Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění školících prostor, cateringu a ubytování – hlavní část

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13037

Název zakázky: Zajištění školících prostor, cateringu a ubytování – hlavní část

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 10. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Sdružení místních samospráv ČR

Sídlo zadavatele: Nábřeží 599, Prštné, 760 01 Zlín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Mgr. Jan Sedláček
 • Telefon: +420724076338
 • E-mail: sedlacek@smscr.cz

IČ zadavatele: 75130165

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Dana Kratochvílová
 • Telefon: +420733104255
 • E-mail: kratochvilova@smscr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 10. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
SMS ČR, Žižkova 98, 586 01 JIHLAVA

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmět zakázky sestává ze zajištění pronájmu, cateringu a ubytování na tyto vzdělávací aktivity:

Škola místních samospráv

Zajištění pronájmu školících prostor a cateringu.

Jedná se o 48 třídenních kurzů (rozděleno vždy na část jednodenní a dvoudenní) v období listopad 2019 – listopad 2021 (předpokládaný počet kurzů v jednotlivých letech: 2019 - 5, 2020 - 23, 2021 - 20). Zadavatelem bude stanovena oblast konání akce.

Předpokládaný počet účastníků je cca 30, kurzy se konají ve všech krajích ČR s výjimkou města Prahy.

Univerzita starosty
Zajištění pronájmu školících prostor, cateringu a ubytování

Jedná se o tři třídenní kurzy, konané listopad 2019 – listopad 2021. Předpokládaný počet účastníků je 40. Vzhledem k tomu, že Univerzita starosty bude probíhat v blízkosti předem vybraných obcí, bude zadavatelem kromě termínu stanovena i oblast konání akce nebo místo konání.

Termíny kurzů jednotlivých etap (Škola místních samospráv a Univerzita starosty), požadované kraje a vybrané oblasti nebo místa konání budou od zadavatele dodávány dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 1.

Podrobný popis aktivit, harmonogram, požadavky na školící prostory, catering a ubytování jsou uvedeny v příloze č. 1 této výzvy.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1280000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení plnění: -ihned po podpisu smlouvy s vybraným účastníkem Časový harmonogram plnění je uveden v příloze č. 1 této výzvy Předpokládaný termín ukončení plnění: 30. 11. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Česká republika

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena v Kč za zajištění předmětu veřejné zakázky včetně DPH (číselné kritérium) váha 100 %
  Předmětem hodnocení bude účastníkem uvedená výše ceny v Kč včetně DPH za zajištění předmětu veřejné zakázky v plném rozsahu.
  Pro nabídkovou cenu (číselné kritérium) bude za nejvhodnější považováno nejmenší číslo ze všech podaných nabídek.
  Maximálně přípustná výše nabídkové ceny je 1547000,- Kč včetně DPH.
  Maximálně přípustná výše nabídkové ceny včetně DPH pro dílčí plnění je:

   1. školící prostory - maximálně přípustná výše nabídkové ceny: 659 000 Kč včetně DPH
   2. catering - maximálně přípustná výše nabídkové ceny: 649 000 Kč včetně DPH                                                                                     3. ubytování – maximálně přípustná výše nabídkové ceny: 239.000,- Kč včetně DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • 1) Základní kvalifikační předpoklady

  Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel v rozsahu přílohy č. 2 této výzvy k podání nabídek. Účastník prokáže předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje požadované základní kvalifikační předpoklady, a které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka.

  2) Profesní kvalifikační předpoklady

  Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel v rozsahu přílohy č. 3 této výzvy k podání nabídek. Účastník prokáže předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že splňuje požadované profesní kvalifikační předpoklady, a které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem nebo za účastníka.

  Doklady, které je dodavatel povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v kopii.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatelé jsou vázáni svou nabídkou po dobu 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s touto výzvou k podání nabídek, a to absolutní částkou v korunách českých (CZK).

Nabídková cena bude dále strukturována v korunách českých v tomto členění:

celková nabídková cena bez DPH (v CZK),
sazba DPH, která se vztahuje k nabídkové ceně (v %),
výše DPH (v CZK),
celková nabídková cena s DPH (v CZK)

Nabídková cena za provedení veřejné zakázky je stanovena po dobu trvání smlouvy a její překročení je možné pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny, a to ve výši odpovídající navýšení těchto sazeb. Uvedená nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady, které dodavateli vzniknou v souvislosti s plněním veřejné zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel zpracuje nabídku v písemné formě, v českém jazyce, v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě k podání nabídek.Dokumenty musí být podepsány osobou oprávněnou/osobami oprávněnými jednat za dodavatele.V případě smluvního zastoupení musí být předložena plná moc podle § 441 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, v platném znění.Dodavatel předloží nabídku v jednom originále a v jedné kopii. Součástí nabídky bude CD s elektronickou verzí nabídky. Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky budou ve spodním okraji očíslovány nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou.Nabídka bude předložena v uzavřené obálce opatřená názvem zakázky „Zajištění školících prostor, cateringu a ubytování – hlavní část“ a poznámkou „NEOTVÍRAT“.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel v nabídce uvede kontaktní osobu dodavatele, a to včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy.

Požadavek na jednu nabídku:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze strany dodavatelů musí být zadavateli zaslány písemně, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti o ně, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kterým byla výzva k podání nabídek poskytnuta, do dvou pracovních dnů od doručení žádosti.Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Předchozí odstavce se použijí obdobně.V případě rozporu mezi jednotlivými odstavci této výzvy k podání nabídek nebo výzvy k podání nabídek a přílohami, platí to ustanovení, které je obsahově širší či pro zadavatele výhodnější.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel povoluje plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele/ů.

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu této veřejné zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1179600.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Everesta s.r.o.Sídlo: Mimoňská 3223, Česká Lípa, 470 01IČO: 25014650

  Datum podpisu smlouvy: 19. 11. 2019

Datum ukončení: 25. 11. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 10. 2019
 
Aktualizováno: 10. 12. 2019