Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Změna užívání v budově čp.53 v Horce-Dětská skupina Horka

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12209

Název zakázky: Změna užívání v budově čp.53 v Horce-Dětská skupina Horka

Druh zakázky: Stavební práce

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 3. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Obec Horka

Sídlo zadavatele: Horka čp. 53, 538 51

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Dana Dostálová
 • Telefon: +420724180935
 • E-mail: obec.horka@seznam.cz

IČ zadavatele: 00270121

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Dana Dostálová
 • Telefon: +420724180935
 • E-mail: obec.horka@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 4. 2018 08:00

Místo pro podání nabídek:
Horka čp.53, 538 51

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem díla je realizace změny užívání v 2.NP budovy obecního úřadu na dětskou skupinu.Jedná se o stavební úpravy části 2.NP budovy obecního úřadu - zřízení šatny, hygienického zařízení a kychyňky.

PV kód : 45000000-7 Stavební práce

Podrobnou specifikaci předmětu díla stanovuje projektová dokumentace a soupis stavebních prací, které jsou přílohou číslo 2.této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 800000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.5.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Horka čp.53, 538 51

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena 100%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zák. 137/2006 Sb. splňuje uchazeč

   

        který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

   

        který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
        který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
        vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
        který není v likvidaci,
  evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
        který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
        který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

   

        který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby

   

        který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

   

       Kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

   

  Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů formou čestného prohlášení, které bude členěno dle výše uvedených požadavků. Toto čestné prohlášení uchazeč doloží, jde-li o právnickou osobu, jak právnickou osobu, tak za statutární orgán nebo všechny členy statutárního orgánu.

   

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Struktura podané nabídky

 

Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky. Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Doklady prokazující kvalifikaci

Nabídková cena a soupis stavebních prací

Návrh smlouvy o dílo

Obchodní podmínky jsou upraveny návrhem smlouvy o dílo, která je doložena jako příloha č. 2 zadávacích podmínek..Uchazeč není oprávněn tento návrh upravovat pouze doplní údaje označené (BUDE DOPLNĚNO)

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč vyplní předložený soupis stavebních prací a podrobný položkový rozpočet, který je součástí výzvy a dále vyplní předložený vzor Krycího listu nabídky a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky. Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v tištěné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formouZalepená obálka s nabídkou (lepené části obálky budou opatřeny přelepkami a razítkem uchazeče) bude viditelně označena heslem: „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Změna užívání domu čp. 53 v Horce- Dětská skupina Horka“ - neotvírat“.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Profesní kvalifikační předpoklady:

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54, písm. a), b) a d) zák. 137/2006 Sb, takto:

K písm. a) předložením výpisu z obchodního rejstříku

k písm. b) uchazeč předloží: oprávnění k podnikání na předmět veřejné zakázky

K písm. d) - prokázání odborné způsobilosti uchazeč předloží doklad o autorizaci dle zák. 360/92, § 5, odst. 3, písm.

Všechny doklady musí být předloženy v kopii ne starší 90 dnů.

 

5.3 Technické kvalifikační předpoklady:

 

Zadavatel požaduje prokázání technické způsobilosti podle § 56 zák. 137/2006 Sb. 1) dle odst. 3, písm. a), b), c), d), e) - předložením seznamu, kopie osvědčení, přehledu - vše ve vztahu k objemu této zakázky a provedeným obdobným pracemi

 

Doložit min. tři stavby obdobného charakteru za posledních 5 let a osvědčení o řádném provedení těchto staveb dle zák. 137/2006 Sb.

Na dokladech potvrdit pravost údajů podpisem uchazeče.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 520319.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Instav Hlinsko a.s., Hlinsko Tyršova 833, 539 01 IČO 25284959 Ing. Vladislav Kropáček

  Datum podpisu smlouvy: 16. 4. 2018

Datum ukončení: 16. 4. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 3. 2018
 
Aktualizováno: 24. 4. 2018