Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Strategické rozvojové dokumenty:1. část: Strategický rozvojový dokument Rozvoj Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12340

Název zakázky: Strategické rozvojové dokumenty:1. část: Strategický rozvojový dokument Rozvoj Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 6. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Milevsko

Sídlo zadavatele: Milevsko 1, nám. E. Beneše 420, PSČ 399 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Ivan Radosta, starosta města
 • Telefon: +420602384405
 • E-mail: ivan.radosta@mesto-milevsko.cz

IČ zadavatele: 00249831

DIČ zadavatele: CZ00249831

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Vít Král, vedoucí OSŽM
 • Telefon: +420775292951
 • E-mail: kral@zivemilevsko.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 7. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, PSČ 399 01 Milevsko 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo ZZVZ. Postup tohoto zadávacího řízení je upraven dokumentem OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST. Účelem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnější nabídky, která bude vybrána podle kritérií stanovených v této zadávací dokumentaci.

Zadavatel realizuje projekt „Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region”, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007341, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (Výzva č. 058 pro územní samosprávné celky).

Vzhledem k rozmanitosti předmětu veřejné zakázky se zadavatel rozhodl rozdělit a zadat tuto zakázku do 4 samostatných částí:

1. část: Strategický rozvojový dokument Rozvoj Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region

2. část: Strategie rozvoje podnikatelského parku Milevsko současně se strategií podpory malého a středního podnikání v Milevsku a strategie inkubačního a akceleračního programu v Milevsku – tato část zakázky bude zadávána v samostatné výzvě

3. část: Strategie rozvoje dopravy a veřejného prostoru – tato část zakázky bude zadávána v samostatné výzvě

4. část: Strategie rozvoje eCulture, sportu a cestovního ruchu – tato část zakázky bude zadávána v samostatné výzvě

Vymezení předmětu plnění části 1:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování strategického rozvojového dokumentu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko, který bude definovat dlouhodobé cíle města.

Podrobný popis a specifikace předmětu zakázky pro tuto část je uveden jako Bližší specifikace předmětu plnění zakázky - viz Příloha č. 6 této Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 374250,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
plnění bude ukončeno předáním jednotlivých částí v termínech nejpozději do: 4.2.anávrh dotazníku včetně návrhu seznamu dotazovaných subjektů dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy nejpozději do 3 týdnů od podpisu této smlouvy; 4.2.bčásti díla specifikované v kapitole č. 1 Analytická přílohy č. 1 této smlouvy (včetně Identifikace pilířů provádění návazných strategií a SWOT analýzy) nejpozději do 3 měsíců od podpisu této smlouvy; 4.2.cčásti díla specifikované v kapitole č. 2 Strategická část (návrhová) vč. stanovení finanční náročnosti přílohy č. 1 této smlouvy nejpozději do 5 měsíců od podpisu této smlouvy. 4.2.c4.2.dčásti díla specifikované v kapitole č. 3 Implementační část přílohy č. 1 této smlouvy nejpozději do 5 měsíců od podpisu této smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 1

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Kritéria hodnocení
  Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu je ekonomická výhodnost nabídky. Pro stanovení ekonomické výhodnosti bude zadavatel posuzovat předložené nabídky dle následujících hodnotících kritérií:

  Hodnotící kritérium číslo 1.

  Celková nabídková cena za zpracování Strategický rozvojový dokument Rozvoj Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region

  Váha 60 %

  Povaha Klesající

  Hodnotící kritérium číslo 2.

  Kvalita nabízeného řešení.

  Váha 40 %

  Rostoucí

   
  Způsob hodnocení

  Pro multikriteriální vyhodnocení pořadí účastníků výběrového řízení budou použity následující vzorce:

  Ad kritérium č. 1 - Celková nabídková cena

  V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za plnění předmětu smlouvy. Nabídková cena bude zpracovaná dle pokynů uvedených v článku 10 této ZD.

  Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za kompletní realizaci veřejné zakázky v KČ bez DPH, dle následujícího vzorce:

  Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria hodnocení. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla.

  Ad kritérium č. 2 - Kvalita nabízeného řešení

  V rámci tohoto kritéria bude hodnocen dodavatelem předložený dokument „Kompletní a detailní specifikace nabízených služeb”

  Dodavatel do nabídky vloží jím navrženou kompletní a detailní specifikaci návrhu plnění veřejné zakázky v maximálním rozsahu 5 normostran. V návrhu řešení bude uvedena specifikace řešení jednotlivých okruhů problémů stanovených v předmětu plnění veřejné zakázky. Bude hodnocena konkrétnost a komplexnost předloženého řešení zakázky, logická provázanost jednotlivých částí řešení a exaktnost celkového zpracování, stejně tak jako míra součinnosti se zadavatelem a odborná úroveň a schopnost dodavatele řešit jednotlivé odborné oblasti. Z popisu musí vyplynout, že dodavatel nabízí plnění, které je plně v souladu s požadavky zadavatele, má jasnou představu o řešení jednotlivých aktivit a úkolů i dostatečné zkušenosti pro řešení zakázky.

  Dokument musí obsahovat takové informace, aby bylo možné provést hodnocení nabídek. Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejzřetelněji vyniká odbornou znalostí dodavatele řešit dané odborné téma, u které půjde konstatovat, že pracovní postupy nejlépe vyhovují naplnění účelu zakázky s cílem dosáhnout nejlepšího výsledku řešení, s nejlogičtějším rozdělením jednotlivých fází a dílčích aktivit, u které jednotlivé práce představují ucelený systém na sebe navazujících fází. Z navržené specifikace řešení plnění veřejné zakázky musí vyplynout prokazatelná znalost tématu a schopnosti řešitelského týmu dodavatele řešit veřejnou zakázku.

  Nejlepší dodavatel získá 100 bodů, ostatním nabídkám bude udělen takový počet bodů, který odpovídá míře naplnění těchto požadavků v porovnání s nejlépe hodnocenou nabídkou. Každý člen komise přidělí dodavateli body dle bodovací stupnice a zdůvodní své hodnocení

  Získané body budou sečteny a následně vyhodnoceny dle váhy kritéria.

  V případě, že nejvhodnější nabídka = nabídka, která získá nejvyšší počet bodu v hodnocení (povaha rostoucí).

  Přepočítané hodnoty obou kritérií se sečtou a stanoví se pořadí s tím, že nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní ZPŮSOBILOST

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů podepsaným čestným prohlášením. Vzorové čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti poskytuje zadavatel v Příloze č. 2 této ZD.

 • Profesní ZPŮSOBILOST

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce doložil:

Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího jak 90 dnů k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tzn. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

 • Technická KVALIFIKACE

1. Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace doložením přehledu složení řešitelského týmu, kterými jsou odborníci, kteří se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky. V tomto přehledu musí být uvedeny osoby splňující minimálně níže uvedené požadavky:

•             Z předloženého seznamu členů řešitelského týmu, strukturovaných životopisů a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci musí vyplývat, že dodavatel má k dispozici pro plnění veřejné zakázky celkem alespoň pět (5) osob, a to:

–minimálně jednu (1) osobu na pozici „Vedoucí projektu“ splňující následující požadavky:

řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (Mgr. Ing.);
zkušenost minimálně patnáct (15) let praxe v řízení projektů pro samosprávy;

–minimálně jednu (4) osoby na pozici „Projektového manažera“ splňující následující požadavky:

řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (Mgr. Ing.);
zkušenost minimálně pět (5) let praxe v projektech pro modernizaci samospráv.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením:

-jmenného seznamu řešitelského týmu včetně uvedení jejich pozice v týmu (originál)

-profesních životopisů všech členů řešitelského týmu s uvedením požadované praxe (prostá kopie)

-dokladů prokazujících příslušné vzdělání členů týmu (prostá kopie).

Zadavatel požaduje, aby se osoby, které účastník uvede do seznamu řešitelského týmu, skutečně podíleli na realizaci předmětu veřejné zakázky v rozsahu své odbornosti. Nahrazení těchto osob lze pouze s přechozím souhlasem zadavatele, přičemž nový člen řešitelského týmu musí splňovat stejnou odbornou způsobilost jako člen původní.

Řešitelský tým pro prokázání kvalifikace bude uveden v Příloze 4 této ZD.

2. Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu minimálně dvou (2) obdobných realizovaných služeb v posledních 3 letech, každou minimálně za 180.000,- Kč bez DPH (nebo ekvivalent v jiné měně).

Obdobnými službami má zadavatel na mysli vypracování strategie rozvoje Smart city pro samosprávu města/obce s minimálním počtem 7.000 obyvatel.

Seznam významných služeb, ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění všech výše uvedených požadavků na minimální úroveň kritéria. Seznam bude zpracovaný dle vzoru, který zadavatel poskytuje v Příloze č. 5 této ZD

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění 1. části zakázky, včetně všech souvisejících činností a nákladů nezbytných k plnění zakázky. Tato cena bude stanovena jako nejvýše přípustná. Její překročení bude mít za následek vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná pro uzavření smlouvy
a platná po celou dobu realizace.

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH (viz Příloha č. 1 - Krycí list nabídky).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je dodavatel povinen stanovit jako celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky, a to v členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč a cena v Kč s DPH. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají vždy v řádně uzavřené obálce, kterou zadavatel doporučuje na všech uzavřeních opatřit přelepením. Všechna přelepení doporučuje zadavatel opatřit razítkem nebo podpisem dodavatele nebo podpisem osoby oprávněné jednat za dodavatele. Dále musí být obálka označena názvem zadávacího řízení, názvem dílčí části a adresou, na níž je možno zaslat oznámení zadavatele dodavatele. Zadavatel doporučuje označit obálku nápisem:“NEOTVÍRAT - Strategický rozvojový dokumenty: 1. část: Strategický rozvojový dokument Rozvoj Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region”.Doručené nabídky zadavatel zaeviduje a přidělí jim pořadová čísla dle data a času doručení.K nabídkám doručeným po této lhůtě zadavatel nebude přihlížet.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz. přiložená ZD.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 250000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): M.C. TRITON, spol. s r.o., Evropská 846/176a, Praha 6, 49622005

  Datum podpisu smlouvy: 22. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 6. 2018
 
Aktualizováno: 4. 9. 2018