Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací aktivity pro zaměstnance EKOFILTR spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11671

Název zakázky: Vzdělávací aktivity pro zaměstnance EKOFILTR spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 9. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: EKOFILTR spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Divnice 134, 763 21 Slavičín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jaromír Münster
 • Telefon: +420603521649
 • E-mail: jaromir@ekofiltr.cz

IČ zadavatele: 45467587

DIČ zadavatele: CZ45467587

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jaromír Münster
 • Telefon: +420603521649
 • E-mail: jaromir@ekofiltr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 10. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
EKOFILTR spol. s r.o., Divnice 134, 763 21 Slavičín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace odborných vzdělávacích kurzů na míru, v několika oblastech. Celá zakázka je rozdělena do částí (podrobněji specifikováno v přílohách č. 3-7). Uchazeč je povinen podat nabídku vždy výhradně na plnění předmětu celé zadavatelem definované části zakázky, není přípustné nabídnout pouze některé vybrané kurzy nebo jejich části. Uchazeč může podat svoji nabídku na jednu, všechny nebo libovolný počet částí zakázky.

Realizace kurzů probíhá ve školicích prostorách v sídle zadavatele formou uzavřených kurzů připravených na míru. Náklady na školicí místnost nejsou součástí nabídkové ceny (zajistí zadavatel). Nabídková cena je konečná, cena kurzu obsahuje veškeré náklady spojené s realizací vzdělávání.

V případě kurzů, které vyžadují práci na počítači zajistí tuto počítačovou učebnu zadavatel.

Předmětem zakázky je poskytování odborného vzdělávání zaměstnanců zadavatele.

Část č. 1: Obecné IT – MS Office

Část č. 2: Měkké a manažerské dovednosti

Část č. 3: Účetní, ekonomické a právní kurzy

Část č. 4: Odborné vzdělávání v oblasti skladování a logistiky

Část č. 5: Technické a jiné odborné vzdělávání

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1143840,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Říjen 2017 – Leden 2019 Školení bude probíhat po celou dobu dle harmonogramu a možností zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávání bude probíhat formou uzavřených kurzů. v sídle společnosti EKOFILTR spol. s r.o., Divnice 134, 763 21 Slavičín

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Celková nabídková cena bez DPH – váha 100%

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku na každou část zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1045590.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., Nad Porubkou 838/29, Svinov, 721 00 Ostrava, IČ: 26813335, Ing. Jan Dostalík, člen představenstva

  Datum podpisu smlouvy: 28. 11. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Paul Advisory s.r.o., Klíčova 1261/2d, 618 00 Brno, IČ: 05266521, Ing. Josef Ulrich, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 28. 11. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): HERTIN s.r.o., Nádražní 707, 742 85 Vřesina, IČ: 48395617, Ing. Martin Pešat MBA, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 28. 11. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Paul Advisory s.r.o., Klíčova 1261/2d, 618 00 Brno, IČ: 05266521, Ing. Josef Ulrich, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 28. 11. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Paul Advisory s.r.o., Klíčova 1261/2d, 618 00 Brno, IČ: 05266521, Ing. Josef Ulrich, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 28. 11. 2017

Datum ukončení: 28. 11. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 9. 2017
 
Aktualizováno: 30. 11. 2017