Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11368

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Okresní hospodářská komora Karviná

Sídlo zadavatele: Svatováclavská 97/6, 73301 Karviná Fryštát

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Zdeněk Starý
 • Telefon: +420602632630
 • E-mail: havirov@hkok.cz

IČ zadavatele: 60793023

DIČ zadavatele: CZ60793023

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Petr Psotka, Mgr.
 • Telefon: +420775209289
 • E-mail: psotka@advokatova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 8. 2017 08:30

Místo pro podání nabídek:
adresa administrátora Mgr. Petra Psotky, advokáta, se sídlem U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění jsou vzdělávací služby v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná, realizovaného v souladu s Operačním programem Zaměstnanost, výzva: „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“, reg. č. projektu: 03_16_060, CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005962. 


Veřejná zakázka je rozdělena na 5 dílčích částí se samostatným plněním.

Výběrové řízení se týká dvou částí - zakázky malého rozsahu:

část I. - Obecné a specializované IT,

část V. - Účetní, právní a ekonomické kurzy.

Výzvou k podání cenových nabídek byli osloveni možní dodavatelé pro každou z uvedených částí. Níže uvedená předpokládaná hodnota zakázky představuje součet hodnot jednotlivých zakázek uvedených pro každou z částí v Příloze č.1 - Seznam kurzů. Tyto hodnoty představují max. možnou cenu v nabídce, tedy cenu nepřekročitelnou.

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 478000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do konce února 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
okres Karviná

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena - hodnocena bude cena celkem, tj. za celý předmět příslušné části zakázky bez DPH. Váha předmětného kritéria, tj. nejnižsí nabídkové ceny, tak dosahuje 100 %. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:


1. Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal:
a) základní kvalifikaci podle § 74 odst. 1,2 a 3 zákona, předložením: 
- výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a), 
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e),
a dále, je-li účastníkem právnická osoba, je povinna doložit rovněž dokumenty podle § 74 odst. 2 zákona; 


b) splnění profesního kritéria podle § 77 zákona předložením 
-  výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v něm dodavatel zapsán,
- dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenské či jiné obdobné oprávnění),
 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Lhůta pro podání nabídky končí dne 9.8.2017 v 8:30 hodin.
 • Účastníci jsou svou nabídkou vázáni do 30.9.2017.
 • Nabídka bude obsahovat doklady uvedené ve Výzvě k podání cenové nabídky

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 

 • Účastník je povinen doplnit do Přílohy č. 1 cenu jednotlivých kurzů společně s  cenou jednotlivých kurzů. Nabídková cena za realizaci příslušné části zakázky musí vycházet ze součtu cenových položek u jednotlivých kurzů.
 • Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s řádnou realizací příslušné části veřejné zakázky, a to i včetně případných zvýšených nákladů spojených s vývojem cen vstupních nákladů a včetně zahrnutí podnikatelského rizika.
 • Účastník doplní nabídkovou cenu rovněž do Smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku lze podat výlučně v listinné podobě, doručením na adresu administrátora veřejné zakázky Mgr. Petra Psotky, advokáta, se sídlem U Staré elektrárny 291/11, Ostrava – Slezská Ostrava, PSČ 710 00.- Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná“ a textem „CENOVÁ NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na realizaci příslušné části zakázky. Dodavatel může podat nabídky na více částí zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastníci jsou oprávněni požadovat vysvětlení zadávací dokumentace , a to prostřednictvím e-mailové adresy: jkp@advokatova.cz. Požadavek musí být vznesen min. 8 dnů před koncem lhůty pro podání nabídky.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz. Výzva k podání cenové nabídky

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 03_16_060), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část V: Aktivní život od A do Z, z.s., sídlem Polní 963, Lutyně, 735 14 Orlová, IČ: 22875531, zastoupena Bc. Radkem Sikorou, ředitelem spolku

  Datum podpisu smlouvy: 13. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část I: Poski.com, sídlem 28. října 1584/281, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ: 27791505, zastoupena Ing. Vladimírem Vaňkem, jednatelem

  Datum podpisu smlouvy: 9. 10. 2017

Datum ukončení: 9. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 7. 2017
 
Aktualizováno: 20. 10. 2017