Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Dodávka kompenzačních pomůcek pro Město Frýdlant nad Ostravicí

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13656

Název zakázky: Dodávka kompenzačních pomůcek pro Město Frýdlant nad Ostravicí

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Město Frýdlant nad Ostravicí

Sídlo zadavatele: Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí čp. 3, PSČ 739 11

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: RNDr. Helena Pešatová, starostka

IČ zadavatele: 00296651

DIČ zadavatele: CZ00296651

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Ondřej Stonavský
 • Telefon: +420737819013
 • E-mail: ostonavsky@frydlantno.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 10. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky se podávají osobně v českém jazyce prostřednictvím podatelny Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí (budova Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č.p. 139) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: Město Frýdlant nad Ostravicí, odbor právní a organizační, Náměstí čp. 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodání kompenzačních pomůcek pro zadavatele pro zapůjčení potřebným, jež je spolufinancována z prostředků poskytnutých z rozpočtu Operačního programu Zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí, který je realizován z výzvy MAS Frýdlansko - Beskydy – sociální služby – (I.), registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015689.

Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky je popsána v technické specializaci kompenzačních pomůcek, která je  přílohou č. 1 zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že veškerá vyobrazení zahrnutá v technické specializaci jsou pouze orientační a nemají vazbu na žádný konkrétní prvek určitého výrobce. Jednotlivé typy položek nemohou být dodány s odchylkou oproti rozměrům uvedeným v příloze č. 1.

Součástí předmětu veřejné zakázky je montáž a zaškolení pracovníků zadavatele (např. zaškolení o údržbě, případných revizí apod.) dle platných právních předpisů  v den předání kompenzačních pomůcek na Středisku sociální péče ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Vše na základě uzavření písemné kupní smlouvy mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Dodavatel je ve své celkové nabídce povinen specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, dále je povinen uvést identifikační údaje každého poddodavatele.

Upozorňujeme dodavatele, že zadavatel požaduje dodržet kvalitativní zadání stanovené technickou specializací. Dodavatel může v rámci nabídky zahrnout do kalkulace obdobný výrobek, jehož parametry odpovídají vlastnostem popsaných v technické specifikaci. Změny, doplnění a doplňkové konstrukce, podmíněné oborovými technickými pravidly nebo výrobními postupy považované dodavatelem za důležité, je nutno zohlednit a písemné na ně v nabídce upozornit.

Klasifikace veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV):

CPV 33196 Zdravotnické pomůcky

CPV 33196100-1 Pomůcky pro staré lidi

CPV 33196200-2 Pomůcky pro invalidy 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení: po nabytí účinnosti smlouvy, předpoklad je listopad 2020. Termín dokončení a předání dodávky: nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo plnění veřejné zakázky: Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

      

Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena v Kč s DPH.

Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu kupní smlouvy, která je přílohou č. 2  zadávací dokumentace.

Celková cena bude stanovena na základě rozpočtu dodavatele.

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 a násl. ZZVZ, zejména dle § 115 ZZVZ. Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou.

Zadavatel pak v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 ZZVZ zjistí u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Nelze-li takto údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele zjistit, bude zadavatel postupovat v souladu s ustanovením § 122 odst. 5 ZZVZ.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

KVALIFIKACE DODAVATELE

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci.

Kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky je dodavatel, který:

 • splní základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
 • splní profesní způsobilost podle odst. 5.4 této ZD,
 • splní technické kvalifikační předpoklady podle odst. 5.5 této ZD.

Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel čestným prohlášením majícím náležitosti uvedené v § 74 ZZVZ, popř. přímo předložením dokladů dle § 75 odst. 1 ZZVZ (zadavatel však doporučuje využít přiložený vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, který je přílohou č. 3 zadávací dokumentace). Čestné prohlášení dle tohoto bodu nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců.

Profesní způsobilost prokáže dodavatel před podpisem smlouvy v souladu s § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán dle § 77 odst. 1 zákona. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 3 měsíců;

- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona tj. doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, tedy živnostenský list, resp. výpis z živnostenského rejstříku, kterým dodavatel prokáže oprávnění k podnikání spadajícího do živnosti volné, tedy v oboru výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Dodavatel doloží doklady prokazující splnění profesní způsobilosti v rámci své nabídky prostými fotokopiemi, přičemž bere na vědomí, že zadavatel může od vybraného dodavatele před uzavřením kupní smlouvy požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií těchto dokladů o kvalifikaci, pokud je dodavatel nedodá v rámci své nabídky.

Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel v nabídce  doložením  seznamu alespoň 2 dodávek s předmětem plnění dle článku 3.6 zadávací dokumentace, jež dodavatel řádně realizoval v posledních třech letech ode dne vypršení lhůty pro podání nabídek  s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a v minimálním finančním objemu každé jednotlivé zakázky ve výši 200.000,- Kč bez DPH s tím, že přílohou k tomuto referenčnímu seznamu musí být čestné prohlášení dodavatele o řádné realizaci s kontaktem (na kupujícího/objednatele) pro  možnost ověření.

Prostřednictvím jiných osob či poddodavatele (poddodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 83 ZZVZ a v takovém případě předloží dle ustanovení § 85 ZZVZ doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ jeho poddodavatelů (vyjma profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 ZZVZ), a to v rozsahu uvedeném výše pro dodavatele týkající se jejich základní a profesní způsobilosti, tedy dle bodu 5.3 a 5.4 této zadávací dokumentace.

V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 82 ZZVZ. V případě předložení společné nabídky budou tito dodavatelé odpovídat společně a nerozdílně jak za společnou nabídku, tak také za samotné plnění veřejné zakázky.

Dodavatel, který získal kvalifikaci v zahraničí, ji prokazuje podle ustanovení § 81 ZZVZ.

Dodavatel přednostně prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení § 86 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 74 ZZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 ZZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 ZZVZ.

Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 234 odst. 1 ZZVZ.

Má-li dodavatel sídlo v jiném členském státě, může prokázat kvalifikační předpoklady také dle § 234 odst. 3 ZZVZ.

Dodavatelé mohou doklady o kvalifikaci nahradit písemným čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 ZZVZ.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. Pokud jde o dodavatele, se kterým má být uzavřena smlouva, považuje se nesplnění této povinnosti za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

POKYNY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli.

Nabídka bude předložena:

- v jednom originále v listinné podobě, v českém jazyce,

-  bude podána v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené dle bodu 10.3  zadávací dokumentace,

- nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,

- bude obsahovat návrh kupní smlouvy včetně příloh a podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele, podle přílohy č. 2  zadávací dokumentace,

- bude obsahovat rozpočet s nabídkovou cenou,

- bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,

- bude obsahovat prohlášení dodavatele o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (zadavatel doporučuje využít vzor četného prohlášení, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace),

- popř. bude obsahovat seznam poddodavatelů dle bodu 3.4  zadávací dokumentace,

- popř. bude obsahovat upozornění dle bodu 3.5  zadávací dokumentace

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:
-své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
-všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,
-všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

 • obsah nabídky,
 • doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace,
 • návrh kupní smlouvy,
 • oceněný rozpočet,
 • ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění předmětu této veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovená v návrhu kupní smlouvy, který je přílohou č. 2  zadávací dokumentace jako maximální a nepřekročitelná po celou dobu plnění předmětu smlouvy a musí obsahovat veškeré náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky v místě plnění, včetně všech nákladů souvisejících. Dodavatel je povinen do nabídkové ceny zahrnout i veškeré práce, materiál a činnosti, které jsou potřebné k řádnému provedení předmětu plnění veřejné zakázky včetně nutných nákladů na mechanizaci, dopravu, výkon pracovníků a zaškolení.

Nabídková cena bude zpracována a předložena v nabídce dodavatelem na základě jím vyhotoveného položkového rozpočtu (dále jen „rozpočet“) jednotlivých kompenzačních pomůcek dle technické specializace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace a dalších s předmětem plnění souvisejících uplatňovaných položek.  Všechny položky rozpočtu musí být dodavatelem řádně vyplněny a to i v případě, že bude jednotlivá položka oceněna částkou 0 Kč (opatřena číslovkou „0“). Nebude-li nabídková cena zpracována na základě rozpočtu, může být předložená nabídka vyřazena a dodavatel může být zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení. Bude-li nabídková cena zpracována na základě neúplného rozpočtu, může být nabídka dodavatele vyřazena a zadavatel může dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit. Zadavatel může dodavatele též vyzvat k doplnění neúplného rozpočtu. Dodavatel je povinen do rozpočtu zahrnout k jednotlivým položkám i cenu za jejich montáž, pokud bude nutná. Dodavatel je pak povinen do rozpočtu zahrnout k jednotlivým položkám i cenu za zaškolení pracovníků zadavatele (např. zaškolení o údržbě, případných revizí apod.).Cena uvedená v  rozpočtu bude tvořit celkovou nabídkovou cenu, která bude předmětem hodnocení a kterou dodavatel uvede v návrhu kupní smlouvy dle tohoto bodu této zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude uvedena bez DPH, dále bude vyčíslená DPH a nabídková cena včetně DPH.

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž cenové údaje budou uváděny výhradně v Kč.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Prokáže-li se v budoucnu (např. při plnění veřejné zakázky), že rozpočet neobsahuje všechny položky, které měly být dle této zadávací dokumentace jeho obsahem, má se za to, že dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek rozpočtu a nebudou budoucímu prodávajícímu zaplaceny.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v písemné (listinné) formě a v českém jazyce. Nabídka musí být podána v neporušené, uzavřené a neprůhledné obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem „Neotvírat“: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Dodávka kompenzačních pomůcek pro Město Frýdlant nad Ostravicí“, NEOTEVÍRAT, dále obchodním jménem dodavatele a adresou, na níž je možno zaslat vyrozumění o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 405460.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AUDY s.r.o., Brno, Živného 1a, PSČ 635 00, IČ: 005 44 426

  Datum podpisu smlouvy: 26. 2. 2021

Datum ukončení: 26. 2. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 10. 2020
 
Aktualizováno: 9. 3. 2021