Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice – služby – vzdělávací aktivity

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11405

Název zakázky: Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice – služby – vzdělávací aktivity

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 27. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Modřice

Sídlo zadavatele: Náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Josef Šiška
  • Telefon: +420537001012
  • E-mail: josef.siska@mesto-modrice.cz

IČ zadavatele: 00282103

DIČ zadavatele: CZ00282103

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Anna Kroulíková
  • Telefon: +420727952582
  • E-mail: kroulikova@dea.cz

Lhůta pro podání nabídek: 9. 8. 2017 10:30

Místo pro podání nabídek:
Modřice - Městský úřad, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice, osobní podání v úředních hodinách pondělí, středa: 8:00-12:00 hod., 12:30-17:00 hod.; úterý, čtvrtek: 8:00-12:00 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Prohlubování kvalifikace zaměstnanců

Předmět plnění zakázky zahrnuje vybrané vzdělávací aktivity v rozsahu dle Přílohy č. 4a, 4b a 4c pro jednotlivé skupiny a dodávku odborné literatury pro samostudium v rozsahu dle přílohy č. 4d.  

Zakázka je dělena na dílčí části ve smyslu § 101 ZZVZ:

Dílčí část 1 – Komunikace s veřejností

Dílčí část 2 – Školení dle odbornosti

Dílčí část 3 – Školení v oblasti krizového řízení a součinnost složek IZS

Dílčí část 4 – Dodávka odborné literatury

Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídky do jedné nebo více dílčích častí. V případě podání nabídek na více dílčích částí podá dodavatel samostatnou nabídku na každou dílčí část.

Pro účely vzdělávacích aktivit jsou zaměstnanci rozděleni následovně do 5 cílových skupin:

Skupina 1 – Městský úřad – celkem 15 osob (2 uvolnění funkcionáři, 3 vedoucí úředníci, 8 úředníků, 2 neúředníci)

Skupina 2 – Městská policie – celkem 10 osob (1 pověřený strážník, 9 strážníků)

Skupina 3 – zaměstnanci Pasivního bytového domu pro seniory – celkem 11 osob (1 vedoucí, 5 uklízeček, 4 recepční, 1 údržbář)

Skupina 4 – Pracovníci údržby a čištění – celkem 6 osob (1 vedoucí, 5 pracovníků)

Skupina 5 – Muzeum a knihovna – celkem 2 osoby (2 vedoucí)

Realizace vzdělávacích aktivit probíhá v místě stanoveném účastníkem formou otevřených školení a kurzů nebo ve školicích prostorech zadavatele formou školení a kurzů připravených na míru, a to dle přílohy č. č. 4a, 4b a 4c Výzvy. Maximální dojezdová vzdálenost účastníků školení do místa určeného účastníkem výběrového řízení je stanovena v Příloze č. 4a, 4b a 4c Výzvy. Předmětem plnění této zakázky jsou kurzy a školení připravené na míru zadavateli a akreditované otevřené kurzy a školení.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení (dále jen „účastník“) spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály, náklady na pronájem školicí místnosti,  disponováním prezentační technikou (dataprojektor, flipchart, počítačové vybavení) apod.

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

-Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

-Harmonogram jednotlivých kurzů bude navržen účastníkem v předložené nabídce tak, aby byl dodržen termín začátku a konce realizace zakázky a dále bude před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem přizpůsoben dle potřeb zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo aktualizovat harmonogram jednotlivých školení a kurzů v průběhu realizace zakázky při dodržení celkové doby trvání zakázky 2 roky

-Vzhledem k tomu, že jednotlivé kurzy budou probíhat dle aktuálních potřeb zadavatele, je nezbytné, aby dodavatel byl schopen realizovat konkrétní kurz do 14 dnů od doručení požadavku zadavatele.

-U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky uvedené u jednotlivých kurzů, viz příloha č. 4a-4c této Výzvy

-Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu, u otevřených kurzů dle akreditace.

-Maximální počet osob ve skupině u kurzů připravených na míru je 15.

-Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které kvalifikaci či specializaci mají. Zadavatel je oprávněn si danou skutečnost na místě ověřit a dodavatel je povinen v takovém případě poskytnout účinnou součinnost. U otevřených kurzů platí dle akreditace.

-Účastník je vázán celým obsahem své nabídky po celou dobu zadávací lhůty.

Nabídka jednotlivých dílčích částí musí obsahovat všechna uvedená školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některé školení a kurzy.

Zadavatel nevymezuje části předmětu plnění zakázky, které nesmí být plněny poddodavatelem.

Požadovaná specifikace jednotlivých školení a kurzů je uvedena v příloze č. 4a, 4b, 4c, která je nedílnou součástí této výzvy.

Požadovaná specifikace odborné literatury pro samostudium je uvedena v příloze č. 4d výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 432340,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.1.2018-31.12.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
prostory dodavatele i prostory zadavatele Město Modřice – Městský úřad Náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny.

Každá dílčí část bude hodnocena samostatně podle ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Dílčí část 1. – Komunikace s veřejností

Kritérium pro hodnocení nabídek

Úplné nabídky podané jednotlivými Účastníky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny, tj. podle výše nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky (příloha č. 1 výzvy).

Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho Účastníka, jehož nabídky byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která se umístí první v pořadí, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkových cen, bude rozhodovat los.

Dílčí část 2. – Školení dle odbornosti

Kritérium pro hodnocení nabídek

Úplné nabídky podané jednotlivými Účastníky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny, tj. podle výše nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky (příloha č. 1 výzvy).

Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho Účastníka, jehož nabídky byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která se umístí první v pořadí, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkových cen, bude rozhodovat los.

Dílčí část 3. – Školení v oblasti krizového řízení a součinnost složek IZS

Kritérium pro hodnocení nabídek

Úplné nabídky podané jednotlivými Účastníky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny, tj. podle výše nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky (příloha č. 1 výzvy).

Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho Účastníka, jehož nabídky byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která se umístí první v pořadí, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkových cen, bude rozhodovat los.

Dílčí část 4. – Dodávka odborné literatury

Kritérium pro hodnocení nabídek

Úplné nabídky podané jednotlivými Účastníky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny, tj. podle výše nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky (příloha č. 1 výzvy).

Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho Účastníka, jehož nabídky byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která se umístí první v pořadí, tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídkových cen, bude rozhodovat los.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

-základní způsobilost;

-profesní způsobilost;

-technická kvalifikace.

 

Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

 

1. Základní způsobilost pro dílčí plnění č. 1 až 4

Základní způsobilost splňuje účastník:

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle tohoto odstavce splňovat také: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením účastníka, ve kterém bude uvedeno, že účastník všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Účastník může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem účastníka nebo osoby oprávněné jednat za účastníka.

 

2. Profesní způsobilost pro dílčí plnění č. 1 až 4

Profesní způsobilost splňuje účastník:

a)výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

b)oprávněn podnikat v oboru , nebo v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

 

3. Technická kvalifikace

Dodavatel prokáže svoji technickou kvalifikaci předložením seznamu významných služeb provedených dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení (dále jen „seznam“)  včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

 

Technická kvalifikace pro dílčí plnění č. 1

Seznam služeb může dodavatel zpracovat podle předlohy, jež tvoří přílohu č. 5 výzvy. Pokud dodavatel použije jinou předlohu, než zadavatelem předepsanou, potom dodavatelem předložený seznam služeb musí obsahovat všechny údaje, které zadavatel v příloze č. 5 výzvy vymezil.

Ze seznamu služeb provedených dodavatelem musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období provedl alespoň 2 služby, jejichž předmětem plnění byly školení v oblasti komunikace s veřejností (např. v oblasti komunikace se seniory, time management, prezenční dovednosti, vedení a koučink zaměstnanců apod.) v minimální hodnotě 40 tis. Kč bez DPH každé služby.

Technická kvalifikace pro dílčí plnění č. 2

Seznam služeb může dodavatel zpracovat podle předlohy, jež tvoří přílohu č. 5 výzvy. Pokud dodavatel použije jinou předlohu, než zadavatelem předepsanou, potom dodavatelem předložený seznam služeb musí obsahovat všechny údaje, které zadavatel v příloze č. 5 výzvy vymezil.

Ze seznamu služeb provedených dodavatelem musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období provedl alespoň 4 služby, jejichž  předmětem plnění byly školení zaměstnanců (např. v oblasti základy podvojného účetnictví, rozpočetnictví, finanční kontrola, základy pracovního práva, obecní zpravodaj, povolování kácení dřevin, katastr nemovitostí, stavební řízení, územní plánování, pozemní komunikace, odpadové hospodářství, ochrana osobních údajů, vedení úřední desky, spisová služba, místní poplatky, opatrovnictví, správa majetku obce, veřejné zakázky, veřejné zakázky malého rozsahu, správní řízení obecně, obecní řízení, přestupkové řízení, registr smluv, občanský zákoník, zákoník o obecní policii, úprava písemností, údržba zeleně apod.) v minimální hodnotě 40 tis. Kč bez DPH každé služby.

Technická kvalifikace pro dílčí plnění č. 3

Seznam služeb může dodavatel zpracovat podle předlohy, jež tvoří přílohu č. 5 výzvy. Pokud dodavatel použije jinou předlohu, než zadavatelem předepsanou, potom dodavatelem předložený seznam služeb musí obsahovat všechny údaje, které zadavatel v příloze č. 5 výzvy vymezil.

Ze seznamu služeb provedených dodavatelem musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období provedl alespoň 2 služby, jejichž předmětem plnění byly akreditované školení v oblasti krizového řízení a součinnost složek IZS (např. v oblasti první pomoc, kurz ochranné střelby z pistole, kurz jízdy zručnosti s vozidlem v taktických podmínkách, škola smyku, apod.) v minimální hodnotě 50 tis. Kč bez DPH každé služby.

Technická kvalifikace pro dílčí plnění č. 4

Seznam dodávek může dodavatel zpracovat podle předlohy, jež tvoří přílohu č. 5 výzvy. Pokud dodavatel použije jinou předlohu, než zadavatelem předepsanou, potom dodavatelem předložený seznam dodávek musí obsahovat všechny údaje, které zadavatel v příloze č. 5 výzvy vymezil.

Ze seznamu dodávek provedených dodavatelem musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel v uvedeném období provedl alespoň 2 dodávky, jejichž předmětem plnění byla dodávka odborné literatury v minimální hodnotě 20 tis. Kč bez DPH každé dodávky.

Technická kvalifikace pro dílčí plnění č. 1 až 3

Seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. Seznam musí mít podobu čestného prohlášení, které bude podepsáno oprávněnou osobou účastníka.

Seznam bude zahrnovat minimálně 3 členy realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu – projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění zakázky a za komunikaci se zadavatelem.

Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění zakázky. Trvalé změny na všech pozicích realizačního týmu budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný dodavatel bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového člena realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré uvedené požadavky zadavatele týkající se člena realizačního týmu. Výměnu člena realizačního týmu je dodavatel povinen zadavateli nejpozději do 5 pracovních dnů před touto změnou oznámit a do 5 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Člena realizačního týmu je dodavatel povinen nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky uvedené v této výzvě.

 

Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby účastník níže uvedeným způsobem prokázal, že projektový manažer a všichni členové realizačního týmu splňují následující požadavky:

- všichni členové realizačního týmu musí mít ukončené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou;

- projektový manažer musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně bakalářský titul, v oboru management, organizace a řízení či obdobném předmětu plnění zakázky;

- všichni členové realizačního týmu musí mít praxi v oblasti implementace produktů v oblasti vzdělávání v délce nejméně 3 let;

- projektový manažer musí mít praxi v oblasti implementace produktů v oblasti vzdělávání v délce nejméně 5 let;

Přílohu seznamu členů realizačního týmu budou tvořit profesní životopisy všech členů realizačního týmu a doklad o vzdělání (VŠ diplom vedoucího týmu, maturitní vysvědčení členů realizačního týmu). Profesní životopis bude zpracován v níže uvedeném minimálním rozsahu a členění:

- jméno a příjmení;

- označení pozice v realizačním týmu;

- nejvyšší dosažené vzdělání;

- přehled profesní praxe a délky jejího trvání v oblasti implementace produktů v oblasti vzdělávání;

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy a v přílohách výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky.

Tyto požadavky je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě a v jejích přílohách či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění výzvy s následkem vyloučení účastníka z další účasti ve výběrovém řízení.

Předmět zakázky musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. 

Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené v této výzvě.

Účastník, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.

Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým účastníkem vyřadí. Účastníka, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve výběrovém řízení.  Zadavatel vyrozumí dodavatele, kterého vyloučil, o tomto kroku do 5 pracovních dnů od této skutečnosti oznámením na portálu www.esfcr.cz 

 

Účastníci jsou oprávněni podat nabídky do jedné nebo více dílčích častí. V případě podání nabídek na více dílčích částí podá účastník samostatnou nabídku na každou dílčí část.

 

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

Krycí list nabídky včetně prohlášení o vázanosti výzvou dle přílohy č. 1 této výzvy;
nabídková cena v níže uvedené struktuře;
dokumenty prokazující splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace;
ostatní údaje a dokumenty (řazení dle uvážení účastníka);

návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (v počtu vyhotovení dle návrhu smlouvy).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s touto výzvou. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění školení (zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, stravu apod.). Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Účastník je povinen zpracovat svou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Účastníci jsou oprávněni podat nabídky do jedné nebo více dílčích častí. V případě podání nabídek na více dílčích částí podá dodavatel samostatnou nabídku na každou dílčí část.Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a číslo dílčí části a nápisem „Neotevírat – Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice – služby – vzdělávací aktivity – dílčí část X“ na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka.Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh obchodních podmínek formou návrhu smlouvy dílčí části 1 až 3 (příloha č. 3a, 3b, 3c), který je pro účastníka závazný. Účastník doplní do návrhu smlouvy o realizaci projektu identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené údajem „DOPLNIT“). Obchodní podmínky dílčí části 4. budou ve formě objednávky s vybraným dodavatelem.Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány statutárním zástupcem účastníka oprávněným jednat za účastníka dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo jinou osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud bude účastníka zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo v úředně ověřené kopii.Účastník k nabídce připojí CD s fotokopií kompletní nabídky ve formátu „.pdf“ a to tak, že obsahem CD budou skeny všech listů nabídky tak, jak je podávána (tj. naskenovaná kopie nabídky a návrhu smlouvy i s podpisy).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Účastník ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý účastník může podat pouze jednu nabídku do jedné nebo více dílčích častí. V případě podání nabídek na více dílčích částí podá účastník samostatnou nabídku na každou dílčí část.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.

Vybraný dodavatel si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný dodavatel plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému dodavateli k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané účastníky ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou účastníci bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z účastníků nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí účastníků v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.
Náklady účasti ve výběrovém řízení nese účastník.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6, datum účinnosti od 1. 5. 2017). Na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s výjimkou ustanovení, na které se zadavatel výslovně odkazuje ve Výzvě k podání nabídek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: obdobně jako dle § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ, a to z důvodu krácení dotace, z níž měla být veřejná zakázka částečně uhrazena

Datum ukončení: 18. 6. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 27. 7. 2017
 
Aktualizováno: 22. 6. 2018