Iniciativa Společenství EQUAL (CIP EQUAL)

Iniciativa Společenství EQUAL je jednou ze čtyř iniciativ Společenství, které byly na území celé EU v období 2000 – 2006 spolufinancovány ze Strukturálních fondů. Cílem této „laboratoře ESF“ byl vývoj a přenos sociálních inovací.

Laboratoř ESF pro vývoj a zavádění sociálních inovací

Iniciativa Společenství EQUAL podporovala na celém území EU spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů pro boj se všemi formami diskriminace a nerovností na trhu práce. 1. kolo Iniciativy bylo v ČR realizováno v letech 2002 - 2005 (program PHARE 2002),  2. kolo pak v letech 2004 - 2008 (Program Iniciativy Společenství EQUAL – CIP EQUAL, spolufinancováno z ESF).  

Cílem bylo vyvinout, ověřit a zavést nová řešení přetrvávajících problémů nejvíce znevýhodněných skupin na trhu práce a ve společnosti (dlouhodobě nezaměstnaných, osob s nízkou kvalifikací, absolventů, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů a cizinců ad.), kteří často trpí vícenásobným znevýhodněním. Dlouhodobým cílem bylo co největší rozšíření těch nejlepších inovací do politiky a praxe, případně zavedení inovace jako systémové změny.

V období 2004 – 2008 bylo v rámci CIP EQUAL podpořeno 74 projektů v celkové hodnotě 43,9 mil. EUR.

Výstupy

Principy EQUAL

Aby byl vývoj inovací co nejvíce úspěšný, projekty IS EQUAL se řídily několika principy: Partnerství, Mezinárodní spolupráce, Inovativnost, Společné rozhodování (Empowerment), Mainstreaming a Tematická koncentrace. Navíc projekty prováděly průběžné vyhodnocování (sebe evaluaci) realizace aktivit a výsledků za účelem ověření funkčnosti nástroje a jeho nastavení tak, aby měl pro cílovou skupinu co největší přínosy.

Pro některé z těchto principů byly vytvořeny stále aktuální metodické příručky:

Národní tematické sítě EQUAL

Síťová spolupráce v rámci CIP EQUAL byla jedním ze specifických nástrojů pro další využití a rozšíření úspěšných inovací, případně iniciaci systémových změn. Činnost tematických sítí spočívala ve společné práci inovátorů, expertů a institucí zajímajících se o řešení problémů znevýhodněných skupin na trhu práce, a to v šesti tématech: A) Zlepšení zaměstnatelnosti znevýhodněných; B) Rozvoj individuálního podnikání; C) Sociální ekonomika a komunitní služby; D) Adaptabilita a celoživotní učení; E) Rovné příležitosti žen a mužů; F) Integrace na trhu práce pro cizince a průřezová skupina Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit.

Dokumenty