Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců firmy FULLCOM v oblasti programování C#

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11993

Název zakázky: Odborné vzdělávání zaměstnanců firmy FULLCOM v oblasti programování C#

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: FULLCOM systems s.r.o.

Sídlo zadavatele: Varenská 2723/51, 70200 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Kopec
 • Telefon: +420608950333
 • E-mail: p.kopec@fullsys.cz

IČ zadavatele: 25898809

DIČ zadavatele: CZ25898809

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Petr Kopec
 • Telefon: +420608950333
 • E-mail: p.kopec@fullsys.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 1. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
FULLCOM systems s.r.o., Varenská 2723/51, 70200 Ostrava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících ve vzdělávání

zaměstnanců zadavatele. Předmět zakázky je rozdělen na 2 části:

Část I. Programování C# - vývojové nástroje

Část II. Programování C# - pokročilé programování

Přesný popis předmětu veřejné zakázky včetně rozsahu je uveden v Příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek – Popis předmětu zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 240000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
únor - březen 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Ostrava

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • podrobně rozepsáno ve Výzvě k podání nabídek

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • podrobně rozepsáno ve Výzvě k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • podrobně rozepsáno ve Výzvě k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude čitelná, bez škrtů a přepisů. Nabídka bude pevně spojena způsobem, aby z ní nebylo možné vyjmout listy. Nabídka účastníka musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

 

Dokumenty v nabídce budou seřazeny následujícím způsobem:

-Krycí list nabídky (Příloha č. 2 – Krycí list, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka)

-Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha č. 3),

-Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace (Příloha č. 4),

-Doložení životopisů osob podílejících se na zakázce.

-Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán,

-Výpis z živnostenského rejstříku anebo Výpis ze seznamu kvalifikovaných/certifikovaných dodavatelů,

-Závazný vzor Smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity (Příloha č. 5)

-Předmět zakázky – vypracovaná dokumentace k obsahu kurzu ke každému poptávanému školení

-Popis získávání zpětné vazby od účastníků.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel předloží jednu nabídku na obě části předmětu veřejné zakázky.Dodavatel předloží nabídku v listinné podobě svázánu do jednoho svazku v jednom originále a dále v elektronické podobě na CD/USB (scan kompletní nabídky včetně všech podepsaných dokumentů ve formátu pdf).Dodavatel je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce, která bude opatřena razítkem dodavatele, jeho adresou a zřetelně označena nápisem:NEOTVÍRAT – výběrové řízení„FULLCOM vzdělávání zaměstnanců“Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo.Podání nabídky v elektronické podobě není přípustné, zadavatel nedisponuje nástrojem pro příjem nabídek v elektronické podobě.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.- podrobně rozepsáno ve Výzvě k podání nabídek

Další požadavky na zpracování nabídky:

 

 

 • podrobně rozepsáno ve Výzvě k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 240000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): DOTNETCOLLEGE s.r.o.Kozácká 1369, Vratislavice nad Nisou, 463 11 LiberecIČ: 04666623Tomáš Herceg, jednatel

  Datum podpisu smlouvy: 19. 1. 2018

Datum ukončení: 19. 1. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 12. 2017
 
Aktualizováno: 11. 1. 2018