Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Číslo: 132

Platnost od: 30. 11. 2016 06:00

Platnost do: 22. 2. 2017 08:00

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 2. 2017 08:00

Alokace v Kč: 927 879 631

Poslední aktualizace dat: 8. 4. 2024 10:38:49

Specifický cíl:
  • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
    Investiční priorita:
  • 1.2 Rovnost žen a mužů
    Prioritní osa:
  • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti

Typ výzvy: otevřená

Semináře pro příjemce po uzavření právního aktuUPOZORNĚNÍ: Dne 10. 4. 2017 bylo schváleno navýšení výzvy č. 132 na 927 879 631 Kč tak, aby mohly být podpořeny všechny obdržené žádosti, které zároveň úspěšně prošly procesem formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Žadatelé, kterých se to týká, budou v nejbližší době vyzváni k poskytnutí potřebné součinnosti prostřednictvím depeše v IS KP14+ formou Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře.

22. 2. 2017 v 8:00 byl ukončen příjem žádostí z důvodu významného překročení alokace výzvy již přijatými žádostmi.

  • Výsledek hodnocení již podaných žádostí můžete očekávat do 30 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
  • Semináře pro žadatele již nebudou pořádány, příjemci dotace budou pozváni na semináře pro příjemce plánované na červen a červenec roku 2017.
  • Výdaje související s realizací projektu jsou uznatelné již od 30. 11. 2016, tzn. je-li realizace projektu naplánována např. od 1. 1. 2017, je možné projekt zahájit i bez vydání právního aktu ze strany MPSV. Doporučujeme však zahajovat realizaci až poté, co žádost úspěšně projde formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti a žadatel bude vyzván k poskytnutí údajů potřebných pro uzavření právního aktu. Datum skutečného zahájení a ukončení realizace se může od dat zadaných v žádosti lišit. K zadání skutečných dat realizace je žadatel vyzván po úspěšném absolvování formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti.

1. 2. 2017, 14:00: UPOZORŇUJEME ŽADATELE, ŽE VE VÝZVĚ 132 JIŽ DOŠLO K PŘEKROČENÍ ALOKACE.  BYLY ZAREGISTROVÁNY ŽÁDOSTI V SOUHRNNÉ HODNOTĚ PŘEKRAČUJÍCÍ 0,65 MILIARDY KČ.

Žadatelům, jejichž projekty uspějí v hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí a kteří poskytnou potřebnou součinnost k vydání právního aktu o poskytnutí podpory, bude poskytována podpora z OPZ až do přidělení celé alokace výzvy (350 mil. Kč), a to podle pořadí, v jakém byly žádosti o podporu předloženy v MS2014+. 

Soubory ke stažení:

Konzultace

Doplnění: 

Všichni zájemci se mohou hlásit na lednové termíny konzultací. V případě naplnění kapacity v jednom kraji, je možné zvolit jiný kraj. 

Prosíme žadatele, aby se přihlásili jen na jeden termín, a umožnili tak konzultaci ostatním.

V případě, že víte, že se na konzultaci nedostavíte, uvolněte prosím v rezervačním systému svůj termín.


 
Uveřejněno: 30. 11. 2016
 
Aktualizováno: 7. 1. 2020
 
 
Určeno pro: Žadatel