Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Analýza výkonu personálních procesů a agend vykonávaných v Ministerstvu zdravotnictví

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13827

Název zakázky: Analýza výkonu personálních procesů a agend vykonávaných v Ministerstvu zdravotnictví

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 5. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Ministerstvo zdravotnictví

Sídlo zadavatele: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, Česká republika

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Filip Vrána
  • Telefon: +420224972340
  • E-mail: filip.vrana@mzcr.cz

IČ zadavatele: 00024341

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Václav Svoboda
  • Telefon: +420224972394
  • E-mail: vaclav.svoboda@mzcr.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 6. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Profil zadavatele dostupný na adrese: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001163/zakazka/430132

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je jasně definovat základní činnosti řízení lidských zdrojů (dále také jako „LZ“), popsat je do souhrnného dokumentu a obsáhnout veškeré činnosti a procesy agendy „human resources“ v rámci Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o revizi a zhodnocení stavu plnění (zajištění) procesů oddělení LZ Ministerstva zdravotnictví, s následným předložením návrhu opatření, vedoucích k vyšší efektivnosti těchto procesů. Podrobná specifikace, závazný rozsah a požadovaná kvalita předmětu plnění je uvedena v přílohách Výzvy.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Doba plnění veřejné zakázky činí maximálně 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Základním a jediným hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, a to v následujícím poměru:

Hodnotící kritéria
KriétriumVáhaDruh kritéria
1. Nabídková cena60 %Minimalizační
2. Seniorita týmu20 %Maximalizační
3. Pracovní reference členů týmu20 %Maximalizační

Nejvýhodnější nabídka bude vybrána dle postupu uvedeného v příloze 4 – „Pravidla pro hodnocení nabídek“.
Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude zadavatelem vybrána nabídka účastníka, která získá v rámci součtu hodnocení všech tří kritérií nejvyšší celkový počet bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel, který podá nabídku, je povinen prokázat splnění podmínek zadavatele v rozsahu a způsobem vymezeným zadavatelem. Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění účasti v zadávacím řízení až po hodnocení nabídek.
Splnění podmínek kvalifikace se rozumí:
− prokázání základní způsobilosti,
− prokázání profesní způsobilosti a
− prokázání technické kvalifikace.

Dodavatel je povinen prokázat splnění požadavků zadavatele na kvalifikaci předložením požadovaných dokladů. Bližší specifikace kvalifikace a její prokázání je součástí Výzvy a jejích příloh.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se dle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, v českém jazyce, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě.

Nabídky podávané elektronicky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na stránkách:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMZ


Bližší informace o požadavcích na technické a softwarové vybavení pro podání nabídky je součástí Výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Účastník stanoví nabídkovou cenu za kompletní předmět plnění dle specifikace. Cenu dodavatel stanoví absolutní částkou v českých korunách. Účastník uvede nabídkovou cenu na krycím listu nabídky – dle vzoru přílohy č. 2 – Vzor krycího listu, v členění:
− Cena bez DPH
− Sazba DPH v %
− Výše DPH v Kč
− Cena s DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se dle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně, v českém jazyce, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Zadavatel uvádí, že požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 5. 2021
 
Aktualizováno: 17. 6. 2021