Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Genderově senzitivní analýza trhu práce na Děčínsku

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13183

Název zakázky: Genderově senzitivní analýza trhu práce na Děčínsku

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 12. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Okresní hospodářská komora Děčín

Sídlo zadavatele: Pohraniční 1288/1, 405 02 Děčín 1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Dalibor Voborský
 • Telefon: +420412511925
 • E-mail: info@ohkdecin.cz

IČ zadavatele: 60279699

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jiří Štajner
 • Telefon: +420412511925
 • E-mail: stajner@ohkdecin.cz

Lhůta pro podání nabídek: 8. 1. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
OHK Děčín, Pohraniční 1288/1, 405 02 Děčín 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zakázka je realizována v rámci projektu Flexibilní práce pro ohrožené osoby, který je zaměřen na snížení genderové nerovnosti žen na trhu práce, a to realizací programu jejich přípravy na výkon flexibilních forem práce a podpory zavádění těchto forem u zaměstnavatelů.

Opatření zaměřená na zvyšování flexibility ohrožených osob a snížení genderové nerovnosti na trhu práce mohou přinést žádoucí efekt, pokud budou vycházet ze znalosti konkrétní situace a jejích souvislostí. V současnosti však na regionální úrovni neexistují v potřebném rozsahu aktuální údaje o horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví, natož šetření příčin tohoto procesu.

Projekt proto předpokládá provedení analýzy trhu práce na Děčínsku za účelem: a) mapování genderově nejvýraznějších oborů horizontální i vertikální segregace, b) hodnocení stavu a možností flexibilních forem práce pro cílovou skupinu v místních podnicích.

Na základě provedené analýzy budou zpracovány dílčí zprávy a závěrečná souhrnná studie, jejichž výsledky budou použity při práci s cílovými skupinami jak fyzických osob, tak i zaměstnavatelů.

Podkladem pro zpracování těchto materiálů musí být nejen dostupná statistická data, ale i vlastní šetření v regionu, provedené na reprezentativním vzorku dotčených osob a subjektů. Analýza bude provedena v místě realizace projektu, tj. na území okresu Děčín, zejména pak v lokalitách největší koncentrace pracovních sil a příležitostí (města Děčín, Rumburk a Varnsdorf).

Závěry genderově senzitivní analýzy trhu práce musí zároveň umožnit upřesnění plánovaných vzdělávacích a poradenských akcí projektu, především pak vymezit potřebu rekvalifikace podpořených osob za účelem jejich pracovního začlenění. Budou rovněž použity pro účely osvěty k zavadění flexibilních forem práce u zaměstnavatelů a další spolupráce s nimi v rámci projektu.

Vybraný dodavatel zakázky zajistí kompletně její plnění podle uvedené specifikace předmětu, a to včetně organizačního a materiálně technického zajištění.

Metodika realizace

Nabídka bude obsahovat upřesnění přístupu a způsoby realizace následujících průzkumů:

 1. Analýza existujících statistických a dalších dat odpovídajících předmětu zakázky,
 2. Dotazníkové šetření reprezentativního vzorku zaměstnavatelů v regionu,
 3. Předmětně zaměřený monitoring volných pracovních míst v regionu.

Okruhy pro průzkum v podnikové sféře

 • Identifikace významných podniků s potenciálem zaměstnávat osoby z cílové skupiny,
 • Odlišnosti v uplatnění na trhu práce mezi ženami a muži,
 • Převažující kvalifikační požadavky zaměstnavatelů,
 • Podíl žen v jednotlivých odvětvích a profesích,
 • Genderově stereotypní povolání v regionu,
 • Odměňování podle jednotlivých odvětví a profesí,
 • Rozdíly ve výdělcích žen a mužů, gender pay gap,
 • Nabízené typy pracovních smluv, flexibilní úvazky,
 • Možnosti slaďování pracovního a rodinného života,
 • Zastoupení žen na rozhodujících pozicích,
 • Rovný přístup, diverzitní pracovní prostředí.

Okruhy pro monitoring nabízených míst

 • Sledování prostřednictvím využívaných komunikačních kanálů,
 • Po jakých profesích je v regionu poptávka?
 • Jaké jsou v poptávaných profesích průměrné výdělky?
 • Jaké kvalifikace jsou zaměstnavateli poptávány?
 • Jaký je v poptávaných profesích gender pay gap?
 • Jaké dovednosti / kvalifikace by měly podpořené osoby získat?
 • Velikost nabízených úvazků + možnosti flexibilních úvazků,
 • Typy pracovních smluv,
 • Možnosti slaďování pracovního a rodinného života,
 • Identifikace bariér v procesu hledání/nabírání nových pracovních sil,
 • Časový vývoj v oblasti nabízených volných míst v regionu.
 • Výstupy z plnění zakázky
 1. Výzkumná zpráva
 2. Zprávy z monitoringu
 3. Závěrečná souhrnná studie

Výstupy budou zadavateli předány v stanovených termínech a to v listinném vyhotovení a elektronicky na přenosném médiu v českém jazyce a ve formátech MS Office a PDF.

Součinnost se zadavatelem

Dodavatel bude aktivně spolupracovat se zadavatelem zejména v těchto oblastech:

 • Projednání předpokládaných šetření z hlediska stanovení jejich konkrétního obsahu,
 • Výběr reprezentativního vzorku respondentů (místních zaměstnavatelů),
 • Sdělení průběžných výsledků významných pro realizaci dalších aktivit projektu,
 • Odsouhlasení formy a obsahu výstupů z plnění zakázky před jejich předáním.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 198000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Závěrečná souhrnná studie – březen 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií, která byla zvolena jako nejvhodnější vzhledem k tomu, že předmět zakázky vyžaduje kvalifikovanou práci a souvisí s realizací dalších aktivit projektu:

 1. Nabídková cena (s DPH) - váha 80 %. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší cenou.
 2. Odborná praxe – váha 20 %. Nejvýhodnější je nejdelší praxe (v rozmezí 1 až 5 let).

Metody hodnocení kritérií:

 1. kritérium: 100 x nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka x váha 80%,
 2. kritérium: 100 x nejvýhodnější nabídka / hodnocená nabídka x váha 20%.

Body za hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen prokázat základní a profesní způsobilost dodavatele, a to předložením dokladů:

 1. Kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky,
 2. Čestné prohlášení uchazeče o splnění podmínek základní způsobilosti dodavatele,
 3. Seznam obdobných aktivit realizovaných za posledních 5 let.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Obsah předkládané nabídky:

 1.    Krycí list nabídky (příloha č. 1 této výzvy),
 2.    Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti dodavatele (příloha č. 2),
 3.    Kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky,
 4.    Nabídkový list se specifikací plnění předmětu zakázky (příloha č. 3),
 5.    Seznam obdobných aktivit realizovaných za posledních 5 let,
 6.    Návrh smlouvy o poskytování služeb, podepsaný oprávněnou osobou (příloha č. 4).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel uvede nabídkovou cenu v Nabídkovém listu bez DPH a v české měně (CZK). Dále uvede, zda je plátcem DPH ve vztahu k předmětu zakázky. Zadavatel není plátcem DPH, a proto bude podle pravidel OPZ nabídková cena hodnocena i s případnou DPH.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s plněním předmětu zakázky, včetně organizačního a materiálně technického zajištění. Cena bez DPH se v průběhu realizace zakázky nesmí měnit a bude definována jako nejvýše přípustná.

Pokud nabídková cena překročí předpokládanou cenu zakázky, nebude nabídka předmětem dalšího hodnocení.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku k zakázce. Zada-vatel nepřipouští ani předložení více variant v rámci jedné nabídky - nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena ze za-dávacího řízení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek zakázky. Písemná žá-dost musí být zadavateli doručena osobně nebo emailem nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi budou zveřejněny na stránkách www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Náklady spojené s vypracováním nabídky zadavatel nehradí, předložené nabídky nevrací.

Do fáze hodnocení postupují nabídky, které byly doručeny včas a jsou úplné z hlediska zadání.

Smlouva s dodavatelem zakázky bude uzavřena s držitelem vítězné nabídky.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení před uzavřením obchodní smlouvy. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká zúčastněným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 170000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Asistenční centrum, a.s., Sportovní 3302, 434 01 Most, IČ: 18383874

  Datum podpisu smlouvy: 28. 1. 2020

Datum ukončení: 30. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 12. 2019
 
Aktualizováno: 30. 1. 2020