Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávacích služeb pro projekt „Vzdělávání zaměstnanců Libor Václavík – LIBROS a partnerů“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11677

Název zakázky: Zajištění vzdělávacích služeb pro projekt „Vzdělávání zaměstnanců Libor Václavík – LIBROS a partnerů“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 9. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Libor Václavík - LIBROS

Sídlo zadavatele: Palackého 1114, 702 00, Ostrava - Přívoz

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Libor Václavík
 • Telefon: +420595132201
 • E-mail: libros@libros.cz

IČ zadavatele: 12697281

DIČ zadavatele: CZ5601171642

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Kristýna Míčová
 • Telefon: +420606880217
 • E-mail: libros@libros.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 10. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Libor Václavík – LIBROS, Palackého 1114, 702 00, Ostrava - Přívoz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je zajištění vzdělávacích zaměstnancům zadavatele za účelem naplnění cílů projektu „Vzdělávání zaměstnanců Libor Václavík - LIBROS a partnerů“.

 

Předmět zakázky je členěn na 3 části, které zahrnují klíčové vzdělávací aktivity projektu (dále jen KA). Obsahy všech 3 částí zakázky a jednotlivých vzdělávacích aktivit jsou specifikovány touto výzvou a blíže rozepsány v jejích přílohách.

 

Zakázka je rozčleněna na 3 části, a to následujícím způsobem:

Část A:

 KA 1) Rozvoj znalostí zaměstnanců v oblasti obecného IT

               KA 11 - Excel

 KA 3) Rozvoj měkkých a manažerských dovedností zaměstnanců

               KA 31 - Komunikace v obtížných situacích

               KA 32 - Pokročilé vyjednávací techniky

               KA 33 - Koučink

 KA 4) Rozvoj znalostí zaměstnanců v oblasti novelizované legislativy

               KA 41 - Novinky v daních a účetnictví

               KA 42 - Fakturace, doklady

 

 Část B:

 KA 5) Rozvoj technických znalostí zaměstnanců

              KA 51 - Vazač břemen

              KA 52 - Opakovací školení vazači

              KA 53 - Opakovací školení manipulační vozíky

 

Část C:

 KA 6) Rozvoj technických znalostí zaměstnanců – Obsluha CNC strojů

             KA 61 - Obsluha CNC strojů (bez závěrečné zkoušky)

 

 

Další specifikace podmínek zadavatele:

a) U kurzů budou dodrženy uvedené rozsahy výuky, a to v hodinách i ve dnech uvedených v příloze č. 1.

b) Pro kurzy platí, že vyučovací hodinou se rozumí 60 minut. Školicím dnem je pak myšlen den v délce 8 vyučovacích hodin bez přestávek (vyjma aktivity KA 33 a KA 42, dále viz. příloha č.1). Přestávky navrhne uchazeč nad uvedený časový rozsah v min. počtu 2 a pauzy na oběd (o délce 30 minut).

c) Uchazeč poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz, každému účastníkovi výukové a podpůrné materiály a zadavateli administrativní zajištění dle požadavků specifikovaných přílohou č. 1 výzvy.

d) Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby byl uchazeč schopen zrealizovat konkrétní kurz do 30ti dnů od doručení požadavku zadavatele.

e) Školení budou probíhat na základě harmonogramů stanovených zadavatelem ve spolupráci s vybraným uchazečem.

f) Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu s více uchazeči na jednotlivé části plnění, jak jsou tyto výše specifikovány.

g) Zadavatel si vyhrazuje právo

 • vyzvat kteréhokoliv uchazeče, případně pouze některé uchazeče k předložení, upřesnění či doplnění nabídky,

 • veřejnou zakázku nezadat bez udání důvodu,

 • jednat o úpravách předložené smlouvy a o veškerém obsahu nabídky s kterýmkoli uchazečem, případně pouze s několika uchazeči.

Uchazeč je oprávněn podat svou nabídku na jednu část zakázky, na více částí zakázky, nebo na všechny části zakázky. Nabídky na jednotlivé KA, nebo školení samostatně nejsou přípustné.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 675480,83 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
listopad 2017 – prosinec 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory zajištěné uchazečem nebo prostory zajištěné zadavatelem (areál LIBROS, Palackého 1114, 70200, Ostrava). Bližší určení místa plnění v případě jednotlivých kurzů je specifikováno v příloze č. 1 této výzvy.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 1. Schopnost uchazeče splnit specifické požadavky zadavatele ve vztahu k termínům konání kurzů a školení a počtu uchazečů na jednotlivých kurzech a školeních.
 2. Nabídková cena dílčího plnění bez DPH.
 3. Kvalita nabízených služeb.

Každé z kritérií má při hodnocení stejnou váhu.

 

Ad 1. Schopnost uchazeče splnit specifické požadavky zadavatele ve vztahu k termínům konání kurzů a školení a počtu uchazečů na jednotlivých kurzech a školeních.

Při hodnocení nabídek bude hodnocena schopnost uchazeče:

 • realizovat každý jednotlivý kurz v termínu stanoveném zadavatelem,
 • realizovat každý jednotlivý kurz s počtem uchazečů stanoveným zadavatelem s tím, že minimální počet uchazečů v kurzu je 1 (jeden) účastník kurzu.

 

Ad 2. Nabídková cena

Nabídky budou v tomto dílčím kritériu hodnoceny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

 

Ad 3. Kvalita nabízených služeb

Hodnocen bude komplexní a detailní popis předmětu zakázky: návrh výukových materiálů a pomůcek, návrh školících metod a technik, zastoupení praktické formy výuky a aplikovatelnosti poznatků do praxe, přínos kurzů pro cílovou skupinu a návrh obsahu a struktury kurzů.

 

Stanovená subkritéria jsou následující:

a) Ukázky výukových materiálů a pomůcek

b) Školící techniky a metody

c) Obsah, struktura a náplň nabízených vzdělávacích aktivit včetně hodnocení návrhu zpětné vazby

 

Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka účastníka, jež bude v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria obsahovat ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a požadavkům na uchazeče uvedených v této výzvě a jejích přílohách komplexněji, podrobněji a vhodněji zpracované požadavky dle písmena a) až c) tohoto dílčího kritéria.

 

Hodnocení nabídek

Hodnocené nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny známky od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší), přičemž známkováno bude každé kritérium samostatně.

Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, které dosáhne nejlepšího (tedy nejnižšího) průměru známek.

 

V případě shodnosti průměrné známky, nebo z důvodu zvláštního zřetele hodného, bude uplatněn postup dle části „Další specifikace podmínek zadavatele“, písm. g) výše, tedy

výzva uchazeči/úm k předložení, upřesnění či doplnění nabídky,

výzva uchazeči/úm k jednání o úpravách předložené smlouvy a o veškerém obsahu nabídky

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zájemce prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 6 této výzvy.
 • Zájemce prokáže profesní způsobilost podle § 77 č. 134/2016 Sb. předložením výpisu z obchodního, nebo jiného rejstříku v němž je zapsán a z něhož lze zjistit, že je pro splnění zakázky kvalifikován. Výpis nesmí být starší 90 dnů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Údaje a informace uvedené v jednotlivých částech této výzvy a všech jejích přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je uchazeč povinen plně akceptovat a respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele, uvedených v této výzvě a jejích přílohách, či změna obchodních nabídek, budou považovány za nesplnění podmínek výzvy s následným vyloučením uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídkou se rozumí kompletní dokumentace včetně všech příloh či dokladů prokazujících kvalifikaci uchazeče.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů a musí být zpracována v českém jazyce.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v jednom originále v listinné podobě.

 

Podává-li uchazeč nabídku do více částí zakázky, pro každou zpracuje samostatnou nabídku v následující struktuře:

 • Krycí list nabídky s uvedením nabídkové ceny – pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije přílohu č. 2 – 4 této výzvy k podání nabídek, nebo všechny, v závislosti na tom, do jakých částí nabídku podává. Krycí list bude obsahovat nabídkovou cenu uchazeče na danou část, dílčí KA a jednotkové ceny za kurzy a bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
 • Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikaci – dle požadavků na prokázání kvalifikace uvedených v této výzvě.
 • Popis předmětu plnění dle přílohy č. 1 této výzvy v takovém rozsahu, který umožňuje jeho posouzení z toho hlediska, zda splňuje všechny požadavky zadavatele na předmět plnění.
 • Podklady pro vyhodnocení nabídky s rozepsáním hodnotícího kritéria Kvalita nabízených služeb a doložením požadovaných náležitostí (např. CD s ukázkovou hodinou, skripta, aj.).
 • Písemný návrh smlouvy.
 • Čestné prohlášení o využití poddodavatelů dle přílohy č. 5 této výzvy.

 

Nabídka a Návrh smlouvy musí být podepsán uchazečem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za jím vybranou část dle předmětu zakázky (tj. Část A, Část B, Část C).

Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Uchazeč použije ke zpracování nabídkové ceny krycí list – přílohy č. 2 – 4 této výzvy.

Uchazeč je povinen zapracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána zvlášť pro každou část zakázky!Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě (1 originál) v neprůhledné řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat – název zakázky – označení dílčí části, na kterou je nabídka podávána“, na níž bude uvedena adresa zadavatele a kontaktní adresa uchazeče. Nabídka i návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Veškeré součásti nabídky musí být předloženy v jedné, pevně uzavřené neprůhledné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem neoddělitelně spojeny tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před manipulací či vyjmutím z nabídky, a budou řádně označeny vzestupnou číselnou řadou.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Uchazeč je oprávněn podat svou nabídku na jednu část zakázky, na více částí zakázky, nebo na všechny části zakázky. Nabídky na jednotlivé KA, nebo školení samostatně nejsou přípustné. Není přípustné podání více nabídek na jednu a tu samou část stejným uchazečem.Na každou část plnění bude uzavřena smlouva pouze s jedním uchazečem.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec toho, jež je požadováno výzvou.
 • Zadavatel prohlašuje, že toto zadávací řízení není veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
 • Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.
 • Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán, činí 45 dní a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, a to v souladu s kap. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6) – dostupné na www.esfcr.cz.
 • Předložením nabídky do tohoto výběrového řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, nebo neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení.
 • Uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.
 • Náklady na účast ve výběrovém řízení nese účastník.
 • Nabídky nebudou účastníkům zadávacího řízení vráceny.
 • Účastník zadávacího řízení podáním nabídky uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
 • Účastník zadávacího řízení se podáním nabídky zavazuje k poskytnutí součinnosti při uzavření smlouvy.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, nebo doplnit výzvu a její přílohy. Toto doplnění zveřejní zadavatel na www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky. Zadavatel tímto upozorňuje uchazeče na průběžnou kontrolu profilu zadavatele na www.esfcr.cz.

 

Zadavatel umožňuje zajištění předmětu zakázky s využitím poddodavatelů, ale požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve své nabídce uvedl:

a) ty části zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo

b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou již účastníkovi zadávacího řízení známi, a současně uvedl, kterou část zakázky bude každý z těchto poddodavatelů plnit

Pokud účastník nehodlá využít k plnění zakázky poddodavatele, uvede tuto skutečnost ve své nabídce. K tomuto uchazeč může využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 5 této výzvy.

 

V případě, že předmět zakázky má být plněn několika uchazeči společně a za tímto účelem hodlají podat společnou nabídku, je každý z uchazečů povinen prokázat základní způsobilost a předložit výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán. Další kvalifikaci prokazují uchazeči společně. Uchazeči jsou zároveň povinni předložit smlouvu, ze které plyne, že účastníci jsou vůči zadavateli a třetím osobám zavázáni společně a nerozdílně.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 340905.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část A - POE EDUCO, spol. s r.o., Divadelní 946/9,74101, Nový Jičín, IČ 64089398, Ing. Jiří Čmucha, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 29. 11. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část B - AUTO EDU,s.r.o., Opavská 414, 747 64, Velká Polom, IČ 25912356, Kamil Vitásek, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 27. 11. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Část C - AUTO EDU,s.r.o., Opavská 414, 747 64, Velká Polom, IČ 25912356, Kamil Vitásek, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 27. 11. 2017

Datum ukončení: 29. 11. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 9. 2017
 
Aktualizováno: 13. 12. 2017