Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Svařovací kurzy

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13343

Název zakázky: Svařovací kurzy

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 2. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ELFE, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Chářovská 920/120, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: ing. Roman Halaška
  • Telefon: +420554689011
  • E-mail: elfe@elfe.cz

IČ zadavatele: 47973293

DIČ zadavatele: CZ47973293

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: APC Consulting s.r.o. Přerov I – Město, Příční 861/4, PSČ 750 02
  • Telefon: +420602754288
  • E-mail: info@apcconsult.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 3. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
ELFE, s.r.o. Chářovská 920/120, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zajištění vzdělávací aktivity pro vybrané zaměstnance společnosti ELFE, s.r.o.  Jedná se o odborné technické vzdělávání v oblasti svařování, které je rozšiřující vzdělávání (povinná kvalifikace) a které dále rozvine aktuální znalosti a dovednosti účastníků vzdělávací aktivity.

Cílem vzdělávací aktivity je získat odborné znalosti a dovednosti v oblasti svařování, které se využívají ve výrobě.

Popis svářečských kurzů:

ZK 135 1.1  - délka kurzu 80 hodin, z toho 20 hod. teorie a 55 hod. praxe + 5 hod. závěrečná zkouška

Základní kurz obloukového svařování nelegovaných ocelí tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG) dle ČSN 05 0705

 Délka jedné hodiny je 60 minut, kurz bude organizován v maximálním rozsahu 8 hodin denně

Předpokládaný počet účastníků kurzu: 1

ZK 135 8 - délka kurzu 80 hodin, z toho 20  hod. teorie a 55 hod. praxe + 5 hod. závěrečná zkouška

Základní kurz obloukového Svařování korozivzdorných austenitických ocelí tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG) dle ČSN O5 0705

Délka jedné hodiny je 60 minut, kurz bude organizován v maximálním rozsahu 8 hodin denně

Předpokládaný počet účastníků kurzu: 1

ZK 141 1.1 - délka kurzu 80 hodin, z toho 20  hod. teorie a 55 hod. praxe + 5 hod. závěrečná zkouška

Základní kurz obloukového Svařování nelegovaných ocelí netavící se elektrodou v inertním plynu (TIG) dle ČSN 05 0705

Délka jedné hodiny je 60 minut, kurz bude organizován v maximálním rozsahu 8 hodin denně

Předpokládaný počet účastníků kurzu: 1

 ZK 141 8 - délka kurzu 80 hodin, z toho 20  hod. teorie a 55 hod. praxe + 5 hod. závěrečná zkouška

Základní kurz obloukového svařování korozivzdorných austenitických ocelí netavící se elektrodou v inertním plynu (TIG) dle ČSN 05 0705

Délka jedné hodiny je 60 minut, kurz bude organizován v maximálním rozsahu 8 hodin denně

Předpokládaný počet účastníků kurzu: 1

 ZK 311 1.1 - délka kurzu 80 hodin, z toho 20 hod. teorie a 55 hod. praxe + 5 hod. závěrečná zkouška

Základní kurz svařování kyslíko-acetylenovým plamenem dle ČSN 05 0705

Délka jedné hodiny je 60 minut, kurz bude organizován v maximálním rozsahu 8 hodin denně

Předpokládaný počet účastníků kurzu: 1

ZP 81 - 2 1.1 (ZP 311-2 1.1) - délka kurzu 25 hodin, z toho 10 hod. teorie a 10 hod. praxe + 5 hod. závěrečná zkouška

Kurz zaškolení pro řezání a drážkování ocelí kyslíkem dle ČSN 05 0705

Délka jedné hodiny je 60 minut, kurz bude organizován v maximálním rozsahu 8 hodin denně

Předpokládaný počet účastníků kurzu: 15

 

ZP 83 - 2 1.1 (ZP 15-2 1.1) - délka kurzu 25 hodin, z toho 10 hod. teorie a 10 hod. praxe + 5 hod. závěrečná zkouška

Kurzy zaškolení pro řezání nelegovaných ocelí plazmou dle ČSN 05 0705

Délka jedné hodiny je 60 minut, kurz bude organizován v maximálním rozsahu 8 hodin denně

Předpokládaný počet účastníků kurzu: 4

 

ČSN EN ISO 9606-1 - délka kurzu 20 hodin, z toho 5 hod. teorie a 10 hod. praxe + 5 hod. závěrečná zkouška

Kurzy svařování ocelí zakončené evropskou zkouškou dle mezinárodní normy

Délka jedné hodiny je 60 minut, kurz bude organizován v maximálním rozsahu 8 hodin denně

Předpokládaný počet účastníků kurzu: 40

 

EN ISO 14732 - délka zkoušky 10 hodin, z toho 5 hod. teorie a 4 praxe + 1 hod. závěrečná zkouška

Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů

Délka jedné hodiny je 60 minut, kurz bude organizován v maximálním rozsahu 8 hodin denně

Předpokládaný počet účastníků kurzu: 2

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 363000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od podpisu smlouvy do 31. 12. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Školicí středisko dodavatele – Krnov a okolí v dojezdové vzdálenosti max. 30 km od Krnova

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH. Hodnocena bude celková cena za předmět plnění.

Nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení budou seřazeny vzestupně od nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH po nejvyšší celkovou nabídkovou cenu bez DPH

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH uvedená ve smlouvě.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje splnění kvalifikace účastníka výběrového řízení.

Způsobilým pro splnění zakázky je dodavatel, který:

a)splní podmínky základní způsobilosti

b)splní profesní způsobilost a

c)splní kritéria technické kvalifikace

 

Základní způsobilost

a)  účastník výběrového řízení (a v případě právnické osoby i každý člen statutárního orgánu) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového  řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený viz níže nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

     Trestným činem pro účely prokázání splnění základní způsobilosti  se rozumí:

            - trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti
         na organizované zločinecké skupině,
       - trestný čin obchodování s lidmi,
       - tyto trestné činy proti majetku:
                   1. podvod,
                   2. úvěrový podvod,
                   3. dotační podvod,
                   4. podílnictví,
                   5. podílnictví z nedbalosti,
                   6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
                   7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.
       - tyto trestné činy hospodářské:
                   1. zneužití informací a postavení v obchodním styku,
                   2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
                   3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
                   4. pletichy při veřejné dražbě,
                   5. poškození finančních zájmů Evropské unie.
       - trestné činy obecně nebezpečné,
       - trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
       - tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:
                   1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
                   2. trestné činy úředních osob,
                   3. úplatkářství,
                   4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

b)  účastník výběrového  řízení nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani,

c)  účastník výběrového řízení nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)  účastník výběrového řízení nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)  účastník výběrového řízení není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Účastník výběrového řízení prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 4.

 

Profesní způsobilost

 

a) dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – výpis ze živnostenského rejstříku pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti nebo obor činnosti Výchova a vzdělávání dospělých. V případě, že dodavatel nebude z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit zadavatelem požadovaný doklad, může předložit doklad rovnocenný, zejm. v případě, kdy oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky je možné prokázat dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění pro jinou činnost, než kterou výše stanovil zadavatel;

c) dodavatel předloží platnou akreditaci Svářečské školy

Technická kvalifikace

a) dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných služeb poskytnutých (tj. realizovaných a dokončených) za poslední tři roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů. Významnou službou se rozumí služba, jejímž předmětem je realizace vzdělávacích kurzů poskytnutých dodavatelem v oblasti, která je totožného nebo obdobného charakteru jako je předmět této zakázky, tj. realizace svářečských kurzů. Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že dodavatel proškolil za poslední tři roky před zahájením výběrového řízení v souhrnu všech významných služeb minimálně 30 osob v oblasti kurzů svařování. Seznam bude předložen ve formě čestného prohlášení a podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení;

b) dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu lektorů, kteří se budou podílet na plnění zakázky. V tomto seznamu musí být uvedeny min. 2 osoby, kdy každá osoba  splňuje níže uvedené požadavky: min. 10 proškolených osob ve vzdělávání v oboru dle předmětu zakázky (tj. vzdělávání týkající se kurzů svařování). Seznam bude předložen ve formě čestného prohlášení a podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení.

Forma prokázání splnění kvalifikace

Veškeré požadované doklady budou předloženy v prostých kopiích. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti bude předloženo v originále.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.    

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).  

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje podat nabídku v jednom písemném listinném vyhotovení a rovněž v elektronické podobě na CD-ROM (kompletní naskenovaná nabídka ve formátu pdf, soubory na datovém nosiči doporučujeme o velikosti max. 2MB, větší soubory doporučujeme rozdělit do více samostatných souborů.)  Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a v uzavřené obálce zabezpečené proti otevření (opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvu, razítkem) s uvedením výzvy „Neotevírat“.  Na obálce musí být uveden název zakázky a také adresa dodavatele.

Nabídka musí obsahovat datum a bude podepsána oprávněnou osobou jednat za účastníka výběrového řízení (tj. statutární zástupce účastníka nebo osoba pověřená plnu mocí vystavenou statutárním orgánem).

Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení, aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky a aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Účastník výběrového řízení v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem výběrového řízení a zadavatelem.

Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce nebo ve slovenském jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka (prostý pracovní překlad).

Zadavatel doporučuje předložení nabídky v následující struktuře:

1. krycí list nabídky;

2. doklady prokazující splnění základní způsobilosti;

3. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;

4. doklady prokazující splnění technické kvalifikace;

5. návrh smlouvy na realizaci vzdělávacích aktivit podepsaný oprávněnou osobou (statutární orgán nebo osoba statutárním orgánem zmocněná v souladu se způsobem zastupování dodavatele) včetně předepsaných příloh;

6. doklady o poddodavatelích;

7. CD-ROM

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník výběrového řízení stanoví nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou celkovou cenu za předmět zakázky v souladu s touto výzvou, a to absolutní částkou v Kč. 

Nabídková cena bude uvedena ve smlouvě a v krycím listu v Kč v tomto členění: celková nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH.

Účastník jako součást nabídky předloží přílohu č. 5 Tabulka nabídkové ceny, kde uvede cenu za jednotlivé kurzy v členění pro každý kurz: cena kurzu za 1 účastníka  v Kč bez DPH, cena kurzu za 1 účastníka v Kč vč. DPH, cena kurzů celkem v Kč bez DPH, cena kurzů celkem v Kč vč. DPH.

Není-li účastník plátce DPH, potom tuto daň nevyčíslí a informaci, že není plátcem DPH uvede v nabídce

Součástí nabídkové ceny budou veškeré další činnosti související s realizací zakázky.

Ocenění zakázky je třeba provést pro uvedený rozsah služeb, požadované kvalitativní parametry a dobu a místo plnění.

Účastník je povinen do ceny promítnout veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci zakázky očekávat. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky.

 

Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Osobou oprávněnou jednat za dodavatele se rozumí osoba jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Adresa pro doručování žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek:APC Consulting s.r.o., Příční 861/4, 750 02 Přerov, e-mail: info@apcconsult.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební a obchodní podmínky jsou uvedeny v př. č. 2 – Smlouva na realizaci vzdělávacích aktivit.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Pokud dodavatel předpokládá plnit zakázku nebo její část prostřednictvím poddodavatele/-ů požaduje zadavatel, aby účastník výběrového řízení v nabídce určil části zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi výběrového řízení známi a uvedl, kterou část zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pro uvedení poddodavatelů dodavatel použije formulář uvedený v př. č. 3.  V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat poddodavateli žádnou část zakázky, předloží o tom ve své nabídce čestné prohlášení. Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících dodavateli z uzavřené smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni v předloženém seznamu poddodavatelů a kteří se následně zapojí do plnění zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění zakázky poddodavatelem.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 2. 2020
 
Aktualizováno: 3. 4. 2020