Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MD ELEKTRONIK spol. s r.o. v oblasti personalistiky

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14176

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti MD ELEKTRONIK spol. s r.o. v oblasti personalistiky

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 5. 2023

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: MD ELEKTRONIK spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Dobřanská 629, 332 14 Chotěšov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. VÁCLAV KRÁL, jednatel; Ing. PETR BAKAJ, prokurista
 • Telefon: +420377198856
 • E-mail: petr.bakaj@md-elektronik.cz

IČ zadavatele: 45352585

DIČ zadavatele: CZ45352585

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Slavěna Langová
 • Telefon: +420377198856
 • E-mail: slavena.langova@md-elektronik.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 5. 2023 10:00

Místo pro podání nabídek:
MD ELEKTRONIK, spol. s r.o., Dobřanská 629, 332 14 Chotěšov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace níže uvedených odborných školení v oblasti personalistiky (dále jen vzdělávacích aktivit) pracovníků společnosti MD ELEKTRONIK spol. s r. o. vedoucích k prohloubení jejich kvalifikace v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II), reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

Zakázka je rozdělena na 2 dílčí části:

Personalistika, self-discovery & development pro střední a TOP management

43 osob (5 skupin)

Výuka: 54 hodin (1h=60min),

Závěrečná zkouška: 1h (60 min)

 

Personální řízení a HR development procesy pro Line Leadery

18 osob (2 skupiny)

Výuka: 39 hodin (1h=60min),

Závěrečná zkouška: 1h (60 min)

 

Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1360000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.6.2023 - 31.10.2023

Místo dodání / převzetí plnění:
Informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena s váhou 40%
 • Kvalita nabízeného plnění s váhou 60%

Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Profesní způsobilost
 • Údaje o majetkové struktuře
 • Technická způsobilost

Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 15), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1360000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): LASERneedle CZ s.r.o., Alej Svobody 1397/29a, 323 00 Plzeň, IČO: 29085268

  Datum podpisu smlouvy: 30. 5. 2023

Datum ukončení: 30. 5. 2023

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 5. 2023
 
Aktualizováno: 2. 6. 2023