Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nájem automobilů pro osobní přepravu sociálních pracovníků

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12910

Název zakázky: Nájem automobilů pro osobní přepravu sociálních pracovníků

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 8. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: RUAH o.p.s.

Sídlo zadavatele: Tyršova 2061, 256 01 Benešov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Marta Vacková
 • Telefon: +420773628142
 • E-mail: vackova@ruah-ops.cz

IČ zadavatele: 24312355

DIČ zadavatele: CZ24312355

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Marta Vacková
 • Telefon: +420773628142
 • E-mail: vackova@ruah-ops.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 8. 2019 23:59

Místo pro podání nabídek:
RUAH o.p.s., Tyršova 2061, 256 01 Benešov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Pronájem osobních automobilů pro přepravu sociálních pracovníků v rámci terénní a komunitní sociální práce v oblasti.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 892904,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.10-2019 - 30.7.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Tyršova 2061, 256 01 Benešov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Čestné prohlášení o splnění profesní kvalifikace dodavatele - výpisem z OR, příp. jiné obdobné evidence, doklad o oprávněné k podnikání v rozsahu předmětu zakázky
 • Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace, že obrat z předmětu zakázky (nájem automobilů)v posledních 3 letech překročil částku 5 mil Kč/ rok.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí být podána v písemné formě, podepsaná osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Uchazeč stanoví nabídkovou cenu tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Cena bude uvedena za měsíční nájem bez DPH - měsíční nájem vč. DPH - celková cena za zakázku bez DPH - celková cena za zakázku vč. DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 671704.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): CAR4WAY A.S., č.p. 166, 290 01 Choťánky, IČ: 25131401

  Datum podpisu smlouvy: 30. 9. 2019

Zrušené části zakázky: ne

Datum ukončení: 30. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 8. 2019
 
Aktualizováno: 16. 10. 2019