Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření strategického dokumentu „Chytré Hranice bez hranic“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12422

Název zakázky: Vytvoření strategického dokumentu „Chytré Hranice bez hranic“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 7. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Hranice

Sídlo zadavatele: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jiří Kudláček
 • Telefon: +420602514379
 • E-mail: starosta@mesto-hranice.cz

IČ zadavatele: 00301311

DIČ zadavatele: CZ00301311

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Danuše Strnadová
 • Telefon: +420778888591
 • E-mail: dstrnadova@mesto-hranice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 14. 8. 2018 13:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice. Přijímacím místem je Podatelna II umístěná v kanceláři č. 122. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky. Provozní doba podatelny: Pondělí 7:00 – 17:00 Úterý 7:00 – 15:00 Středa 7:00 – 17:00 Čtvrtek 7:00 – 15:00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je vytvoření strategického dokumentu nazvaného „Chytré Hranice bez hranic“. Tento strategický dokument pomůže zlepšit stávající systém plánování a rozvoje území města, a to prostřednictvím optimalizace procesů a postupů využívaných místní samosprávou, posílením a koordinací strategického plánování rozvoje a zvýšením efektivity a transparentnosti fungování tohoto procesu. Strategický dokument bude zpracován v rámci modelu široké spolupráce a komunikace mezi všemi aktéry rozvoje území města (veřejná správa, podnikatelé, neziskový sektor, občané aj.). Dokument bude analyzovat podmínky a definovat přístup města Hranice k rozvoji svého území s využitím konceptu Smart City v jeho širším vymezení (kdy moderní technologie ve spojení s lidským a sociálním kapitálem a širší hospodářskou politikou státu dokáží úspěšně působit na rozvoj města a jeho fungování). 

Hlavní oblasti konceptu Smart City pro město Hranice, na které se strategický dokument zaměří, jsou:

SMART Economy – Chytrá turistika
SMART Economy – Chytré podnikání
SMART Governance – Datové centrum a infocentrum 
SMART Governance – e-Government
SMART Environment – Optimalizace řízení a údržby veřejných budov
SMART Environment – Energetika
SMART Environment – Životní prostředí
SMART People – Zapojeníškol do rozvoje města, Přímá účast občanů na rozhodování

Do konceptu Smart City pro město Hranice spadá také oblast SMART Mobility, tato oblast však bude řešena samostatně v rámci připravovaného Plánu udržitelné městské mobility. Strategický dokument „Chytré Hranice bez hranic“ se tak této oblasti dotkne jen okrajově, zejména tam, kde bude přesah do dalších tematických oblastí (např. SMART Governance apod.).

Zapojení širokého spektra místních aktérů rozvoje do přípravy strategického dokumentu "Chytré Hranice bez hranic" je naprosto zásadním prvkem, který je plně v souladu s teoretickými aspekty konceptu Smart City a požadavky na zapojení místní komunity do plánování rozvoje území města.

Pracovní skupiny, které k jednotlivým oblastem vzniknou, budou vždy personálně obsazeny tak, aby bylo zajištěno různorodé a rovnoměrné zastoupení všech skupin aktérů místního rozvoje, ale i odbornost členů těchto skupin dle výše definovaných témat. Jednání pracovních skupin bude probíhat za účasti zástupců zpracovatele strategického dokumentu a za účasti odborného garanta projektu, kteří budou usměrňovat a moderovat průběh jejich jednání. Předpokládá se realizace alespoň jednoho jednání každé pracovní skupiny v rámci každé jednotlivé etapy zakázky (dodavatel obdrží zápisy z pracovních skupin). Etapy (části) zakázky, včetně termínů předání jednotlivých částí zakázky, jsou definovány v návrhu smlouvy.

Zapojení širší veřejnosti (občanů města) do zpracování strategického dokumentu bude zajištěno využitím vhodné kombinace komunikačních a partnerských metod (např. veřejné debaty, ankety, komunikace pomocí sociálních sítí). Je plánovaná metoda komunitního plánování s veřejným projednáním a workshop / kulatý stůl pro vybrané stakeholdery (vedení města, vedoucí odborů a zaměstnanci MěÚ Hranice, významní zaměstnavatelé ve městě) v návrhové části strategického dokumentu (v délce alespoň 3 hodiny).

Struktura strategického dokumentu "Chytré Hranice bez hranic" bude splňovat veškeré požadavky obecně kladené teorií i praxí na tento typ dokumentů s tím, že v případě vhodnosti bude využito také nových přístupů ke zpracování strategických dokumentů v kontextu přístupu Smart City (s možným využitím příkladů dobré praxe v této tematické oblasti). Rámcově tak strategický dokument „Chytré Hranice bez hranic“ bude obsahovat tyto části:

Úvod – informace o důvodech pro zpracování strategického dokumentu, metodologie přípravy, informace o subjektech zapojených do přípravy
Analytická část – analýza stávajícího stavu vzhledem k zaměření projektu, analýza cílových skupin, vnitřního a vnějšího prostředí; SWOT analýza jako syntetické shrnutí hlavních závěrů analytické části – celková SWOT analýza města a dílčí SWOT analýzy pro hlavní oblasti konceptu Smart City pro město Hranice
Návrhová část – definování vize, cílů v jednotlivých oblastech Smart City a opatření vedoucí k jejich naplnění (cíle budou definovány dle pravidla SMART - Specifické, Měřitelné, Akceptovatelné, Reálné, Termínované); akční plán aktivit (akční program); součástí návrhové části bude také kategorizace navržených opatření vzhledem k jejich přínosům při plnění cílů; definování způsobu ověření, zda se cílů dosahuje včetně definice jejich omezení; návrh metodiky na měření chytrosti města včetně seznamu kvantifikovaných indikátorů
Návrh systému implementace – metodika implementace strategického dokumentu,  včetně grafického vyjádření pro komunikaci cílovým skupinám; seznam možností financování opatření pro Smart City
Marketingový plán komunikace a participace – bude uveden výčet efektivních nástrojů komunikace a participace pro zapojení všech významných cílových skupin v Hranicích a návrh rozpočtu na komunikační aktivity a opatření dle dostupných zdrojů města

Požadovaný celkový rozsah strategického dokumentu je minimálně 80 stran A4 (bez příloh). Pro veřejnost bude vytvořena zkrácená verze strategického dokumentu v rozsahu max. 30 stran A4 publikovaná na webových stránkách města.

Výsledný strategický dokument bude prezentován dodavatelem řídícím orgánům města (rada/zastupitelstvo města).

Další práva a povinnosti plnění zakázky vyplývají ze závazného návrhu smlouvy, která je přílohou této výzvy. Návrh smlouvy je pro účastníka závazný, zadavatel její změnu nepřipouští. Účastník do této smlouvy pouze doplní své identifikační údaje a nabídkovou cenu (žlutě vyznačené části smlouvy).

Předmětem zakázky je vytvoření strategického dokumentu nazvaného „Chytré Hranice bez hranic“. Tento strategický dokument pomůže zlepšit stávající systém plánování a rozvoje území města, a to prostřednictvím optimalizace procesů a postupů využívaných místní samosprávou, posílením a koordinací strategického plánování rozvoje a zvýšením efektivity a transparentnosti fungování tohoto procesu. Strategický dokument bude zpracován v rámci modelu široké spolupráce a komunikace mezi všemi aktéry rozvoje území města (veřejná správa, podnikatelé, neziskový sektor, občané aj.). Dokument bude analyzovat podmínky a definovat přístup města Hranice k rozvoji svého území s využitím konceptu Smart City v jeho širším vymezení (kdy moderní technologie ve spojení s lidským a sociálním kapitálem a širší hospodářskou politikou státu dokáží úspěšně působit na rozvoj města a jeho fungování). 

Hlavní oblasti konceptu Smart City pro město Hranice, na které se strategický dokument zaměří, jsou:

SMART Economy – Chytrá turistika
SMART Economy – Chytré podnikání
SMART Governance – Datové centrum a infocentrum 
SMART Governance – e-Government
SMART Environment – Optimalizace řízení a údržby veřejných budov
SMART Environment – Energetika
SMART Environment – Životní prostředí
SMART People – Zapojeníškol do rozvoje města, Přímá účast občanů na rozhodování

Do konceptu Smart City pro město Hranice spadá také oblast SMART Mobility, tato oblast však bude řešena samostatně v rámci připravovaného Plánu udržitelné městské mobility. Strategický dokument „Chytré Hranice bez hranic“ se tak této oblasti dotkne jen okrajově, zejména tam, kde bude přesah do dalších tematických oblastí (např. SMART Governance apod.).

Zapojení širokého spektra místních aktérů rozvoje do přípravy strategického dokumentu "Chytré Hranice bez hranic" je naprosto zásadním prvkem, který je plně v souladu s teoretickými aspekty konceptu Smart City a požadavky na zapojení místní komunity do plánování rozvoje území města.

Pracovní skupiny, které k jednotlivým oblastem vzniknou, budou vždy personálně obsazeny tak, aby bylo zajištěno různorodé a rovnoměrné zastoupení všech skupin aktérů místního rozvoje, ale i odbornost členů těchto skupin dle výše definovaných témat. Jednání pracovních skupin bude probíhat za účasti zástupců zpracovatele strategického dokumentu a za účasti odborného garanta projektu, kteří budou usměrňovat a moderovat průběh jejich jednání. Předpokládá se realizace alespoň jednoho jednání každé pracovní skupiny v rámci každé jednotlivé etapy zakázky (dodavatel obdrží zápisy z pracovních skupin). Etapy (části) zakázky, včetně termínů předání jednotlivých částí zakázky, jsou definovány v návrhu smlouvy.

Zapojení širší veřejnosti (občanů města) do zpracování strategického dokumentu bude zajištěno využitím vhodné kombinace komunikačních a partnerských metod (např. veřejné debaty, ankety, komunikace pomocí sociálních sítí). Je plánovaná metoda komunitního plánování s veřejným projednáním a workshop / kulatý stůl pro vybrané stakeholdery (vedení města, vedoucí odborů a zaměstnanci MěÚ Hranice, významní zaměstnavatelé ve městě) v návrhové části strategického dokumentu (v délce alespoň 3 hodiny).

Struktura strategického dokumentu "Chytré Hranice bez hranic" bude splňovat veškeré požadavky obecně kladené teorií i praxí na tento typ dokumentů s tím, že v případě vhodnosti bude využito také nových přístupů ke zpracování strategických dokumentů v kontextu přístupu Smart City (s možným využitím příkladů dobré praxe v této tematické oblasti). Rámcově tak strategický dokument „Chytré Hranice bez hranic“ bude obsahovat tyto části:

Úvod – informace o důvodech pro zpracování strategického dokumentu, metodologie přípravy, informace o subjektech zapojených do přípravy
Analytická část – analýza stávajícího stavu vzhledem k zaměření projektu, analýza cílových skupin, vnitřního a vnějšího prostředí; SWOT analýza jako syntetické shrnutí hlavních závěrů analytické části – celková SWOT analýza města a dílčí SWOT analýzy pro hlavní oblasti konceptu Smart City pro město Hranice
Návrhová část – definování vize, cílů v jednotlivých oblastech Smart City a opatření vedoucí k jejich naplnění (cíle budou definovány dle pravidla SMART - Specifické, Měřitelné, Akceptovatelné, Reálné, Termínované); akční plán aktivit (akční program); součástí návrhové části bude také kategorizace navržených opatření vzhledem k jejich přínosům při plnění cílů; definování způsobu ověření, zda se cílů dosahuje včetně definice jejich omezení; návrh metodiky na měření chytrosti města včetně seznamu kvantifikovaných indikátorů
Návrh systému implementace – metodika implementace strategického dokumentu,  včetně grafického vyjádření pro komunikaci cílovým skupinám; seznam možností financování opatření pro Smart City
Marketingový plán komunikace a participace – bude uveden výčet efektivních nástrojů komunikace a participace pro zapojení všech významných cílových skupin v Hranicích a návrh rozpočtu na komunikační aktivity a opatření dle dostupných zdrojů města

Požadovaný celkový rozsah strategického dokumentu je minimálně 80 stran A4 (bez příloh). Pro veřejnost bude vytvořena zkrácená verze strategického dokumentu v rozsahu max. 30 stran A4 publikovaná na webových stránkách města.

Výsledný strategický dokument bude prezentován dodavatelem řídícím orgánům města (rada/zastupitelstvo města).

Další práva a povinnosti plnění zakázky vyplývají ze závazného návrhu smlouvy, která je přílohou této výzvy. Návrh smlouvy je pro účastníka závazný, zadavatel její změnu nepřipouští. Účastník do této smlouvy pouze doplní své identifikační údaje a nabídkovou cenu (žlutě vyznačené části smlouvy).

Předmětem zakázky je vytvoření strategického dokumentu nazvaného „Chytré Hranice bez hranic“. Tento strategický dokument pomůže zlepšit stávající systém plánování a rozvoje území města, a to prostřednictvím optimalizace procesů a postupů využívaných místní samosprávou, posílením a koordinací strategického plánování rozvoje a zvýšením efektivity a transparentnosti fungování tohoto procesu. Strategický dokument bude zpracován v rámci modelu široké spolupráce a komunikace mezi všemi aktéry rozvoje území města (veřejná správa, podnikatelé, neziskový sektor, občané aj.). Dokument bude analyzovat podmínky a definovat přístup města Hranice k rozvoji svého území s využitím konceptu Smart City v jeho širším vymezení (kdy moderní technologie ve spojení s lidským a sociálním kapitálem a širší hospodářskou politikou státu dokáží úspěšně působit na rozvoj města a jeho fungování). 

Hlavní oblasti konceptu Smart City pro město Hranice, na které se strategický dokument zaměří, jsou:

SMART Economy – Chytrá turistika
SMART Economy – Chytré podnikání
SMART Governance – Datové centrum a infocentrum 
SMART Governance – e-Government
SMART Environment – Optimalizace řízení a údržby veřejných budov
SMART Environment – Energetika
SMART Environment – Životní prostředí
SMART People – Zapojeníškol do rozvoje města, Přímá účast občanů na rozhodování

 

Do konceptu Smart City pro město Hranice spadá také oblast SMART Mobility, tato oblast však bude řešena samostatně v rámci připravovaného Plánu udržitelné městské mobility. Strategický dokument „Chytré Hranice bez hranic“ se tak této oblasti dotkne jen okrajově, zejména tam, kde bude přesah do dalších tematických oblastí (např. SMART Governance apod.).

 

Zapojení širokého spektra místních aktérů rozvoje do přípravy strategického dokumentu "Chytré Hranice bez hranic" je naprosto zásadním prvkem, který je plně v souladu s teoretickými aspekty konceptu Smart City a požadavky na zapojení místní komunity do plánování rozvoje území města.

Pracovní skupiny, které k jednotlivým oblastem vzniknou, budou vždy personálně obsazeny tak, aby bylo zajištěno různorodé a rovnoměrné zastoupení všech skupin aktérů místního rozvoje, ale i odbornost členů těchto skupin dle výše definovaných témat. Jednání pracovních skupin bude probíhat za účasti zástupců zpracovatele strategického dokumentu a za účasti odborného garanta projektu, kteří budou usměrňovat a moderovat průběh jejich jednání. Předpokládá se realizace alespoň jednoho jednání každé pracovní skupiny v rámci každé jednotlivé etapy zakázky (dodavatel obdrží zápisy z pracovních skupin). Etapy (části) zakázky, včetně termínů předání jednotlivých částí zakázky, jsou definovány v návrhu smlouvy.

Zapojení širší veřejnosti (občanů města) do zpracování strategického dokumentu bude zajištěno využitím vhodné kombinace komunikačních a partnerských metod (např. veřejné debaty, ankety, komunikace pomocí sociálních sítí). Je plánovaná metoda komunitního plánování s veřejným projednáním a workshop / kulatý stůl pro vybrané stakeholdery (vedení města, vedoucí odborů a zaměstnanci MěÚ Hranice, významní zaměstnavatelé ve městě) v návrhové části strategického dokumentu (v délce alespoň 3 hodiny).

Struktura strategického dokumentu "Chytré Hranice bez hranic" bude splňovat veškeré požadavky obecně kladené teorií i praxí na tento typ dokumentů s tím, že v případě vhodnosti bude využito také nových přístupů ke zpracování strategických dokumentů v kontextu přístupu Smart City (s možným využitím příkladů dobré praxe v této tematické oblasti). Rámcově tak strategický dokument „Chytré Hranice bez hranic“ bude obsahovat tyto části:

Úvod – informace o důvodech pro zpracování strategického dokumentu, metodologie přípravy, informace o subjektech zapojených do přípravy
Analytická část – analýza stávajícího stavu vzhledem k zaměření projektu, analýza cílových skupin, vnitřního a vnějšího prostředí; SWOT analýza jako syntetické shrnutí hlavních závěrů analytické části – celková SWOT analýza města a dílčí SWOT analýzy pro hlavní oblasti konceptu Smart City pro město Hranice
Návrhová část – definování vize, cílů v jednotlivých oblastech Smart City a opatření vedoucí k jejich naplnění (cíle budou definovány dle pravidla SMART - Specifické, Měřitelné, Akceptovatelné, Reálné, Termínované); akční plán aktivit (akční program); součástí návrhové části bude také kategorizace navržených opatření vzhledem k jejich přínosům při plnění cílů; definování způsobu ověření, zda se cílů dosahuje včetně definice jejich omezení; návrh metodiky na měření chytrosti města včetně seznamu kvantifikovaných indikátorů
Návrh systému implementace – metodika implementace strategického dokumentu,  včetně grafického vyjádření pro komunikaci cílovým skupinám; seznam možností financování opatření pro Smart City
Marketingový plán komunikace a participace – bude uveden výčet efektivních nástrojů komunikace a participace pro zapojení všech významných cílových skupin v Hranicích a návrh rozpočtu na komunikační aktivity a opatření dle dostupných zdrojů města

 

Požadovaný celkový rozsah strategického dokumentu je minimálně 80 stran A4 (bez příloh). Pro veřejnost bude vytvořena zkrácená verze strategického dokumentu v rozsahu max. 30 stran A4 publikovaná na webových stránkách města.

 

Výsledný strategický dokument bude prezentován dodavatelem řídícím orgánům města (rada/zastupitelstvo města).

 

Další práva a povinnosti plnění zakázky vyplývají ze závazného návrhu smlouvy, která je přílohou této výzvy. Návrh smlouvy je pro účastníka závazný, zadavatel její změnu nepřipouští. Účastník do této smlouvy pouze doplní své identifikační údaje a nabídkovou cenu (žlutě vyznačené části smlouvy).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 404700,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31. 1. 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Dodavatel je povinen prokázat splnění následující kvalifikace:

  Základní způsobilost

  Způsobilým není dodavatel, který:

  a. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; u právnické osoby musí tento předpoklad splňovat právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu (je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele); popř. též vedoucí pobočky závodu;

  b. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

  c. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

  d. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

  e. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

  Způsob prokázání:

  Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, které je přílohou této výzvy. Čestné prohlášení nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o předložení dokladů dle § 75 ZVZ.

   

  2. Profesní způsobilost

  Způsob prokázání:

  Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

  Doklad o oprávnění k podnikání: předložením živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.

   

  3. Technická kvalifikace

  3.1 Seznam 2 realizovaných významných služeb obdobného charakteru, které svou povahou korespondují s předmětem zakázky, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení, včetně uvedení ceny a doby poskytnutí a identifikace objednatele. Specifikace významné služby:

  Nejméně jedna významná služba v oblasti zpracování rozvojového / koncepčního dokumentu pro subjekt veřejné správy, s finančním rozsahem minimálně 300 tis. Kč bez DPH
  Nejméně jedna významná služba – strategický / koncepční dokument v oblasti zefektivnění hospodaření územněsprávního celku o velikosti minimálně 18 000 obyvatel

  Způsob prokázání: Vyplnění seznamu realizovaných služeb v příloze č. 4.

  3.2 Kvalifikace osob, které se budou podílet na plnění zakázky

  Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílely minimálně 3 osoby se zkušenostmi v oblasti strategického plánování. U všech členů realizačního týmu zadavatel požaduje ukončené vysokoškolské vzdělání.

  Vedoucí realizačního týmu

  Ukončené vysokoškolské vzdělání
  Praxe minimálně 7 let v oblasti strategického plánování a řízení, z toho minimálně 5 let praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě
  Zkušenosti s řízením zpracovatelského/realizačního týmu při zpracování strategických/koncepčních dokumentů v délce nejméně 3 roky
  Účast na zpracování minimálně tří strategických/koncepčních dokumentů splňujících alespoň jednu z definic významné služby[1]

  Specialista senior – strategické plánování a řízení

  Ukončené vysokoškolské vzdělání
  Praxe minimálně 5 let v oblasti strategického plánování a řízení, z toho minimálně 3 roky praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě
  Zkušenost se zpracováním minimálně dvou dokumentů splňujících alespoň jednu z definic významné služby

  Specialista junior – strategické plánování a řízení

  Ukončené vysokoškolské vzdělání
  Praxe minimálně 3 roky v oblasti strategického plánování a řízení, z toho minimálně 2 roky praxe při zpracování strategických a rozvojových dokumentů ve veřejné správě
  Účast na zpracování minimálně dvou dokumentů splňujících alespoň jednu z definic významné služby

  Způsob prokázání:

  Profesní životopisy členů realizačního týmu a kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

  Všechny doklady k prokázání kvalifikace dodavatele budou doloženy v prosté kopii. Před podpisem smlouvy je zadavatel oprávněn po vybraném uchazeči požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, kterými dodavatel prokazoval kvalifikaci v rámci nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyloučí.

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně.

Dodavatel je povinen ve své nabídce specifikovat části zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a to včetně identifikačních údajů každého poddodavatele. Účastník tak učiní prohlášením, k němuž může využít seznam poddodavatelů, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo. 

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Nabídky musí být v listinné podobě podány      v jednom vyhotovení v originále. Účastník podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka účastníka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude předložena v následujícím členění:

krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka, nabídkovou cenou a podpisem oprávněné osoby (osob) účastníka (náležitosti viz příloha)
plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba
návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele (vzor viz příloha). Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.
doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace:

a. čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor viz příloha),

b. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán,

c. doklad o oprávnění k podnikání

d. seznam realizovaných služeb

e. osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

·       neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem

·       zadání zakázky kdykoliv zrušit

·       změnit nebo doplnit podmínky zadání

·       provádět úpravy návrhů smluv

·       odmítnout veškeré předložené nabídky

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč v členění celková cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH. Další požadavky týkající se ceny předmětu zakázky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném názvem zakázky a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče (včetně emailového či telefonického kontaktu). Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Obálka či jiný obal musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku, a to na celý předmět zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo. 

Uchazeči jsou oprávněni do vzorového návrhu smlouvy doplnit pouze údaje v místě označeném žlutou barvou. Žádné další zásahy do vzorového dokumentu nejsou přípustné.
Návrh smlouvy o dílo musí být ze strany uchazeče podepsán oprávněnou osobou nebo osobou k tomu zmocněnou či pověřenou.
Součástí smlouvy o dílo je Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, kterou vypracuje účastník v případě, že využije poddodavatele.

Platební podmínky:

Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (inflační doložka nebo změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)
Předmět plnění bude uhrazen dodavateli po předání celého díla bez vad a nedodělků, podrobněji uvedeno v závazném návrhu smlouvy, která je přílohou této výzvy.
Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti a další platební podmínky vyplývají ze závazného návrhu smlouvy, která je přílohou této výzvy. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
Zadavatel nehradí účastníkům náklady spojené s účastí v nabídkovém řízení.
Účastník je vázán svojí nabídkou po celou dobu plnění předmětu smlouvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 235000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 28607368

  Datum podpisu smlouvy: 28. 8. 2018

Datum ukončení: 28. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 7. 2018
 
Aktualizováno: 28. 8. 2018