Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Generel dopravy a parkování

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13724

Název zakázky: Generel dopravy a parkování

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 30. 12. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Slatiňany

Sídlo zadavatele: T. G. Masaryka 36, Slatiňany, PSČ 538 21

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: MVDr. Ivan Jeník
 • Telefon: +420724179925
 • E-mail: mesto@slatinany.cz

IČ zadavatele: 00270920

DIČ zadavatele: CZ00270920

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Zdeněk Tomáš
 • Telefon: +420608607501
 • E-mail: tomas@vialegal.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 1. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Certifikovaný elektronický nástroj zadavatele na Portále pro vhodné uveřejnění na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/ (dále jen „elektronický nástroj PVU“). Konkrétně profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-slatinany (dále jen „Profil zadavatele“)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je realizace plnění určené pro projekt Otevřené a přitažlivé město Slatiňany, kdy předmětné plnění spočívá ve zpracování ucelené dokumentace navrhovaných řešení dopravy a parkování ve městě Slatiňany. Tato celistvá dopravní dokumentace (studie) bude obsahovat následující dílčí části:

a) Generel dopravy v pohybu; jedná se o strategický dokument města pro oblast dopravy automobilové, cyklistické a chodců a bude vnitřně členěn na část analytickou a návrhovou. Návrhová část bude zpracována v krátkodobém výhledu (do roku 2025), střednědobém výhledu (do roku 2035) a dlouhodobém výhledu (do roku 2045). Zpracováním generelu dopravy v pohybu bude vytvořena ucelená analýza jednotlivých dopravních systémů v území a analýza jejich vzájemné interakce. Základním cílem projektu je zlepšení mobility a dostupnosti ve městě, zvýšení kvality života ve městě nebo zlepšení image města;

b) Generel parkování; jedná se o strategický dokument města, který bude vnitřně členěn na část analytickou, návrhovou a implementační. Návrhová část bude zpracována v krátkodobém výhledu (do roku 2025), střednědobém výhledu (do roku 2035) a dlouhodobém výhledu (do roku 2045). Analýza bude vypracována v návaznosti na stávající životní styl společnosti i obyvatel města. Návrhová část bude minimálně obsahovat návrh nových parkovacích ploch pro OA s uvedením kapacity.

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahuje Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace včetně jejích příloh.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zadavatel předpokládá dokončení plnění nejpozději do 10 měsíců ode dne uzavření Smlouvy. Bližší úprava doby plnění je dále upravena v návrhu Smlouvy dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace.

Místo dodání / převzetí plnění:
T. G. Masaryka 36, Slatiňany, PSČ 538 21

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky, je ekonomická výhodnost nabídky stanovená na základě následujících hodnotících kritérií:

  Hodnotící kritérium

  Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) – váha kritéria: 100%

  Způsob hodnocení nabídek:

  Pro hodnocení tohoto hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise hodnotu „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH)“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace.

  Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu „Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH)“ nabídnout jako celkovou hodnotu zahrnující kompletní realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky (tj. dotčené analýzy spočívající jak ve vyhotovení Generelu dopravy v pohybu, tak i Generelu parkování).

  Nabízenou hodnotu „Celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH“ je dodavatel (účastník) povinen doplnit a uvést na požadovaném místě v rámci znění návrhu Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 2 této Zadávací dokumentace.

  Celkové hodnocení nabídek

  Celkové hodnocení bude provedeno tak, že Celkové nabídkové ceny (v Kč bez DPH) dodavatelů (účastníků) uvedené v jejich nabídkách budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší.

  Nejvýhodnější nabídkou je ta, která má nejnižší Celkovou nabídkovou cenu (v Kč bez DPH).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST:

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele (účastníka) analogicky ve smyslu příslušných odpovídajících ustanovení § 74 ZZVZ. Požadavky na prokázání splnění základní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně:

Požadovanou základní způsobilost splňuje účastník (dodavatel), který prokáže, že:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

(Je-li dodavatelem (účastníkem) právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.)

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejném zdravotním pojištění;

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) není v likvidaci (dle ustanovení § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání požadované základní způsobilosti:

Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání splnění zadavatelem požadované základní způsobilosti dle písm. a) až e) tohoto ustanovení Zadávací dokumentace. Účastník (dodavatel)je oprávněn za tímto účelem použít čestné prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 6 - Čestné prohlášení o základní způsobilosti“

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST:

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele (účastníka) analogicky ve smyslu příslušných odpovídajících ustanovení § 77 ZZVZ. Požadavky na prokázání splnění profesní způsobilosti stanovuje zadavatel následovně:

Požadovanou profesní způsobilost splňuje účastník (dodavatel), který prokáže:

a) Ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) Doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, obsahující minimálně následující oprávnění:

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

(Zadavatel uzná za průkaz podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).)

Způsob prokázání požadované profesní způsobilosti:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, z něhož vyplývá prokázání splnění zadavatelem požadované profesní způsobilosti dle písm. a) tohoto ustanovení Zadávací dokumentace.

Doklad (zejm. výpis z živnostenského listu) o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, z něhož vyplývá prokázání splnění zadavatelem požadované profesní způsobilosti dle písm. b) tohoto ustanovení Zadávací dokumentace.

TECHNICKÁ KVALIFIKACE:

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace dodavatele (účastníka) analogicky ve smyslu příslušných obdobných ustanovení § 79 ZZVZ. Požadavky na prokázání splnění technické kvalifikace stanovuje zadavatel následovně:

Požadovanou technickou kvalifikaci splňuje účastník (dodavatel), který prokáže:

a) Referenční list, tj. seznam významných služeb (projektových prací) poskytnutých dodavatelem za posledních 10 let před zahájením tohoto výběrového řízení.

Pro splnění této technické kvalifikace je vyžadováno, aby dodavatel předložil Referenční list obsahující minimálně 3 významné služby (projektové práce), kdy hodnota všech takto předložených plnění služeb (referenčních zakázek) činila souhrnu minimálně částku 600.000,- Kč bez DPH, přičemž součástí každé významné služby (referenční zakázky) byly projektové práce dopravního řešení veřejného prostoru, zejména dopravy a parkování.

Referenční list, tj. seznam významných projektových prací, musí u každé uvedené reference obsahovat nejméně následující údaje:

- Objednatel referenční zakázky;

- Popis předmětu referenční zakázky;

- Finanční hodnota plnění referenční zakázky;

- Termín (doba) plnění referenční zakázky;

- Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci referenční zakázky ověřit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Varianty nabídky:

Dodavatel (účastník) může podat pouze jednu nabídku.

Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky.

Nabídka bude předložena řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Jazyk nabídky:

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, zadavatel připouští i nabídku ve slovenském jazyce.

Výjimku tvoří odborné názvy, které mohou být kromě českého jazyka předloženy i v jiném jazyce, ale pouze tehdy, pokud jsou v tomto jazyce běžně používány i v českém prostředí nebo nemají vhodný český ekvivalent.

Sestavení a členění nabídky:

Zadavatel požaduje sestavení nabídky v tomto členění:

1) KRYCÍ LIST NABÍDKY

2) DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

3) NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

4) SEZNAM PODDODAVATELŮ

5) FAKULTATIVNÍ ČÁST NABÍDKY

Bližší požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a Zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena této veřejné zakázky bude stanovena ve formě Celkové nabídkové ceny bez DPH, samostatně uvedené DPH a Celkové nabídkové ceny včetně DPH a v nabídce dodavatele (účastníka) bude vyplněna povinně na Krycím listu nabídky dle Přílohy č. 1 této Zadávací dokumentace a v návrhu Smlouvy o dílo dle Přílohy č. 2 této Zadávací dokumentace.

Celková nabídková cena bude nabídnuta včetně veškerých poplatků, obchodních a jiných přirážek, daní, pojištění, licenčních poplatků a dopravních nákladů na místo plnění. Tato cena bude nabídnuta v Kč a bude cenou maximálními pro realizaci příslušného předmětu této veřejné zakázky

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel jako účastník zadávacího řízení je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje PVU dle specifikace a metodiky uvedené v čl. 3 a 11 Zadávací dokumentace, a to do konce lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upozorňuje, že nabídka musí být šifrována v souladu s požadavky právních předpisů a elektronického nástroje PVU.Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje PVU je nezbytné provést a dokončit tzv. registraci dodavatele. Manuál pro registraci dodavatele v elektronickém nástroji PVU je uveden v uživatelské příručce s názvem „Uživatelská příručka pro dodavatele“ (viz. https://www.vhodne-uverejneni.cz/manualy). Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje PVU, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, odpovídá vždy dodavatel. Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje PVU včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na https://www.vhodne-uverejneni.cz/. Zadavatel upozorňuje účastníky, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému, jenž má vymezený termín na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje. Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podávání nabídek, včetně kontaktu na uživatelskou podporu provozovatele elektronického nástroje, jsou k dispozici na webové adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/. Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím elektronického nástroje PVU jsou uvedeny v provozních podmínkách tohoto elektronického nástroje uveřejněných na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/. Pro odpovědi na případné otázky týkající se uživatelského ovládání elektronického nástroje PVU je možné využít uživatelskou podporu PVU (tel.: +420 538 702 705, e-mail: podpora@qcm.cz).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel prostřednictvím uvedených kontaktních osob zadavatele bude poskytovat vysvětlení či doplnění Zadávací dokumentace, a to na základě písemné žádosti dodavatele adresované kontaktní osobě zadavatele. Zadavatel je oprávněn poskytovat dodavatelům vysvětlení či dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli vysvětlení Zadávací dokumentace či další dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace či poskytnutí dodatečných informací musí být zadavateli doručena ve lhůtě: nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Na základě žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace či poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytne zadavatel vysvětlení ve lhůtě: nejpozději 2 pracovní dny od doručení žádosti o vysvětlení od dodavatele.Vysvětlení Zadávací dokumentace či poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytne zadavatele včetně případného přesného znění žádosti o vysvětlení (bez identifikace dotazujícího dodavatele) a odešle dotčeným dodavatelům či uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část této Zadávací dokumentace (tj. na profilu zadavatele).

Další požadavky na zpracování nabídky:

a) Dodavatel (účastník) smí použít tyto pokyny a podklady poskytnuté zadavatelem v rámci tohoto výběrového řízení jen pro účely této veřejné zakázky, jiné využití zadavatel nepřipouští.

b) Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posouzení kvalifikace dodavatele (účastníka) či nabídky dodavatele (účastníka) ověřit informace uváděné dodavatelem (účastníkem) v nabídce.

c) Zadavatel si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit v souladu s Pravidly OPZ, a to nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem.

d) Náklady na vyhotovení nabídek a účast ve výběrovém řízení, stejně jako jakékoliv další náhrady nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení nese dodavatel (účastník) sám.

e) Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v rámci lhůty pro podávání nabídek.

f) Zadavatel si vyhrazuje právo provádět změny či doplnění Zadávací dokumentace, zejména opravit chyby či opomenutí v této Zadávací dokumentaci, ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, že se bude jednat o podstatnou změnu či doplnění Zadávací dokumentace, bude změna oznámena i formou, jakou došlo k uveřejnění této veřejné zakázky. Zadavatel si v důsledku provedené změny či doplnění Zadávací dokumentace vyhrazuje právo přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

 

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 30. 12. 2020
 
Aktualizováno: 10. 3. 2021