Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!

Číslo: 060

Platnost od: 31. 8. 2016 06:00

Platnost do: 24. 10. 2016 08:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 3. 10. 2016 08:00

Alokace v Kč: 560 500 000

Poslední aktualizace dat: 15. 4. 2024 13:02:24

Specifický cíl:
 • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
 • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
  Investiční priorita:
 • 1.3 Adaptabilita pracovní síly
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Dne 24. 10. 2016 v 8.00 byl z důvodu překročení alokace ukončen příjem žádostí o podporu.

Dovolujeme si tímto informovat žadatele, že ze strany Řídicího orgánu byla prověřena příčina technického problému při podávání žádostí do výzvy č. 60 „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji“ dne 3.10.2016 a ve spolupráci s dodavatelem MS2014+ byl celý proces podávání žádostí podrobně zmapován.

Z důvodu nestandardního chování MS2014+ v době od 9:20 do 9:35, které vedlo k nejasnostem ohledně pořadí finalizace žádostí, a s ohledem na zachování principu transparentnosti a rovného zacházení bylo rozhodnuto o navýšení alokace výzvy tak, aby mohly být uspokojeny všechny projekty předložené do 9:35:59, pokud splní podmínky formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti. (V 9:35:09 byl zaznamenán poslední případ vícenásobného zaregistrování žádosti vedoucí k nejasnému pořadí doručení žádosti vyhlašovateli a od té doby se už systém choval standardně.)

15. 9. 2016 byly aktualizovány pokyny k vyplnění projektové žádosti v ISKP14+.

Soubory ke stažení:

Soubory ke stažení pro příjemce:

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Konzultace:

Dotazy k této výzvě jsou zodpovídány zejména prostřednictvím fóra, ve kterém byl zřízen diskusní klub.

Osobní konzultace:

 • Čtvrtek 15. 9. 2016, MPSV, Kartouzská 4, 150 00 Praha 5 (místnost 1).
 • Na osobní konzultace se registrujte od pondělí 5. 9. 2016 u Mgr. Markéty Vorlové na tel. 950 195 688 nebo e-mailu marketa.vorlova@mpsv.cz.
 • Doba trvání jedné konzultace je časově omezena na max. 60 minut.
 • Doporučujeme zaslat dotazy či alespoň témata konzultace předem, aby se projektoví manažeři mohli na schůzky připravit.
 • V případě zájmu ze strany žadatelů budou zveřejněny další termíny.


 
Uveřejněno: 31. 8. 2016
 
Aktualizováno: 25. 2. 2021
 
 
Určeno pro: Příjemce