Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance IT Městského úřadu v Kroměříži

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12686

Název zakázky: Vzdělávací kurzy pro zaměstnance IT Městského úřadu v Kroměříži

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 3. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Kroměříž

Sídlo zadavatele: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Soňa Mertová
 • Telefon: +420573321261
 • E-mail: sona.mertova@mesto-kromeriz.cz

IČ zadavatele: 00287351

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Zuzana Kytlicová
 • Telefon: +420573321110
 • E-mail: zuzana.kytlicova@mesto-kromeriz.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 3. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
podatelna MěÚ kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů (školení) pracovníků IT a to v oblasti správy serverů provozovaných na licencích společnosti Microsoft a kybernetické bezpečnosti.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 190000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
30.6.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
dle zadávací dokumentace

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného hodnotícího kritéria, kterým je nabídková cena v Kč bez DPH.

   

  Číslo kritéria

  Název kritéria       Váha kritéria v %

  Nabídková cena         100

   

  Způsob hodnocení nabídek - hodnotit se bude nabídková cena v Kč bez DPH stanovená dle této zadávací dokumentace, oceněného položkového rozpočtu, který je Přílohou č.1 návrhu Smlouvy o dílo. Nabídky budou seřazeny podle absolutní výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší s tím, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Splněním kvalifikací se rozumí:

  splnění základních způsobilosti analogicky s § 74 zákona

  splnění profesní způsobilosti analogicky s § 77 zákona

  Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle § 78 zákona

  splnění technické kvalifikačních předpokladů analogicky s § 79 zákona

   

  Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace ve formě prosté kopie.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje sestavení nabídky s obsahem všech údajů požadovaných v podmínkách výběrového řízení.  Nabídka bude zpracována v českém jazyce a musí být přehledně členěna dle následujícího pořadí:

Krycí list nabídky* - Příloha č. 1 této zadávací dokumentace

Kvalifikace* – základní způsobilost - Příloha č. 2 této zadávací dokumentace

Kvalifikace* - profesní způsobilost

Návrh Smlouvy na zajištění vzdělávacích kurzů včetně příloh* – Příloha č. 3 – Návrh obchodních podmínek

Seznam poddodavatelů – příloha č. 4 této zadávací dokumentace

CD nebo USB disk

 

Vyplněný formulář „Krycí list“ opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, umístěná za Krycím listem nabídky), identifikační údaje dodavatele - název, sídlo, IČ, e-mailová adresa uchazeče, kontaktní osoba.

Kvalifikace dle odst. 6. této Výzvy

Návrh Smlouvy o dílo včetně požadovaných příloh – podepsaný osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku, popřípadě zmocněncem účastníka, a opatřen otiskem razítka. Zadavatel je po ukončení zadání oprávněn o obsahu návrhu smlouvy dále jednat a vyžadovat jeho úpravu, doplnění nebo změnu. Návrh smlouvy musí být v úplném souladu se zněním předloženým ve výzvě. Zadavatel připouští pouze formální úpravy na takto „“ vyznačených místech (jména, adresy, kontaktní údaje, ceny apod.). Údaje ve smlouvě uvedené musí být v souladu s údaji, které uchazeč uvede v dalších částech své nabídky; v případě rozdílu je rozhodující návrh smlouvy. Uchazeč předloží návrh smlouvy v listinné i digitální podobě na CD nebo USB disku.

Cenová nabídka dle odst. 8. této Výzvy

Digitální podoba příloh označených „* “ na CD nebo USB disku

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za činnosti uvedené v odst. 2, této Výzvy k podání nabídky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádnému provedení činností uvedených v odst. 2 této Výzvy k podání nabídky včetně všech nákladů souvisejících. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Nabídkovou cenu uvede uchazeč v české měně. Zadavatel neposkytuje zálohy. Zadavatel není plátcem DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 3. 2019
 
Aktualizováno: 12. 3. 2019