Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Age management ve společnosti G.T.TRADE

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12906

Název zakázky: Age management ve společnosti G.T.TRADE

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 8. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: G.T. TRADE, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Liberecká 5223, 466 01 Jablonec nad Nisou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jaroslav Bárta
 • Telefon: +420777838138
 • E-mail: barta@gttrade.cz

IČ zadavatele: 25935330

DIČ zadavatele: CZ25935330

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Pavlína Komedová
 • Telefon: +420604207021
 • E-mail: komedova@ak-komedova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 8. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
Zlepšovatelé s.r.o. Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9, nabídky mohou být doručovány vždy v pracovní dny mezi 9.00 a 16:00.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících zejména ve školení a vzdělávání zaměstnanců zadavatele a dalších níže uvedených souvisejících služeb. Předmět zakázky je rozdělen na následující čtyři části - více viz Výzva.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1231500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Veškeré aktivity budou realizovány v období od září 2019 (zahájení aktivit se očekává neprodleně po uzavření smlouvy) do října 2021.

Místo dodání / převzetí plnění:
Služby budou poskytovány v místě sídla zadavatele, tj. Liberecká 5223, 466 01 Jablonec nad Nisou. Zadavatel si vyhrazuje právo požadované místo poskytování služeb změnit, v takovém případě ponese náklady na případný pronájem prostor a dopravu školených zaměstnanců.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky posouzené jako úplné dle podmínek Výzvy a přijaté v řádném termínu pro podání nabídek budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě níže uvedených kritérií - více viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Více viz výzva: 

- základní kvalifikace

- profesní kvalifikace

- technická kvalifikace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění veřejné zakázky, včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky a ostatních vedlejších nákladů jakou jsou např. poplatky, inflační vlivy, náklady na dopravu, cestovné, tisk a jakékoliv další výdaje, jsou-li nutné pro řádné, úplné a kvalitní plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.

Nabídková cena musí být uvedena v korunách českých (CZK).

Nabídková cena musí být členěna na cenu s DPH, bez DPH a samostatné DPH.

Nabídková cena musí být uvedena pro jednotlivé části veřejné zakázky zvlášť. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem -pro první část: „Neotevírat – Age management ve společnosti G. T. TRADE - část. 1: Implementace Age Managementu“;-pro druhou část: „Neotevírat – Age management ve společnosti G. T. TRADE - část. 2: Individuální koučing a vzdělávání zaměstnanců“;-pro třetí část: „Neotevírat – Age management ve společnosti G. T. TRADE - část. 3 Vzdělávání v oblasti péče o zdraví zaměstnanců 50+“Na obálce bude uvedena kontaktní adresa účastníka. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude podána ve 2 písemných vyhotoveních, 1 originál + 1 kopie, a v 1 elektronickém vyhotovení na CD. Všechny listy nabídky včetně všech příloh (tedy i včetně jednoho vyhotovení podepsané smlouvy) budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly zabezpečeny před vyjmutím nebo vložením listů. K nabídce budou zvlášť přiložena další dvě vyhotovení podepsané písemné smlouvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat do předmětné části pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Písemnou odpověď zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem a to do 2 pracovních dnů.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka účastníka bude obsahovat minimálně tyto dokumenty:

Vyplněný krycí list nabídky s identifikačními údaji účastníka (viz příloha č. 2 až 4)
Dokumenty prokazující způsobilost a splnění kvalifikace (viz příloha č.5 až 7)
Účastníkem podepsaný návrh smlouvy o poskytování služeb (viz příloha č. 8 až 10, účastník doplní pouze údaje označené k doplnění

Další relevantní přílohy (např. plné moci aj.)

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 950000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DUET, spol. s r. o., sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 856/24, IČ: 48399892

  Datum podpisu smlouvy: 30. 9. 2019

Datum ukončení: 30. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 8. 2019
 
Aktualizováno: 14. 10. 2019