Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání pro zaměstnance členů spolku Smysl života, z.s. – II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12817

Název zakázky: Vzdělávání pro zaměstnance členů spolku Smysl života, z.s. – II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 6. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Smysl života, z.s.

Sídlo zadavatele: Křišťanova 1789/17 130 00 Praha 3 – Žižkov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Gabriela Hořínková
  • Telefon: +420739571400
  • E-mail: horinkovag@osas.cz

IČ zadavatele: 22685006

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Gabriela Hořínková
  • Telefon: +420739571400
  • E-mail: horinkovag@osas.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 6. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Písemně poštou na adrese: Smysl života, z.s. Křišťanova 1789/17 130 00 Praha 3 – Žižkov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je výběr dodavatele vzdělávacích aktivit vedoucích ke zvýšení kompetencí zaměstnanců členských organizací spolku, a to v oblastech Měkké a manažerské dovednosti, Obecné IT a oblasti Účetní, ekonomické a právní kurzy.

Zadavatel požaduje, aby bylo realizováno max. 1.824 tzv. osobo-hodin (1 osobo-hodina = účast osoby z cílové skupiny projektu na 1 hodině podporovaného vzdělávání, kdy 1 hodinou se myslí 60 min. výuky bez přestávek). Počet 1.824 osobo-hodin je maximální počet, tj. po splnění tohoto limitu splnila zakázka svůj cíl a účel a je ukončena. Počet realizovaných osobo-hodin podporovaného vzdělávání bude rovněž jediným relevantním podkladem při fakturaci dodavatele za dílčí plnění.

Měkké a manažerské dovednosti do výše max. 384 osobo-hodin.
Obecné IT do výše max. 1152 osobo-hodin.
Účetní, ekonomické a právní kurzy do výše max. 288 osobo-hodin.

Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v přiložené zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 268800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
06/2019 až 10/2019 (31.10.2019)

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno a okres Praza Západ, podrobněji viz. Zadávací dokumentace

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz. Zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz. Zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz. Zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 6. 2019
 
Aktualizováno: 28. 6. 2019