Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vytvoření strategických dokumentů a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Zbýšov

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13716

Název zakázky: Vytvoření strategických dokumentů a nákup nástrojů komunikace s občany ve městě Zbýšov

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 12. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Zbýšov

Sídlo zadavatele: Masarykova 248, 664 11 Zbýšov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Vratislav Široký, starosta
  • Telefon: +420546431226
  • E-mail: investice@mestozbysov.cz

IČ zadavatele: 00282928

DIČ zadavatele: CZ00282928

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Petr Navrátil
  • Telefon: +420774964904
  • E-mail: ak@navratil-advokat.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 12. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
JUDr. Petr Navrátil, advokát, Joštova 4, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování následující dokumentace a aplikací pro město Zbýšov, v následujícím rozsahu:

1. Pasport veřejného osvětlení

2. Pasport dopravního a informačního značení

3. Pasport hřbitova

4. Plán údržby zeleně

5. Plán udržitelné mobility

6. Strategie volnočasových aktivit

7. Strategie komunikace města Zbýšov

8. Informační digitální kiosek samostatně stojící

9. Mapová GIS aplikace

10. Nový web města

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1360000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.09.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
město Zbýšov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 odst. 1 zákona.

Metoda vyhodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude probíhat na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

Hodnotící kritérium č. 1

Nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria: 60%

Hodnotící kritérium č. 2

Kvalita realizačního týmu-váha kritéria: 40%

Způsob hodnocení nabídek:

Ad kritérium č. 1 - Celková nabídková cena

V rámci tohoto kritéria hodnocení bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny za plnění předmětu veřejné zakázky. Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena za kompletní realizaci veřejné zakázky v Kč bez DPH. Následně bude počet bodů dosažený každým účastníkem přepočten vahou tohoto kritéria hodnocení. Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla.  Bodové hodnocení tohoto kritéria se stanoví na základě vzorce:

Počet bodů hodnocené nabídky =  Hodnota nejnižší nabídkové ceny         x 100 bodů

                                                        Hodnota hodnocené nabídky

Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou (60 %).

Ad kritérium č. 2 - Kvalita realizačního týmu

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny zkušenosti členů realizačního týmu, jak bylo požadováno v kvalifikačních předpokladech. Jedná se o hodnocení těchto pozic:

- Vedoucí projektu

- Člen realizačního týmu č. 1 - certifikovaný arborista

- Člen realizačního týmu č. 2 - specialista na pasport dopravního značení

- Člen realizačního týmu č. 3 – specialista na pasport veřejného osvětlení – odborně způsobilý dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Dodavatel vyplní přílohu č. 7 a předloží v nabídce.

Vedoucí týmu

Bodovaná kritéria:

a) počet zakázek v oblasti pasportizace, kde osoba působila jako vedoucí týmu pasportizace nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti pasportizace, jako vedoucí týmu nad rámec kvalifikačního kritéria

Počet bodů:

ada) 10 bodů za každou referenční zakázku nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

adb) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

Člen realizačního týmu č. 1-3

Bodovaná kritéria:

a) počet zakázek zaměřených na pasport zeleně (člen týmu č. 1), počet zakázek zaměřených na pasport dopravního značení (člen týmu č. 2), pasport veřejného osvětlování (člen týmu č. 3) nad rámec kvalifikačního kritéria.

b) Délka praxe v oblasti pasportování zeleně (člen týmu č. 1), délka praxe v pasportech dopravního značení (člen týmu 2), délka praxe v oblasti pasportování veřejného osvětlování (člen týmu č. 3) nad rámec kvalifikačního kritéria.

Počet bodů:

ada) 10 bodů za každou referenční zakázku nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

adb) 10 bodů za každý rok praxe nad rámec kvalifikačního kritéria (max. 70 bodů).

Výpočet hodnocení dílčího hodnotícího kritéria bude proveden tak, že hodnotící komise sečte bodové hodnocení celého realizačního týmu dle výše uvedeného.

Počet bodů hodnocené nabídky =                          _____Hodnocená nabídka____              x 100 bodů

                                                                                Nabídka s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením

Výsledné číslo bude zaokrouhleno na 2 desetinná čísla. Toto bodové hodnocení bude pro účely celkového hodnocení vynásobeno příslušnou relativní váhou (40 %).

Přepočítané hodnoty obou kritérií se sečtou a stanoví se pořadí s tím, že nejvhodnější nabídkou bude nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI:

Dodavatel prokazuje základní způsobilost předložením dokladů dle ust. § 75 odst. 1 zákona, doklady mohou být ve smyslu ust. § 53 odst. 4 zákona nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST DLE § 77 ZÁKONA SPLNÍ DODAVATEL, KTERÝ PŘEDLOŽÍ

a) výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Dodavatel předloží oprávnění k podnikání min. v tomto rozsahu:

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje:

- oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů;

- certifikát ETW (European Tree Worker) či certifikát „Český certifikovaný arborista - úroveň II. - Konzultant nebo úroveň III. - Specialista pro práci se stromolezeckou technikou“ nebo jiný obdobný doklad prokazující odbornou kvalifikaci osoby;

- osvědčení pro stupeň odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů

TECHNICKOU KVALIFIKACI DLE § 77 ZÁKONA SPLNÍ DODAVATEL, KTERÝ PŘEDLOŽÍ

Dodavatel předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

Seznam významných služeb – seznam významných služeb musí být předložen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ve kterém musí být strukturovaně uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje (viz vzor v příloze):

- Název referenční zakázky

- Identifikace objednatele (název, sídlo, IČO)

- Kontaktní osoba objednatele

- Předmět a rozsah zakázky

- Doba (s)plnění zakázky

- Místo (s)plnění zakázky

- Cena zakázky v Kč bez DPH

Minimální požadavky:

Seznam významných služeb realizovaných v uplynulých 3 letech před zahájením zadávacího řízení bude obsahovat:

- alespoň 3 takové služby, jejichž předmětem bylo zpracování pasportu veřejného osvětlení nebo pasportu dopravního značení nebo pasportu zeleně, každá v minimální hodnotě alespoň 100 tis. Kč bez DPH

- alespoň jednu zakázku, jejíž součástí byl soubor minimálně dvou pasportů uvedených v předmětu veřejné zakázky, v minimální hodnotě alespoň 200 tis. Kč bez DPH

- alespoň 3 takové služby, jejichž předmětem bylo zpracování dokumentů rozvoje obce nebo města uvedených v předmětu veřejné zakázky, každá v minimální hodnotě alespoň 50 tis. Kč bez DPH

Dodavatel předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Součástí nabídky musí být ze strany dodavatele složení realizačního týmu. Zadavatel stanovuje minimální podmínky, které musí členové týmu splnit. Dodavatel je povinen předložit seznam členů realizačního týmu formou profesního životopisu každého člena, z kterého musí být zřejmé, že člen týmu splnil požadované podmínky.

Životopis musí obsahovat v následující struktuře:

- Jméno a příjmení

- Dosažené nejvyšší vzdělání

- Profesní zkušenosti, z jejichž popisu musí být zřejmé, že člen plní požadované podmínky v podobě: délky praxe, počet a popis realizovaných zakázek v dané oblasti, který bude obsahovat jméno klienta, název zakázky, popis zakázky, doba plnění, kontaktní údaje osoby, u které lze informace ověřit.

- Vztah k dodavateli

POZNÁMKA: Zadavatel upozorňuje, že délka praxe a počet realizovaných zakázek jsou současně předmětem hodnocení. Dodavatel tedy nechť věnuje pozornost správnosti a přesnosti uvedených údajů v životopisech členů týmu ve vztahu k údajům uvedeným v příloze 7 – Hodnotící tabulka, tak, aby bylo možno ověřit správnost údajů uvedených v hodnotící tabulce s obsahem životopisu, a současně v hodnotící tabulce byl uveden údaj o délce praxe člena týmu a počtu realizovaných zakázek po odečtení kvalifikačních požadavků (viz. níže, např. člen týmu v dané oblasti realizoval 10 zakázek, které jsou uvedeny v životopisu, po odečtení 3 zakázek potřebných k prokázání kvalifikace je v hodnotící tabulce uveden u tohoto člena týmu počet 7 realizovaných zakázek jako údaj k hodnocení).

Zadavatel požaduje, aby každá pozice člena realizačního týmu byla zastoupena samostatnou osobou. Zadavatel dále požaduje, aby se všichni členové realizačního týmu účastnili společných schůzek (kontrolních dnů) se zadavatelem v průběhu realizace projektu.

Minimální požadavky na členy realizačního týmu:

 

Vedoucí projektu

- Minimálně 3 realizované zakázky oblasti pasportizace se zaměřením na oblast pasportu veřejného osvětlení, nebo pasportu dopravního značení, nebo pasportu zeleně, kde osoba působila jako vedoucí týmu pasportizace

- Délka praxe v oblasti pasportizace jako vedoucí týmu minimálně v délce 3 let

- Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání

 

Člen realizačního týmu č. 1 – certifikovaný arborista

- Minimálně 3 realizované zakázky zaměřené na pasport zeleně

- Délka praxe v oblasti pasportování zeleně v délce min. 3 roky

- Úspěšně dokončené vysokoškolské vzdělání zahradnického směru

 

Člen realizačního týmu č. 2 – specialista na pasport dopravního značení

- Minimálně 3 realizované zakázky zaměřené na pasporty dopravního značení.

- Délka praxe v oblasti pasportů dopravního značení v délce min. 3 roky

 

Člen realizačního týmu č. 3 – specialista na pasport veřejného osvětlení – odborně způsobilý dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Minimálně 3 realizované zakázky zaměřené na pasportování veřejného osvětlení

- Délka praxe v oblasti pasportování veřejného osvětlení v délce min. 3 roky

Zadavatel stanoví podmínku, podle níž vedoucí realizačního týmu a jeho členové musí být v pracovněprávním vztahu s dodavatelem, tj. zadavatel vylučuje, aby tato část kvalifikace byla plněna prostřednictvím subdodavatelů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být podána v listinné podobě v českém nebo slovenském jazyce.

Kompletní nabídka bude předložena v písemné formě a to v jednom originále (označeném „ORIGINÁL“) a jedné kopii (označené „KOPIE“). Originál i kopie budou viditelně označeny. Krycí list nabídky a návrh Smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou k právnímu jednání za či jménem uchazeče. V případě, že Krycí list nabídky nebo návrh Smlouvy o dílo nebude podepisovat statutární zástupce uchazeče, je nutno přiložit podepsanou plnou moc k tomuto právnímu jednání za či jménem uchazeče.

Uchazeč dále předloží nabídku i v elektronické podobě na CD, a to jako přílohu písemné nabídky.

Uchazeč je povinen v rámci nabídky předložit vyplněné přílohy č. 1 – 7 v rozsahu částí, pro které podává nabídku, v souladu s obsahem těchto zadávacích podmínek.

Zadavatel dále upozorňuje, že pokud ze zadávacích podmínek, popřípadě ze zákona vyplývá pro dodavatele povinnost předložit dokument vyžadující podpis jiné osoby (např. plná moc aj.), než je osoba oprávněná jednat za dodavatele, je možné tento dokument nechat podepsat danou osobou a následně předložit v prosté kopii.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za dodání celého předmětu plnění veřejné zakázky vztahující se k dané části veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Účastník zadávacího řízení použije pro stanovení nabídkové ceny stanovený položkový rozpočet, který je přílohou zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací a bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha).

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Nabídková cena bude sjednána jako konečná, nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s dodáním zboží. K cenám zboží bude účtována DPH dle předpisů platných v době fakturace.

Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou službu) není přípustná.

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 12. 2020
 
Aktualizováno: 8. 12. 2020