Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání ve společnosti THERMONT spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11923

Název zakázky: Vzdělávání ve společnosti THERMONT spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: THERMONT spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: 2.května 1574, 763 61 Napajedla

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jaromír Berger
 • Telefon: +420724147195
 • E-mail: thermont@thermont.cz

IČ zadavatele: 63491206

DIČ zadavatele: CZ63491206

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jaromír Berger
 • Telefon: +420724147195
 • E-mail: thermont@thermont.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 12. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
THERMONT spol. s.r.o., 2.května 1574, 763 61 Napajedla

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem projektu je realizace požadovaných vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzdělávání - cesta k posílení konkurenceschopnosti a růstu společnosti THERMONT spol. s r.o.

 

Konkrétní specifikace jednotlivých dílčích plnění a kurzů obsahují přílohy č. 3-9 Výzvy k podání nabídek.

 

Hlavním cílem vzdělávacích kurzů je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Počet osob zapojených do projektu je 46. Cílem vzdělávací aktivity je rozvoj odborných dovedností a znalostí, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

 

Do projektu jsou zapojeni administrativní, techničtí, vedoucí i výrobní zaměstnanci. Místo realizace praktických i teoretických aktivit projektu je na adrese sídla zadavatele. Výjimku tvoří dílčí plnění č. 3 a 5, vzhledem k charakteru školení může být vzdělávání v rámci těchto dílčích plnění realizováno u dodavatele vzdělávacích aktivit.

Místo realizace – sídlo zadavatele je na adrese:  

            THERMONT spol. s.r.o.

            2.května 1574,

            763 61 Napajedla

 

 

Tato Výzva k podání nabídek je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

 

Předmět zakázky je rozdělen do 7 dílčích plnění, které jsou specifikovány níže a v přílohách výzvy.

Všechny vzdělávací aktivity a školení budou probíhat formou uzavřených kurzů, připravených dle požadavků zadavatele na míru. Vzdělávací učebnu zajistí zadavatel školicích aktivit. Náklady na školicí místnost tedy nejsou součástí nabídkové ceny – zajistí zadavatel.

V případě realizace kurzů, které vyžadují práci na počítači zajistí tuto mobilní počítačovou učebnu uchazeč.

 

Nabídková cena, kterou předloží uchazeč, musí být konečná a obsahovat veškeré náklady spojené s realizací vzdělávání a zajištěním vzdělávacích aktivit.

 

Předmětem zakázky je poskytování odborného vzdělávání zaměstnanců zadavatele v těchto dílčích plněních:

 

    Dílčí plnění 1 – Obecné IT: MS Office

    Dílčí plnění 2 – Obecné IT: AutoCAD

    Dílčí plnění 3 – Obecné IT: Informační systém MRP

    Dílčí plnění 4 – Měkké a manažerské dovednosti

    Dílčí plnění 5 – Technické a jiné odborné vzdělávání: Svařování

    Dílčí plnění 6 – Technické a jiné odborné vzdělávání: Obsluha CNC obráběcích strojů

    Dílčí plnění 7 – Technické a jiné odborné vzdělávání: Opakovací školení vazačů, lešenářů a obsluhy pracovních plošin

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

Jedné vzdělávací aktivity (kurzu) se může hromadně účastnit skupina max. 12 osob.
Vzdělávací aktivity mohou probíhat od pondělí do pátku v pracovní dobu od 6:00 do 14:30 hod. Kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele a dle termínů stanovených v harmonogramu. Harmonogram bude stanoven při podpisu smlouvy mezi zadavatelem a vítězným uchazečem.
Uchazeč poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.
Plnění zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob. V případě indispozice lektora zajistí uchazeč náhradu na stejné či vyšší úrovní v původním termínu konání.
Uchazeč je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu její realizace.

 

Nabídka do každého dílčího plnění bude zpracována samostatně se všemi náležitostmi. Zadavatel umožňuje všem účastníku, aby podali nabídku na jednotlivá dílčí plnění nebo na všechna dílčí plnění. Uchazeč musí vždy podat nabídku výhradně na plnění předmětu celého, zadavatelem definovaného dílčího plnění, není přípustné nabídnout pouze některé vybrané vzdělávací aktivity nebo jejich části. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1126326,66 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Leden 2018 – leden 2019 Doba dodání může být upravena v závislosti na lhůtách v tomto zadávacím řízení. Vzdělávací aktivity budou po celou dobu realizovány dle harmonogramu a možností zadavatele. Harmonogram bude vytvořen dle dohody mezi vítězným uchazečem a zadavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávání bude probíhat formou uzavřených kurzů v sídle společnosti na adrese 2. května 1574, 763 61 Napajedla. Výjimku tvoří dílčí plnění č. 3 a 5, vzhledem k charakteru školení může být vzdělávání v rámci těchto dílčích plnění realizováno u dodavatele vzdělávacích aktivit.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Celková nabídková cena bez DPH – váha 100%

 

V rámci hodnotícího kritéria Celková nabídková cena bez DPH budou nabídky hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. Nabídka obsahující nejnižší nabídkovou cenu bez DPH obdrží 100 bodů. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodu odpovídající poměru nejnižší nabídkové ceny bez DPH a hodnocené nabídkové ceny bez DPH vynásobeného 100.

 

(nejnižší nabídková cena bez DPH)

Hodnocení ceny = 100 * ---------------------------------------------------- *       váha vyjádřená v %

(nabídková cena hodnocené nabídky)

 

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu bez DPH za kurz a cenu s DPH za kurz stejnou, do pole DPH uvede 0.

 

V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí těchto nabídek pořadí, v jakém byly doručeny. Zadavatel bude hodnotit každou dílčí část samostatně.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Základní požadavky na prokázání kvalifikace jsou specifikovány ve Výzvě k podání nabídek v příloze. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o uchazeči: Firma, IČO, sídlo, kontaktní osoba ve věci nabídky a dílčí plnění, do kterého je nabídka podávána.

 

Krycí list nabídky (příloha č. 2) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci – vyplní uchazeč.

 

Příloha č. 3 - 9 Specifikace předmětu zakázky pro dílčí plnění (dle dílčího plnění, do kterého uchazeč podává nabídku) – vyplní uchazeč

 

Doklady o prokázání Základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 1 Čestné prohlášení)

 

Doklady o prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů

 

Doklady o prokázání Technických kvalifikačních předpokladů

 

Plná moc – Uchazeč doloží plnou moc pouze v případě, že bude Krycí list nabídky, Příloha č. 3-9 Specifikace předmětu zakázky nebo Doklady o prokázání kvalifikace podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci

 

Uchazeč může k nabídce předložit i další dokumenty jako je např. ukázka vzdělávacích materiálů atp.

Základní i profesní kvalifikační předpoklady jsou pro jednotlivé dílčí plnění zakázky stejné. V případě, že uchazeč podává nabídky do více dílčích plnění, musí základní, profesní a technické kvalifikační předpoklady prokázat v každé nabídce.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách za danou část zakázky a bude uvedena absolutní částkou v Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH.

Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 2 k této zadávací dokumentaci) a v příloze Specifikace předmětu zakázky pro dané dílčí plnění.

 

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu bez DPH a cenu s DPH stejnou, do pole DPH uvede 0.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění vzdělávacích aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů o absolvování jednotlivých kurzů.

 

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány písemně v listinné podobě v českém jazyce a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Certifikáty prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů lze předložit také v cizím jazyce. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh. Nabídka bude zabezpečena resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky.Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené:-nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT“-názvem zakázky: Vzdělávání ve společnosti THERMONT spol. s r.o.-názvem dílčího plnění pro kterou je nabídka podána: Dílčí plnění 1 – Obecné IT: MS Office Dílčí plnění 2 – Obecné IT: AutoCAD Dílčí plnění 3 – Obecné IT: Informační systém MRP Dílčí plnění 4 – Měkké a manažerské dovednosti Dílčí plnění 5 – Technické a jiné odborné vzdělávání: Svařování Dílčí plnění 6 – Technické a jiné odborné vzdělávání: Obsluha CNC obráběcích strojů Dílčí plnění 7 – Technické a jiné odborné vzdělávání: Opakovací školení vazačů, lešenářů a obsluhy pracovních plošinNa obálce bude uvedena kontaktní adresa uchazeče.Nabídka do každého dílčího plnění bude zpracována samostatně se všemi náležitostmi. Pokud uchazeč podává nabídky pro více dílčích plnění zakázky, může nabídky doručit v jedné společné obálce, vždy ale musí být na obálce označeno, pro jaké dílčí plnění jsou nabídky podávány.Nabídka bude dodána poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně. Podání nabídek e-mailem není možné.V případě doručení osobně, poštou, doporučenou poštou nebo kurýrem budou nabídky doručeny na adresu: THERMONT spol. s r.o.2. května 1574,763 61 NapajedlaNabídka bude zpracována v jednom tištěném originále.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu

Požadavek na jednu nabídku:
Na každé dílčí plnění může uchazeč podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat pouze písemně (i emailem) dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.
Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Pokud není v této výzvě k podání nabídek uvedeno jinak, vztahují se příslušná ustanovení výzvy k podání nabídek, na všechna dílčí plnění.
Účastník může předložit nabídku na jedno dílčí plnění nebo na všechny dílčí plnění zakázky, přičemž každá z dílčích části bude mít stanovené samostatné hodnocení. Účastník předloží nabídku na každou dílčí část samostatně.
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. Komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 578200.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část 1: S&T CZ s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ: 44846029, Ing. Václav Kraus, jednatel, Miroslav Bečka, jednatel, Vojtěch Dvořák, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 16. 1. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část 2: S&T CZ s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ: 44846029, Ing. Václav Kraus, jednatel, Miroslav Bečka, jednatel, Vojtěch Dvořák, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 16. 1. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část 3: KELBL s.r.o., Bělohorská 2877/44, 636 00 Brno, IČ: 26231140, Ing. Jaroslav Kölbl, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 16. 1. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část 4: CE-PA, spol. s r.o., Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 02229919, Jaroslav Škývara, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 20. 2. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část 5: SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA WELDING, spol. s r.o., Na Stavidle 1505, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 26235846, Bc. Jaroslav Indra, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 15. 1. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část 6: CE-PA, spol. s r.o., Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 02229919, Jaroslav Škývara, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 1. 2. 2018

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): část 7: MARLIN, s.r.o., Města Mayen 1536, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 60733306, Ing. Martin Bellovič, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 18. 1. 2018

Datum ukončení: 20. 2. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 12. 2017
 
Aktualizováno: 28. 2. 2018