Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců COMTES FHT a.s. v oblasti Měkké a manažerské dovednosti

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11875

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců COMTES FHT a.s. v oblasti Měkké a manažerské dovednosti

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 2. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: COMTES FHT a.s.

Sídlo zadavatele: Průmyslová 995

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Libor Kraus
  • Telefon: +420377197311
  • E-mail: libor.kraus@comtesfht.cz

IČ zadavatele: 26316919

DIČ zadavatele: CZ26316919

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Michal Zemko
  • Telefon: +420377197303
  • E-mail: michal.zemko@comtesfht.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 3. 2018 12:00

Místo pro podání nabídek:
COMTES FHT a.s.,Průmyslová 995, 334 41 Dobřany

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů v oblasti Měkké a manažerské dovednosti, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze výzvy č. 3 Specifikace předmětu zakázky.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1/3/2018 – 31/5/2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Průmyslová 995, 334 41 Dobřany

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem je:

  • Nabídková cena

 

Jako vítězná nabídka bude vybrána ta s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnotí se cena bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč v nabídce doloží prokázání základní a profesní kvalifikace:

Doklad o oprávnění k podnikání v oboru souvisejícím s předmětem veřejné zakázky (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (příloha č. 2 této výzvy k podání nabídek)

Je postačující, aby výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace byly předloženy v podobě kopií. Doklad o oprávnění k podnikání nesmí být starší 90 dnů ke dni ukončení soutěžní lhůty pro podání nabídek.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

Dodavatel v nabídce dále doloží prokázání technické kvalifikace:

Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace seznamem dodávek významných služeb, které dokončil za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího řízení. Významnou dodávkou služby se rozumí dodávka školicího programu v oblasti měkkých dovedností, jejíž celkové náklady činily nejméně 100.000,- Kč. Jako kritérium se stanovuje dokončení minimálně 3 významných dodávek služeb. V seznamu dodavatel uvede: cena služby, termín dokončení a identifikace objednatele.
Dodavatel prokáže splnění technické kvalifikace doložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci všech lektorů, kteří povedou kurzy. Jako kritérium se stanovuje dosažení vysokoškolského vzdělání (stupeň magistr nebo doktor) v odpovídajících oborech (např. psychologie, sociologie) a doba praxe min. 3 roky. V seznamu dodavatel uvede: jméno lektora, dosažené vzdělání, obor, doba praxe.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, sídlo/místo podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, IČ, DIČ (pokud bylo přiděleno), telefon, fax, e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL adresu – viz příloha č. 1 „Krycí list nabídky“ této výzvy.

Dodavatel ve své nabídce předloží řádně vyplněný závazný vzor Smlouvy o poskytnutí služby podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí akceptovat výzvu včetně její přílohy č. 4 – „Závazný vzor Smlouvy o poskytnutí služby“. Jako přílohu návrhu smlouvy předloží dodavatel přílohu č. 1 podrobná dokumentace kurzů, která bude obsahovat požadavky dané přílohou č. 3 výzvy Specifikace předmětu zakázky. Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat podmínkám výzvy a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Zadavatel doporučuje uchazeči ve své nabídce použít toto pořadí dokumentů:

Krycí list nabídky (příloha č. 1 výzvy)
Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů (podepsané čestné prohlášení - příloha č. 2 výzvy)
Doklad o oprávnění k podnikání v oboru souvisejícím s předmětem veřejné zakázky (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
Prokázání technické kvalifikace podle této výzvy

Závazný vzor Smlouvy o poskytnutí služby (příloha č. 4 výzvy) včetně přílohy č. 1 této Smlouvy o poskytnutí služby, která bude obsahovat sylabus kurzů podle požadavků daných přílohou výzvy č. 3 Specifikace předmětu zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí být uvedena samostatně bez DPH a s DPH na celý předmět plnění zakázky. Výše DPH bude uvedena dle platných právních předpisů

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel je povinen předložit nabídku jedenkrát v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem: „VŘ – MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI - NEOTEVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. V obálce s nabídkou musí být vložena i jedna kopie nabídky v elektronické podobě na datovém nosiči CD nebo USB disku s texty ve formátu pdf. Dodavatel tedy dává nabídku ve dvou vyhotoveních (1x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě na datovém nosiči tzn. CD nebo USB disku). Nabídky musí být zpracovány pouze v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Nabídku do výběrového řízení není možné zaslat elektronickou formou. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Telefonické dotazy nebudou zodpovídány

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy.

Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou.

Doklady a dokumenty požadované v zadávací dokumentaci postačí předložit v prosté kopii, pokud není určeno jinak.

Všechny náklady spojené s vyhotovením nabídky, jakož i další náklady spojenés účastí ve výběrovém řízení, nese dodavatel.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 78888.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): RNDr. Zdenka Hromadová, 756 11 Leskovec 210; IČ: 68151942

    Datum podpisu smlouvy: 21. 3. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 2. 2018
 
Aktualizováno: 23. 3. 2018