Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Zajišťování odborných školení v oblasti srozumitelné komunikace“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13908

Název zakázky: „Zajišťování odborných školení v oblasti srozumitelné komunikace“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 10. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Technologická agentura České republiky

Sídlo zadavatele: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Martin Bunček

IČ zadavatele: 72050365

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jana Karbanová
  • Telefon: +420234611320
  • E-mail: jana.karbanova@tacr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 11. 2021 13:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky lze podat pouze elektronicky, a to způsobem uvedeným v zadávací dokumentaci.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je příprava, zajištění vzdělávacích kurzů a vypracování koncepce vzdělávání pro pracovníky TA ČR s cílem podpořit srozumitelnou komunikaci s uchazeči, příjemci či hodnotiteli projektů, ale zároveň také uvnitř organizace.
Cílem je vzdělat pracovníky TA ČR v dovednostech naplňujících zásady pro vytváření srozumitelných sdělení ve státní správě v souladu s dokumentem Ministerstva vnitra Metodický postup pro tvorbu srozumitelných sdělení ve veřejné správě. Tento dokument uvádí, že v rámci sdělení veřejné správy je nutné zachovat správnost a odbornost, nicméně obecným trendem do budoucna je zvyšování srozumitelnosti textu. TA ČR jako specifická instituce státní správy pracuje s množstvím odborné dokumentace pro tvorbu a realizaci podpory programů v oblasti VaVaI. Protože je problematika programů VaVaI sama o sobě složitá, je nutné její administrativní část jazykově upravovat tak, aby byla co nejsrozumitelnější a nejpochopitelnější. Důvodem je snižování administrativní zátěže způsobené „nepochopením“ zadávacích dokumentací, požadavků, příruček, metodik a dalších dokumentů. To vyžaduje jazykovou zručnost a především dovednost přirozené komunikace (Plain language). Základem je znalost evropských standardů pro vytváření informací, které se snadno čtou a jsou srozumitelné.

Po absolvování kurzů očekáváme, že pracovníci TA ČR budou připraveni vytvářet texty pro komunikaci s uchazeči, příjemci či hodnotiteli, ale i pro vnitřní potřeby organizace tak, aby byly jednoznačné, dobře strukturované, stručné, ale přesto dobře pochopitelné po prvním čtení. Kompetenci srozumitelného vyjadřování chceme vyžadovat téměř u všech zaměstnanců TA ČR což je cca 150 osob. Školící skupiny by měly být rozděleny po 15 osobách. Každá skupina by postupně měla projít třemi specifickými kurzy - základní, pokročilý a tematicky zaměřený dle daného útvaru (např. pro právní oddělení, pro oddělení komunikace a marketingu). Kurzy navrhujeme v rozsahu max. půlden.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 200000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Do konce trvání Smlouvy, tedy do 30. 6. 2023 nebo dosažením maximálního limitu Smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Viz zadávací dokumentace.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 10. 2021
 
Aktualizováno: 22. 10. 2021