Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Luhačovice – tvorba a aktualizace strategického dokumentu a pasportů

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13795

Název zakázky: Luhačovice – tvorba a aktualizace strategického dokumentu a pasportů

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 4. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Luhačovice

Sídlo zadavatele: nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Marian Ležák, starosta
  • Telefon: +420577197420
  • E-mail: lezak@luhacovice-eu

IČ zadavatele: 00284165

DIČ zadavatele: CZ00284165

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: MCI SERVIS s.r.o.
  • Telefon: +420573034265
  • E-mail: mciservis@mciservis.eu

Lhůta pro podání nabídek: 6. 5. 2021 13:00

Místo pro podání nabídek:
MCI SERVIS s.r.o., Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky na služby je zpracování vybraných dílčích segmentových koncepcí a strategií, které pomohou naplánovat další rozvoj města a naplnit tak vizi udržitelného rozvoje města, a to konkrétně zpracování pasportu veřejného osvětlení, pasportu dešťové a jednotné kanalizace a pasportu veřejné zeleně.

Hlavním cílem projektu je komplexní zhodnocení situace města Luhačovice a zachycení jeho hlavních problémů a limitů, formulace dlouhodobé vize směřování rozvoje města a způsobů naplňování vize ve střednědobém období.

Veřejná zakázka je rozdělena na tři částí:

Část 1 Pasport veřejného osvětlení

Část 2 Pasport dešťové a jednotné kanalizace

Část 3 Pasport veřejné zeleně

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1716000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zahájení plnění zakázky: do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy (uveřejnění v registru smluv) Ukončení doby plnění: do 31.12.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena včetně DPH

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, dokument Podmínky kvalifikace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka se podává písemně v listinné podobě pro každou část veřejné zakázky samostatně.

Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, názvem části, pro kterou je podávána, s heslem „NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele – osoby oprávněné zastupovat dodavatele. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobnosti jsou uvedeny v Textové části zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka se podává písemně v listinné podobě pro každou část veřejné zakázky samostatně. Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, názvem části, pro kterou je podávána, s heslem „NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele – osoby oprávněné zastupovat dodavatele. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce, a to konkrétně v krycím listu nabídky, uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat pro každou část veřejné zakázky pouze jednu nabídku. Nabídku může podat více dodavatelů společně za podmínek stanovených v zákoně a této dokumentaci.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 4. 2021
 
Aktualizováno: 24. 5. 2021