.06.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Uherský Brod

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena - Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je ekonomická výhodnost, konkrétně nejnižší nabídková cena v Kč s DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Účastník je povinen v souladu s požadavky zadavatele prokázat splnění požadavků na kvalifikaci, která je předpokladem hodnocení nabídek. Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být vždy podepsáno oprávněnou osobou účastníka. Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

a) splní základní způsobilost, b) splní profesní způsobilost, c) splní technickou kvalifikaci.

ad a) Základní způsobilost Základní způsobilost prokáže účastník formou čestného prohlášení, které bude součástí jeho nabídky – analogicky dle § 74 zákona.
ad b) Profesní způsobilost Profesní způsobilost prokáže účastník, který předloží:  Výpis z obchodního rejstříku či výpisem z jiné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a to v prosté kopii  Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v prosté kopii. Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jímž odbornou způsobilost zabezpečuje, a to autorizací odpovědné osoby v oboru „Dopravní stavby“ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (Autorizační zákon), nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu činností dle návrhu smlouvy a to v prosté kopii
ad c) Technická kvalifikace 1. Pro potřeby prokázání technické kvalifikace platí následující definice pojmů: Koncepcí dopravy se rozumí dokument strategického (koncepčního) charakteru, který zahrnul všechny dostupné dopravní módy v daném městě nebo oblasti včetně širších vztahů, a to bez ohledu na formální název (označení) takového dokumentu. Výstupem takového dokumentu je souhrn doporučení projektů/opatření včetně jejich prioritizace. Koncepce dopravy obsahuje adekvátní odůvodnění založené na důkladné analýze, které odůvodňuje navržená opatření (odůvodnění nemusí být explicitně vyčleněno). Koncepce dopravy obsahuje jak textovou, tak grafickou část a jak analytickou, tak návrhovou část. Koncepce dopravy musí být v podmínkách územně samosprávných celků schválena zastupitelstvem/radou města nebo vzata na vědomí zastupitelstvem. Koncepcí dopravního módu se rozumí dokument strategického (koncepčního) charakteru, který zahrnul jeden dopravní mód včetně uvedení konsekvencí na módy jiné v daném městě nebo oblasti, včetně širších vztahů, to bez ohledu na formální název (označení) takového dokumentu. Výstupem takového dokumentu je souhrn doporučení projektů/opatření včetně jejich prioritizace. Koncepce dopravního módu obsahuje adekvátní odůvodnění založené na důkladné analýze, které odůvodňuje navržená opatření (odůvodnění nemusí být explicitně vyčleněno). Koncepce dopravního módu obsahuje jak textovou, tak grafickou část a jak analytickou, tak návrhovou část. Koncepce dopravního módu musí být v podmínkách územně samosprávných celků schválena zastupitelstvem/radou města nebo vzata na vědomí zastupitelstvem.
Splnění technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ prokáže účastník, který doloží čestné prohlášení podepsané osobou/osobami oprávněnými jednat za účastníka a to:  Seznam minimálně 3 služeb obdobného charakteru a rozsahu předmětu této zakázky za poslední 3 roky v rozsahu zpracování koncepce dopravy, nebo zpracování plánu udržitelné mobility, přičemž z toho alespoň jedna významná služba se týkala oblasti nebo města, které má nad 15 tisíc obyvatel. Ke každé předložené službě doloží účastník telefonický či e-mailový kontakt na osobu, u které je možno předložený seznam služeb ověřit .  V seznamu lze uvést pouze dokončené služby (projekty), kde bude uveden název, stručný popis, cena služby zajišťovaná dodavatelem, doba zpracování zakázky. Seznam bude obsahovat i adresu objednatele a jméno kontaktní osoby vč. telefonního čísla. Dodavatel vyjádří v seznamu souhlas, že zadavatel si může reference ověřit u objednatele zakázky, respektive dotázat se i na údaje neuvedené v referencích. Seznam bude doložen formou prohlášení a musí být podepsán osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
2.  Splnění technické kvalifikace analogicky dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží seznam členů realizačního týmu (tj. techniků nebo technických útvarů), kteří se budou podílet na zajištění plnění veřejné zakázky bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance účastníka nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Seznam musí zahrnovat minimálně 3 členy realizačního týmu, kteří splňují níže uvedené požadavky: Vedoucí týmu · vysokoškolské vzdělání v oboru doprava · minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru doprava · prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve výkonu funkce vedoucího týmu (pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že platí min. hranice počtu obyvatel 150 tisíc);

Zástupce vedoucího týmu ·vysokoškolské vzdělání v oboru doprava · minimálně 5 let prokazatelné praxe v oboru doprava · prokazatelnou praxi při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve výkonu funkce vedoucího/zástupce vedoucího týmu (pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že platí min. hranice počtu obyvatel 15 tisíc); Specialista na životní prostředí · vysokoškolské vzdělání se zaměřením na ochranu životního prostředí · minimálně 5 let prokazatelné praxe v oblasti ochrany životního prostředí · autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu činností dle návrhu smlouvy; Tento požadavek technické kvalifikace účastník prokazuje předložením seznamu členů realizačního týmu, ze kterého budou vyplývat veškeré požadavky na kvalifikaci výše. Jedna osoba může zastávat pouze jednu pozici člena realizačního týmu (účastník tedy doloží minimálně 4 různé osoby). Zadavatel analogicky v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje, aby následující významné činnosti byly plněny přímo vybraným dodavatelem, tzn. aby vybraný dodavatel realizoval následující věcně vymezenou část plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami (nikoliv prostřednictvím poddodavatelů): - vedení projektu (tj. výkon funkce vedoucího týmu a zástupce vedoucího týmu). Zadavatel dále uvádí, že je vybraný dodavatel povinen zajistit, aby se na plnění veřejné zakázky přednostně podílely osoby, kterými prokazuje splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů/specialistů).
Všechny výše uvedené doklady budou vloženy elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE.

 

 

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Pod pojmy předložení nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v elektronickém nástroji JOSEPHINE – https://josephine.proebiz.com a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka formou níže uvedených příloh:

1. krycí list nabídky 2. rozpis ceny 3. doklady prokazující splnění způsobilosti a kvalifikace 4. vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo 5. čestné prohlášení o bezdlužnosti 10.2 Forma zpracování nabídky Nabídka bude:  vložena do elektronického nástroje v českém jazyce, v jednom vyhotovení a bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Nabídka i veškeré doklady musí být vypracovány kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Nabídka ani žádný doklad nesmí obsahovat opravy ani přepisy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

2. rozpis ceny

V souladu s požadavkem elektronické komunikace bude cena do systému vložena formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní elektronického nástroje JOSEPHINE – https://josephine.proebiz.com. Konkrétně, účastník vyplní elektronický formulář ve sloupci „Jednotková cena s DPH – Kritérium hodnocení (CZK)“ a do sousedního sloupce označeného textem „Vyplnit DPH“ uvedeno hodnotu sazby DPH uvedenou v %. Cena uvedená ve sloupci „Kritérium hodnocení“ bude cenou určenou pro hodnocení nabídek. Vyplněná Příloha č. 1 – Krycí list tak bude obsahovat identickou cenovou nabídku jako elektronický formulář, v případě neshody však bude mít přednost nabídka uvedená v elektronickém formuláři.

 

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce, položky vyjádřené v penězích budou uvedeny zásadně a pouze v Kč. Nabídka bude:  vložena do elektronického nástroje v českém jazyce, v jednom vyhotovení a bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Nabídka bude podána pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE, který je umístěný na webové adrese https://josephine.proebiz.com

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek pouze elektronickou formou prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE. Zadavatel zodpoví na vysvětlení zadávací dokumentace do 2 pracovních dnů od přijetí žádosti elektronickou formou. V případě, že zadavatel posoudí vysvětlení k zadávacím podmínkám jako složité, může prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, které není doručeno včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet stanovenou lhůtu.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Text této výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentaci si mohou účastníci stáhnout na portálu www.esfcr.cz a také na webových stránkách města Uherský Brod (profil zadavatele https://profily.proebiz.com/profile/00291463 - http://zakazky.ub.cz). Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí zveřejněním na portálu www.esfcr.cz a také na profilu zadavatele (profil zadavatele https://profily.proebiz.com/profile/00291463  - http://zakazky.ub.cz ).

Zadávací řízení se řídí:
Pravidly pro zadávání zakázek v rámci Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost č. 13 a se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – Vnitřní předpis organizace č. 5/2019 schválený usnesením č. 727/R25/19 Rady města Uherský Brod ze dne 26.08.2019, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 10. 2020
 
Aktualizováno: 25. 11. 2020