Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ADIP, spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13653

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti ADIP, spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 10. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ADIP, spol. s r. o.

Sídlo zadavatele: Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Hana Sucháčková
  • Telefon: +420577196128
  • E-mail: hana.suchackova@adip.cz

IČ zadavatele: 42341001

DIČ zadavatele: CZ42341001

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Hana Sucháčková
  • Telefon: +420577196128
  • E-mail: hana.suchackova@adip.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 10. 2020 07:45

Místo pro podání nabídek:
Březnice 537, 760 01 Březnice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky, která je spolufinancována Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost, je zajištění služby vzdělávání zaměstnanců zadavatele, společnosti ADIP, spol. s.r.o., a to v rámci jednotlivých vzdělávacích kurzů realizovaných v níže uvedených oblastech, které tvoří samostatné části zakázky:

část – Obecné IT a specializované IT
část – Měkké a manažerské dovednosti
část – Účetní, ekonomické a právní kurzy
část – Jazykové vzdělávání
část – Technické a jiné odborné vzdělávání

Obsah jednotlivých částí zakázky, jakož i další podmínky účasti ve výběrovém řízení, jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1578580,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení plnění zakázky je podmíněn zadáním zakázky, přičemž doba plnění započne bezprostředně po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. Jednotlivý vzdělávací kurz bude ze strany dodavatele realizován vždy nejpozději do 14 dnů ode dne doručení písemné objednávky dodavateli, přičemž všechny části zakázky budou kompletně realizovány nejpozději do 31. ledna 2022. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení nebo s ohledem na případné prodloužení realizace projektu, v jehož rámci je zakázka financována. Bližší informace jsou popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo plnění zakázky je určeno individuálně ve vztahu k jednotlivým vzdělávacím kurzům. Obecné určení místa plnění je uvedeno v zadávací dokumentaci, bližší místo plnění bude mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem sjednáno nejméně 7 dní před zahájením vzdělávacího kurzu, a to vždy v souladu s oprávněnými požadavky zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě kritéria ekonomické výhodnosti, přičemž za ekonomicky nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Zadavatel bude hodnotit výši nabídkových cen v Kč bez DPH, přičemž za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to vždy ve vztahu k jednotlivé části zakázky zvlášť. V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne o jejich pořadí doba doručení nabídky a vybraným dodavatelem se tak stane dodavatel, který doručil nabídku zadavateli dříve.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Požadavky, které musí dodavatel splnit za účelem prokázání kvalifikace, jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Požadavky, které musí dodavatel splnit při zpracování nabídky, jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Požadavky, které musí dodavatel splnit při zpracování nabídky, jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Požadavky, které musí dodavatel splnit při zpracování nabídky, jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou z částí zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Další podmínky podání žádosti o vysvětlení jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Další požadavky zadavatele na zpracování nabídky jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této Výzvy k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, verze dokumentu č. 12, která je účinná ode dne 1. května 2020. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.Nedílnou součást této Výzvy k podání nabídek tvoří její příloha – ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (a to včetně jednotlivých příloh zadávací dokumentace).

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Důvodem zrušení je skutečnost, že výběrové řízení bylo vyhlášeno na základě neúčinné verze Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost (verze č. 12)

Datum ukončení: 9. 10. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 10. 2020
 
Aktualizováno: 9. 10. 2020