Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Partnerství je jedním z důležitých principů podpory poskytované Evropským sociálním fondem, který přináší komplexnější a trvalejší podporu Vašich cílových skupin, a to zejména v oblasti zaměstnanosti, rovných příležitostí a sociálního začleňování. Partnerství v projektech OP LZZ je vztah mezi dvěma nebo více subjekty, a to jak soukromými, tak veřejnými, který spočívá ve spolupráci těchto subjektů při přípravě a následně realizaci projektu. Obsahem spolupráce partnerů je společná tvorba, koordinace, organizace, řízení, monitorování a vyhodnocování projektu. Charakteristika vhodných typů a forem partnerství je pro jednotlivé oblasti podpory OP LZZ uvedena v Prováděcím dokumentu OP LZZ.

Závazné pokyny a pravidla pro tvorbu a realizaci partnerských projektů v OP LZZ naleznete v Příručce pro žadatele (D1) a v Příručce pro příjemce (D2). Způsob hodnocení partnerství v projektové žádosti je popsán v Příručce pro hodnotitele projektů. Otázky a odpovědi ŘO OP LZZ k partnerství jsou k dispozici zde, k realizaci mezinárodní spolupráce zde.

Příjemce je po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace povinen s projektovými partnery uzavřít tzv. smlouvu o partnerství. Účelem této smlouvy je upravit vzájemnou spolupráci partnerů, kteří společně realizují projekt. Předmětem smlouvy je úprava postavení příjemce a jeho partnerů, vymezení aktivit, jimiž se podílejí na projektu, úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této smlouvy, odpovědnost za porušení smlouvy, způsob ukončení spolupráce apod. Na www.esfcr.cz jsou k dispozici Vzorová smlouva o partnerství a Vzorová smlouva o partnerství - bez finančního příspěvku. V případě realizace projektu se zahraničním partnerem naleznete vzorové formuláře a smlouvy na stránce Mezinárodní spolupráce.

V rámci evaluace Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ vzniklo několik praktických výstupů doporučujícího charakteru:

Další informace a zdroje k partnerství a možnost vložit vlastní náměty a komentáře k partnerství je v klubu ESF Fóra „Partnerství v rámci ESF, dokumenty k partnerství naleznete v sekci Soubory.